Persbericht zoals aan het ANP door het Libertarisch Centrum opgegeven.

Amerika op weg naar een drie-partijensysteem? Resultaten van de Libertarian Party bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen .

De in 1971 opgerichte Libertarian Party behaalde in de meeste staten 5-10 percent van de stemmen. Een opmerkelijk succes, waardoor deze partij die voor her eerst in 32 staten officieel aan de verkiezingen deelnam op slag de derde grootste politieke partij werd.

De Libertarische presidentskandidaat Roger L. Macbride (46) verkreeg in Californië meer stemmen dan de onafhankelijke presidentskandidaat Eugene McCarthy. In de staat Ohio verkreeg de Libertarische kandidaat voor de senaat 30 percent van de uitgebrachte stemmen.

De Libertarian Party is geen typisch Amerikaans verschijnsel en evenmin een modegril. Ook in Canada en Australië bestaat reeds een Libertarian Party en in een twintigtal andere landen wordt aan de voorbereidingen voor zo een partij gewerkt. In Nederland werd in 1975 te Amsterdam de stichting Libertarisch Centrum opgericht met het doel de mogelijkheden voor een fundamentele vernieuwing in de Nederlandse politiek te onderzoeken.

Libertarische partijen zijn politieke beginselpartijen die hun programma baseren op het principe dat geen enkel mens het recht heeft dwang of geweld tegen de medemens te gebruiken, tenzij uit zelfverdediging wanneer zijn recht op leven, vrijheid of eigendom in gevaar komt.

Libertariërs achten derhalve het gebruik van dwang of geweld tegen vredelievende mensen ook dan immoreel wanneer het bij meerderheid van politieke stemmen wordt goedgekeurd.

Uit dit politiek beginsel volgt bijvoorbeeld dat libertariërs een buitenlands beleid van non-interventie voorstaan. Inflatie willen zij bestrijden door de overheid te verbieden meer uit te geven dan zij ontvangt en werkeloosheidsbestrijding gebeurt door het afschaffen van de wettelijk verplichte minimum lonen. Een libertarische overheid zal zich onthouden van het nemen van maatregelen die het gebruik of de handel in verdovende middelen verbieden, vooral ook omdat dat soort verbodsbepalingen juist de handel en het verbruik met duizenden percenten doet stijgen.

De Libertarian Party is een bijna vanzelfsprekende reactie op de politieke corruptie en de toename van staatsmacht. Geen typisch Amerikaans verschijnsel dus. De oorsprong van het libertarisme ligt in Europa en wordt meestal geacht te beginnen met de Franse politieke filosoof Étienne de la Boétie wiens in 1576 in Middelburg gepubliceerde boekje over de vrijwillige slavernij van grote invloed was op het ontstaan van de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en de afzwering van Philips II in het jaar 1579. De huidige nestor van het libertarisme is de Oostenrijks/Engelse econoom en filosoof Nobelprijswinnaar Friedrich von Hayek.

Voorzitter Edward Crane van de Amerikaanse Libertarian Party verklaarde na afloop van de verkiezingen: “We hebben ons belangrijkste doel bereikt: de gehele Amerikaanse pers kent ons nu en weet waarom het gaat. Ze vinden onze standpunten nieuw, duidelijk, interessant en stimulerend. Bij de volgende verkiezingen zullen de libertarische issues zo actueel geacht worden dat we van een volwaardig drie-partijenstelsel kunnen spreken.”