Tijdens de laatste Trefpunt bijeenkomst van het Libertarisch Centrum was ook de K.N.O. met een presentatietafel aanwezig. Van het grote aantal aanwezigen kwamen velen een kijkje nemen. Uit de gesprekken bleek daarbij dat de K.N.O. bij velen niet of onvoldoende bekend was/is. Daarom kan het goed zijn onze vereniging nader aan u voor te stellen.

De K.N.O., voluit Kritische Nederlandse Ondernemers, is in 1975 opgericht door een aantal garagehouders dat zich had gekeerd tegen de verplichting indirect de vakbonden van de nodige financiën te voorzien. Via bepalingen in de C.A.O. zijn de ondernemers in het garagebedrijf verplicht bijdragen te betalen aan de Stichting Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf. De K.N.O. is vanuit die groep garagehouders uitgegroeid tot een vereniging van en voor ondernemers, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen. Wij staan op de bres voor de vrijheid in het economische leven van de Nederlandse staatsburgers. Vrijheid voor werknemers én werkgevers. Momenteel is het zo dat de werkgevers en de beoefenaars van vrije beroepen steeds meer aan banden worden gelegd. Dat is overigens niet verwonderlijk als we weten dat onze huidige collectivistische overlegeconomie “als vanzelf” steeds meer plichten en lasten oplegt. Ons “sociale” stelsel is verworden tot een hang- en luiermat, waarin zeer regelmatig hiaten aan het licht komen die dan weer zo nodig gerepareerd moeten worden. Tijdens de laatste, in april j1. gehouden, openbare vergadering van de K.N.O. omschreef dr.mr. Zeegers dit als het stelsel, waarin door een overvloed aan rechten en rechtspleging, alles ter wille van de zogenaamde sociale rechtvaardigheid, dat moet leiden tot een toestand van de grootste rechtsschending en onzekerheid. En prof. Hayek omschreef dit in 1944 reeds als “de snelweg naar de Slavernij” (The Road to Serfdom).

De K.N.O. stelt tegenover de huidige overlegeconomie de markteconomie. Zo u wilt, de vrije-markteconomie, hoewel wij van mening zijn dat markteconomie die vrijheid reeds impliceert. Feitelijk is daarom vrije markteconomie dubbelop. De mens dient vrij te zijn in zijn handelen, in zijn kiezen. Het optreden van de overheid dient daarbij beperkt te zijn. De overheid moet optreden als spelleider, maar mag niet als speldeelnemer optreden, laat staan als spelbreker. Maar thans is dit laatste wel het geval. Milton Friedman geeft van een en ander een goede omschrijving in zijn boeiende boek Free to Choose (Aan ons de keus). Dr. van Klinken bespreekt momenteel dit boek in een serie artikelen in het informatie-orgaan van de K.N.O., waarbij dr. van Klinken de lijnen vanuit dit boek doortrekt naar de Nederlandse situatie. Een boeiende, maar ook bedroevende serie artikelen.

Behalve het uitdragen van de beginselen van de markteconomie in alle geledingen van onze samenleving, tracht de K.N.O. ook zeer praktisch bezig te zijn. Enkele voorbeelden zullen we hierbij geven (zonder overigens ook maar te streven naar volledigheid). De Nederlandse PTT is bezig haar takenpakket langzaam maar zeer doelgericht en zeer zeker uit te breiden. Zo is thans, als volgende stap op de weg naar de postbank, het plan gerezen op de postkantoren reisverzekeringen te gaan verkopen. Daarmee bedreigt “tante post” naast de banken en de ANWB, in het bijzonder de circa 8000 assurantie-tussenpersonen in hun bestaansmogelijkheden. Terwijl er geen enkele zinnige reden is aan te voeren wordt de werkgelegenheid van enkele tienduizenden mensen, werkzaam bij de assurantie-tussenpersonen, op het spel gezet. Arbeidsplaatsen in de particuliere sector worden ingeruild voor arbeidsplaatsen in de (semi-)overheidssector. En zo wordt ondanks de wat luider klinkende roep om (her)privatisering van overheidsdiensten, de greep van de PTT op het geldverkeer steeds groter. Als K.N.O. hebben we de nodige actie ondernomen tegen deze uitbreiding van het dienstenpakket van de PTT. Vooralsnog is onduidelijk of dit succes zal hebben.

Een ander voorbeeld is de tijdelijke wet “normering inkomens vrije beroepsbeoefenaars”. Deze wet is tijdelijk, niet omdat men verwacht dat binnen afzienbare tijd een einde aan de “normering” zal komen, maar omdat binnenkort een alles en iedereen omvattend inkomensbeleid en inkomenswetgeving te verwachten is. De K.N.O. heeft in een brief aan het parlement tegen deze wet duidelijk stelling genomen; het bestraft degene die goed doet en beloont daadwerkelijk die slecht doet. De wet is ook een rechtstreekse aanval op diegenen van de vrije beroepsbeoefenaars die voortreffelijk werk leveren en houdt direct de hand boven de hoofden van de zwakke collegae. We stelden dat wie vóór deze maatregel kiest daarmee tégen het Westerse democratische model én tegen de rechtstaat kiest.

Nog een laatste recent voorbeeld van ons optreden. De (thans alweer voormalige) staatssecretaris van Financiën, Kombrink, had het plan geopperd artiesten voor de BTW-wetgeving te rekenen als zelfstandigen en voor de sociale premieheffing als werknemers. Op die manier kon er tweemaal geplukt worden van de artiest. Wij stelden dat dit een volledig onjuiste gang van zaken was en verzochten de Tweede Kamer het plan de artiesten BTW te laten betalen (naast de sociale premies die ze nu al betalen) van de hand te wijzen. De.Tweede Kamer heeft medio maart besloten de BTW-heffing voorlopig niet in te voeren. Wij hopen dat hierbij van uitstel afstel zal komen. Uiteraard kan in het bestek van dit artikel slechts een beperkt overzicht gegeven worden van ons doen en laten. Meer informatie vindt u in ons orgaan KNO-INFO. En middels een abonnement blijft u regelmatig op de hoogte. Zo’n abonnement kost particulieren slechts ƒ 30,- per jaar. We sturen u graag een proefexemplaar toe, evenals een exemplaar van onze beleidsnota en onze ledenwerffolder.

Mocht u nog andere vragen hebben, dan zullen wij ook daarop – zo mogelijk – graag een antwoord geven.

G.J. van Norel, Secretaris K.N.O.