Zoals verwacht werd de landelijke bijeenkomst een succes. Niet alleen waren ondanks het mooie weer veel mensen naar Utrecht getogen, maar ook de voordrachten en niet te vergeten de sociale contacten bleken in een behoefte te voorzien.

Ruim een uur voor aanvang begon de zaal in snel tempo vol te lopen en werden tassen en hoeden op stoelen gelegd als aanduiding dat deze bezet waren. De eigenaren liepen wat rond en inspecteerden de tafeltjes achter in de zaal waar naast West-Magazine en de K.N.O. vooral Realisten ‘8l en het Libertarisch Boekcentrum veel aandacht trokken.

Klokslag 2 uur nodigde de heer H.J. Jongen de aanwezigen uit plaats te nemen en gaf het woord aan de heer J.van der Kooi die het hoe en waarom van deze dag toelichtte en de libertarische filosofie onderstreepte. Hij wees in het bijzonder op het gevaar van het hanteren van ideologieën. Deze zijn in principe star en passen derhalve niet in deze dynamische wereld. De heer Van der Kooi sprak het vertrouwen uit dat Realisten ’81 van de mens, het individu zal blijven uitgaan in plaats van een aantal vaste regeltjes te hanteren.

Voor de eerste maal werd hierna de Benelux Libertarian Award uitgereikt. De heer L.H.M. Jongen speldde Dr. Harry D. Schultz deze prijs op als blijk van waardering voor zijn stimuleren van de persoonlijke vrijheid. De heer Schultz nam hierna het woord en schetste in een samenvatting zijn gezichtspunten betreffende een libertarische samenleving. Hij sprak zijn spijt uit dat de ontwikkeling sinds 1910 in de richting ging van collectivisme, ook in de Verenigde Staten, en dat het er momenteel op lijkt dat de mens er is om de staat te dienen in plaats van omgekeerd. Het streven zou moeten zijn de invloed van de overheid op veel gebieden terug te dringen, “particuliere ondernemers kunnen alles beter”. Dit geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor de dienstverlening. De sociale verzekeringen zouden bijvoorbeeld beter kunnen worden uitgevoerd door lokale van belasting vrijgestelde organisaties en de kerken. Deze hebben door de kleinere schaal waarop zij werken meer grip op de situatie en kunnen deze taak veel effectiever uitvoeren. De financiering van dit project ontlokte in de hierop volgende discussie nogal wat kritiek, maar kwam wegens het grote aantal vragen helaas niet voldoende uit de verf.

Na de pauze was het woord aan Dr. Frank van Dun. Hij schetste bijzonder helder de verschillen tussen de abstracte burger en de werkelijke mens. Deze tegenstelling ligt ten grondslag aan onze onvrijheid. De wetgever gaat uit van de ideale burger en stelt zich voor zonder meer over hem te kunnen beschikken. De burger is slaaf, terwijl de mens verlangt naar een persoonlijke vrijheid, hij wil zo veel mogelijk zelfbeschikkingsrecht hebben. De rechten van de wetgever komen nooit aan de orde. In hoeverre mag er een spelletje worden gespeeld waarbij niet wordt uitgegaan van de objectieve beschouwing van dé mens, maar van de abstractie “burger”? Hier ligt volgens de heer van Dun de basis voor het conflict tussen het persoonlijk rechtsbeginsel en het recht dat de wet hanteert. Het probleem zou goeddeels op te lossen zijn door de rechten van de wetgever af te bakenen. Het libertarisch beginsel is hier een voorbeeld van.

Tenslotte werd door mr. Michiel van Notten de dag besloten met een film over nieuwe ontwikkelingen in België. Er zijn daar plannen om op een aantal plaatsen zones te scheppen met een minimum aan overheidsbemoeienis. Ze zijn in een vergevorderd stadium en vormen een fantastische testcase voor het toepassen van libertarische theorieën. Ook voor Nederland wordt er gewerkt aan dergelijke zones, bijzonder interessant. U zult hierover binnenkort in de Vrijbrief meer kunnen lezen.

Ook ditmaal bleek dat een groot aantal mensen niet van het bestaan van het Libertarisch Centrum op de hoogte is. Voor tal van bezoekers was deze dag een eerste prettige kennismaking, een duidelijke aanwijzing dat er meer van dergelijke dagen moeten volgen.