De kringbijeenkomst in Vlaardingen op 4 februari jl. genoot slechts een geringe belangstelling. De heer J. v.d. Starre hield zijn boekbespreking voor een publiek dat uitsluitend was samengesteld uit leden van de kring Vlaardingen/Rotterdam. Het ontbreken van belangstelling uit de regio Den Haag was opvallend.

0nderwerp was het boek “None dare call it Conspiracy” van Gary Allen. De schrijver betoogt hierin, dat de verspreiding van het collectivisme het gevolg is van een samenzwering van de rijken der aarde. Middels de oprichting van vele stichtingen in de Verenigde Staten van de jaren twintig en manipulaties met geld ten behoeve van onder andere Lenin en Trotzky (ter financiering van de Russische revolutie?) trachtte de schrijver dit aannemelijk te maken. Zonder veel succes, maar met name het controversiële karakter van de stelling gaf aanleiding tot een levendige discussie, waarbij de objectiviteit van de schrijver in twijfel werd getrokken en enige kanttekeningen gemaakt vierden bij de ethiek van het financieren van grote projecten.

De eerst volgende bijeenkomst – die voor alle libertariërs toegankelijk is – zal worden gehouden op 4 maart as. De heer P.F. Rikmans zal in aansluiting op dit nummer van de Vrijbrief het een en ander vertellen over subsidies.