Uit Londen vernemen wij dat de Engelse ondernemers op l juli jl. de Dag voor de Ondernemersvrijheid gevierd hebben. Zij zijn van mening dat de Dag van de Arbeid incompleet is zolang zij niet wordt geplaatst in het ruimer verband van de ondernemersvrijheid. Deze viering van “Free Enterprise Day”, die ook in andere landen plaats vond, is een groot succes geworden.

Free to chooseTweehonderd Engelse kranten publiceerden een apart supplement of een aparte artikelenreeks gewijd aan consumentenbelangen en concurrentievrijheid. Talloze brochures en folders verschenen over de invloed van ondernemersvrijheid op de werkgelegenheid. Vele bedrijven voerden een speciale advertentiecampagne met het beeldmerk Free Enterprise. Affiches werden verspreid met de tekst: ” Met ondernemersvrijheid heeft U keuzevrijheid”. Voorts wordt bericht dat in tien Amerikaanse staten behalve lezingen ook tentoonstellingen werden georganiseerd, waar de consumenten visueel met de keuzevrijheid werden geconfronteerd. Vele honderden Amerikaanse kranten maakten publiciteit voor de Engelse Free Enterprise-brochure met vrijheidscitaten en publiceerden een speech van president Ford waarin hij de initiatiefnemers gelukwenste met hun particulier initiatief.

Op l juli 1977 zal in een twintigtal landen met een verslechterend ondernemersklimaat opnieuw de Dag van de Ondernemersvrijheid georganiseerd worden; waarschijnlijk ook in Nederland.