De principes van de Beweging Beperking Staatsmacht (België):

De Beweging Beperking Staatsmacht verzet zich tegen elke overheidsinmenging in het bedrijfs- en privéleven, voor zover die niets te maken heeft met de bescherming van de vrije samenwerking tussen de burgers. Het principe is, dat niemand een handeling mag verrichten waarbij anderen betrokken worden tegen hun wil in. Alleen als iemand inbreuk tracht te plegen op deze regel, mag de overheid optreden om dit te verhinderen of de gevolgen zoveel mogelijk te doen goedmaken.

Het principe is reeds nu algemeen erkend waar het gaat om de betrekkingen tussen de burgers onderling. Wij trekken het bovendien door tot de betrekkingen tussen burgers en overheid. Het is ons inderdaad niet mogelijk een geldige reden te ontdekken waarom een groep mensen over meer rechten zou beschikken dan een andere groep, rechtstreeks of onrechtstreeks langs het parlement om. Al beweren zij dat een meerderheid mag beschikken over de vrijheid, de arbeid, het inkomen en de eigendom van een minderheid. Al beweren zij dat regerings- en parlementsleden de wettige vertegenwoordigers zijn van wat zij noemen “het volk”. Wat dit laatste aangaat, en wat ons betreft, wij hebben zeker niemand tot onze vertegenwoordigers benoemd of met zulke verstrekkende volmacht belast. Wij zien niet in hoe wij iemand kunnen machtigen onze medemensen te beroven noch hoe onze medemensen iemand kunnen machtigen ons te beroven.

Mits wat genoemd wordt: ‘een wet goed te keuren’, beweert de overheid te mogen beschikken over onze inkomsten, onze arbeid, onze eigendom en dus over onze vrijheid en ons leven. Maar wat de wet genoemd wordt is een kwestie van één stem meerderheid die wordt behaald door wederzijdse chantage, onvoorstelbare koehandel, schaamteloze grootschreeuwerij en vaak werkelijke bedriegerij. Toch beweren onze machthouders dat die éne stem volstaat om hen toe te laten onbeperkt te beschikken over het staatsmonopolie van straffeloos gebruiken van fysiek geweld. Waardoor zij er inderdaad in slagen hun wil op te leggen aan de ganse bevolking. Deze staat legaal ontwapend tegenover de legale monopoliehouder van alle lichamelijke dwangmiddelen.

Wij stellen en bewijzen dat dit machtsmonopolie slechts op één rechtvaardige en dus verantwoorde wijze kan en mag aangewend worden, n.l. om de Vrijheid van de burgers te beschermen tegen geweld, fraude, bedrog, diefstal, contractbreuk en de gevolgen van vergissingen door anderen. Enkel en alleen dus om de vrije, vreedzame samenwerking tussen de burgers te beschermen tegen hen, die zouden trachten op het princiep inbreuk te plegen.

Elk ander overheidsoptreden betekent steeds een inbreuk op de vrijheid en de rechten van sommigen en heeft als enig mogelijk resultaat leed, pijn en onrecht. Het gaat bovendien gepaard met een verlaging van het levensniveau en is steeds een stap meer naar de uiteindelijke ondergang van individu en maatschappij.