Vrijheid en welvaart voor elk individu is het ideaal van elke libertariër. Het is dan ook een belangrijke stelling dat de libertariërs een maatschappij beogen, waarin individuen vrij zijn hun eigen leven te bepalen, en niet één waarin mensen worden geregeerd door ofwel de geheime verstandhouding tussen grote corporaties en de regering, ofwel bevelschriften van een bepaalde ideologie die zogenaamd uit naam van “het volk” worden uitgegeven.

Deze stelling, die ik heb ontleend aan Jerret B. Wollstein, is een ideaal dat eigenlijk al heel oud is maar dat pas door mensen als Ayn Rand en anderen onder woorden is gebracht. Als zodanig kunnen wij spreken van een modern ideaal dat is opgekomen in een wereld waarin het individu dreigde (en dreigt) te verstikken onder allerlei dogma’s van het socialisme (en alles wat daaruit is voortgekomen, tot het communisme toe) en fascisme.

Terwijl nu bij Ayn Rand c.s. dit ideaal geen enkele binding met welke godsdienst ook heeft, hebben in Amerika enkele personen zoals Gary North, hetzelfde ideaal gegrondvest op christelijke beginselen die zij voornamelijk hebben ontleend aan de brief van de apostel Paulus aan de Galaten, eigenlijk de gehele brief, maar vooral hoofdstuk vijf en zes. Deze mensen zijn dus christen-libertariërs en geven een periodiek uit dat Galaten Seven is genoemd. Het boek Galaten heeft maar zes hoofdstukken maar de christen-libertariërs beschouwen die zendbrief kennelijk als een vervolg op het boek . In deze periodiek worden hun idealen nader uitgewerkt en allerlei vraagstukken waarmee de moderne mens te maken heeft komen ter sprake.

Ik geloof dat het goed is dat deze christen-libertariërs bestaan, omdat het spijtig (en meer dan dat) zou zijn wanneer allerlei mensen, die in hun doen en laten van het dagelijkse leven toch niet buiten hun christelijke beginselen om willen handelen, aan de kant zouden blijven staan omdat zij het libertarisme te areligieus vinden. Ik meen dan ook dat ik dit voorbeeld van de Amerikaanse libertariërs van harte kan aanbevelen om over te nemen in Europa, te beginnen met Nederland en België.

Daarom beveel ik van harte de Vrijbrief aan de libertariërs van christelijke huize aan. Deze Vrijbrief kost maar ƒ 40,- per jaar. Wij kunnen voor u daaraan toevoegen de tweemaandelijkse Amerikaanse Galatenbrief, waarvoor wij een tientje rekenen. Voor ƒ 50,- bent u dan dus in het bezit van Vrijbrief plus Galaten Seven.

Ik hoop ook dat wij kunnen rekenen op de vorming van een bestuur van de christen-libertariërs dat het reilen en zeilen van deze groep kan regelen. Zou u daarom met uw opgave als lid ook willen opgeven of u al dan niet voor een bestuursplaats in aanmerking wilt komen?