Discussiemiddag te Gent overtrof verwachtingen van de organisatoren

Op zaterdag 19 november organiseerde het Libertarisch Centrum België in Gent een discussiemiddag over de rol van de vakbond in een vrije samenleving. De opkomst was geweldig. In plaats van de verwachte vijf en twintig bezoekers waren er vijftig. Er was nauwelijks een vrije stoel in het zaaltje te vinden.

De middag werd ingeleid door de heer Guy de Martelaere met een historisch overzicht van de ontwikkeling van het arbeidsrecht en de rol van de vakbonden hierin. Groot belang hechtte hij in dit verband aan een kritische bespreking van het stakingsrecht. “Is gemeenschappelijk weigeren van werk, zonder opzeggen van de arbeidsovereenkomst, een geoorloofd middel om loonsverhogingen of verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden af te dwingen?” De inleider dacht van niet. Het verstoren van het bestaande evenwicht doet de prijzen stijgen en veroorzaakt zo elders werkeloosheid.

De discussie was zeer levendig. De ambtenarenstakingen waren in België nog maar net achter de rug en woedden in Nederland op dat moment nog volop. De gemoederen laaiden hoog op toen bedrijfsbezettingen aan de orde kwamen. De meningen verschilden van regelrechte roof tot een geoorloofd zekerstellen van de loonvorderingen. Over het lenen van bedrijfsmiddelen tijdens stakingen was minder verdeeldheid. Vrijwel iedereen was het er over eens dat dit niet oorbaar is.

Ten aanzien van de actualiteit werd er gesteld dat ambtenaren geen arbeidscontract hebben. Hun rechten en plichten worden per statuut geregeld. Ze genieten speciale bescherming en hebben, op grond van hun uitzonderlijke positie, geen stakingsrecht. De vraag hoe zij dan hun onvrede moesten uiten, gaf nogal wat verwarring. De problematiek is scheefgetrokken doordat de overheid zich op teveel, terreinen begeeft. Meer privatiseren en minder overheid werd algemeen als oplossing aanvaard. 21 januari komt in Antwerpen een studiegroep bijeen om zich speciaal over deze problematiek te buigen.