“Computers vormen een gevaar voor het gezinsleven. Op het werk best, maar verder moet je de zaak niet overdrijven,” vindt Piet Boersma.

Boersma is raadslid voor het GVP (waarin men veel gereformeerde kerken-vrijgemaakt aantreft) in de Friese gemeente Achtkarspelen. De gemeente wilde 25.000 gulden beschikbaar stellen om ambtenaren tegemoet te komen bij het aanschaffen van een computer. FNP (Friese Nationale Partij) en RPF waren ook tegen, maar niet omdat zij het gezinsleven bedreigd zagen. Met geld van de gemeenschap mag je geen ambtenaren en het college bevoordelen. Ofwel: “De 25.000 kin je net meitsje tsjin de boarger oer. Jo mei amtners en it kolleezje net befoardielje,” riep Marten van der Veen van de FNP.

Toch werd het voorstel aangenomen omdat CDA, PvdA en VVD de mening waren toegedaan dat een computer thuis voor de gemeente voordelen biedt en kostenbesparend werkt.

Uit PCM, juni 1987.