Over Zuid-Amerika:

…We moeten tot onze verbazing constateren dat bij voorbeeld de lonen van de mijnwerkers in de genationaliseerde tinmijnen van het huidige Bolivia in koopkracht lager zijn dan de lonen die de “wilde kapitalist” Simon Patino betaalde. (De totalitaire verleiding, Jean-François Revel. Arbeiderspers 1977.)

Over de Europese Gemeenschap:

Notabene uit het lijfblad van de Commissie van de Europese Gemeenschappen: … Hoeveel de overheidslichamen ons kosten. De uitgaven van de overheidslichamen nemen elk jaar in alle landen van de Gemeen-chap toe: zij bedragen op het ogenblik al naar gelang het land 40 tot 55% van het bruto binnenlands product (BBP), tegenover 25 tot 36% in 1959. In de begroting van de Europese Gemeenschap valt dezelfde stijging waar te nemen. Maar dan wel in heel andere verhoudingen! Ten opzichte van het BBP van de Gemeenschap evolueerde deze toename van praktisch nihil in 1959 tot ongeveer 0,66% in 1977.