Het is nuttig om ons af en toe eens af te vragen wat we nu in het Libertarisme bereiken. Enerzijds om niet geheel moedeloos te worden en anderzijds om weer nieuw enthousiasme te vinden om door te gaan.

 1. De VRIJBRIEF brengt elke maand:
  • nieuws over het libertarisme
  • commentaar op gebeurtenissen
  • libertarische filosofie

  Het is het communicatiemiddel voor de libertariërs in de Benelux. Het zou echter goed zijn als het aantal abonnees sterk zou toenemen.

 2. De Libertarische Kringen Rotterdam/Vlaardingen en Den Haag/Wassenaar komen maandelijks bijelkaar. Allerlei onderwerpen en plannen worden besproken. De bijeenkomsten zijn gezellig, leerzaam en versterken de band tussen libertariërs.
 3. Het Libertarisch Centrum in Nederland en België. Deze twee centra proberen alle libertarische informatie te verzamelen en acties en plannen te bundelen en te coördineren. Van de vele contacten noemen we:
  • Amerika; S.I.L. (Society for Individual Liberty)
  • Canada : L.I. (Libertarian International)
  • Het Europees Instituut in Brussel. Dit instituut werkt hard om literatuur op grote schaal te verspreiden bij universiteiten en het bedrijfsleven. Een aantal boeken zijn reeds verschenen. De TV-uitzendingen van Friedman die een zeer grote belangstelling ondervonden hebben, zijn door dit instituut naar de Benelux gebracht. Het boek “Free to choose” wordt thans vertaald en komt binnenkort uit. Door het instituut is onlangs een studie verzorgd, samen met een aantal Amerikaanse deskundigen (o.a. van de Heritage Foundation) over de mogelijkheden van een nieuwe libertarische politieke partij. Het resultaat van deze studie was dat er zeker grote mogelijkheden voor een dergelijke partij zijn.
  • Reason Magazine en Frontlines zijn Amerikaans-libertarische uitgaven waaraan medewerking wordt verleend als correspondent.
  • Politieke partijen. Op het ogenblik wordt door verschillende personen de mogelijkheid van een libertarische politieke partij overwogen en onderzocht. Wij willen graag meewerken om te zorgen dat hun filosofische basis zuiver wordt. Tot nu toe is onze ervaring dat diverse “oprichters” wel een deel willen, maar niet 100% consequent durven te zijn, met alle gevaren van dien. Wij blijven streven naar een 100% eerlijke consequente filosofie.
  • SCVB: Stichting Comité Vermindering Belastingdruk. Deze stichting doet goed werk om de belastingen terug te dringen. Een hele goede methode om de staatsinvloed te beperken. Zij zijn op de goede weg, en wij kunnen steun aan deze stichting aanbevelen.
  • KNO: Kritische Nederlandse Ondernemers, is ook een groepering die in de juiste richting werkt
 4. Het Libertarisoh Boekcentrum in Heemstede zorgt ervoor dat buitenlandse libertarische literatuur in Nederland beschikbaar komt en werkt mee aan het vertalen en publiceren van deze literatuur. Zie hiervoor een opgave elders in dit nummer

Los van het libertarisme is er thans de mogelijkheid om een cursus in het Objectivisme te volgen. Wij zijn daarmee erg blij en raden u aan om het volgen van zo’n cursus eens ernstig te overwegen. Inlichtingen bij de redactie.

U ziet dat er heel wat gebeurt. Toch is het nog veel te weinig en te ongecoördineerd. Ons streven blijft naar meer acties en betere coördinatie. Ook uw ideeën daarvoor zijn welkom. Wij zijn ervan overtuigd dat we nog meer resultaten zullen krijgen. Als eerste (kleine) stappen zijn echter nodig:

 • Méér Kringen; Wie wil een Kring oprichten?
 • Méér abonnees! Kunt u nu één nieuwe abonnee aanbrengen?

3 REACTIES

 1. Is heel hard nodig, lees hieronder mijn e-mail van vandaag aan Milieudefensie.

  From: Fam. van Rooij
  To: service@milieudefensie.nl
  Sent: Thursday, September 16, 2004 4:55 PM
  Subject: Opzeggen lidmaatschap Milieudefensie

  Open e-mail

  Aan het bestuur en alle leden van Milieudefensie,

  Geacht bestuur en leden,

  Om de hieronder beschreven redenen en de redenen in de volgende aan- en doorkliks ( zie http://www.sdnl.nl/ed-nijpels-en-zijn-verzwegen-tweede-agenda.htm ) zeg ik mijn lidmaatschap bij Milieudefensie met onmiddellijke ingang op. Dit omdat ik hierover bij Milieudefensie al 14 jaar lang voor niets de klok heb geluid ( zie: o.a. http://www.sdnl.nl/mil-def4.htm ) en Milieudensie met hun acties (als zandzakken actie, actie behoud regenwouden, etc ) feitelijk hebben geholpen met de vergiftiging van geheel Nederland met kankerverwekkende stoffen ( zie http://www.biomassa.polie.nl/Pamela_Hemelrijk/pamela_hemelrijk_ad_van_rooij.htm en http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm ). Als gevolg daarvan zullen binnen 40 jaar miljoenen Nederlanders erg ziek zijn totdat na een lange lijdensweg de vreselijke (kanker)dood erop volgt. Mede als gevolg daarvan heeft Nederland kunnen uitgroeien tot het centrum van de georganiseerde Wereld- Milieumaffia, lees hieronder:
  ———————————————————————————————————————————————————————————————
  Wat is er in werkelijkheid aan de hand?
  Het is allemaal begonnen in het kabinet Lubbers III.

  Wim Kok was toen minister van financiën en Jan Pronk minister van ontwikkelingssamenwerking. Deze twee ministers waren toentertijd op de hoogte van het feit dat de Bestrijdingsmiddelenwet ernstige tekortkomingen kenden, te weten: deze wet houdt bij de toelating van een bestrijdingsmiddel geen rekening met de niet werkzame chemische stoffen en de milieu- en gezondheidsgevolgen, van zowel de werkzame als de niet werkzame chemische stoffen, wanneer die in de afvalfase zijn beland.1,2) Met deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet kan dus elk soort gevaarlijk afval worden omgezet tot het product ‘bestrijdingsmiddel’ om het vervolgens duur te verkopen en op een ongecontroleerde wijze, al dan niet via tijdelijke producten, in water, bodem en lucht te dumpen. De metaalindustrie en ertssmelterijen hebben deze tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet optimaal benut. Hoogproblematisch gevaarlijk afval, vol met zwarte lijststoffen als arseenzuur en chroomtrioxide, hebben ze op deze wijze weten om te zetten tot het product ‘bestrijdingsmiddel’. Geen duizenden euro’s per ton meer betalen voor eeuwige opslag, maar verkopen voor zo’n vijf euro per kilogram moet de gedachte geweest zijn. Daarbij moet tevens gedacht zijn; ons kan niets gebeuren, de minister van VROM is toch verantwoordelijk voor die tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en dus voor alle daaruit voortvloeiende milieu- en gezondheidsschade.1,2)

  Met deze achtergrondkennis heeft Kabinet Lubbers III onder leiding van voormalig milieuminister Alders in mei 1992 de circulaire betreffende werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven vastgesteld. Overeenkomstig deze circulaire moesten betrokken besturen van de gemeenten van de minister van VROM aan de houtimpregneerbedrijven milieuvergunningen afgegeven die geen rekening houden met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout 3). Met deze wetenschap heeft Kabinet Lubbers III in juni 1992 het Rio de Janeiro protocol tot stand gebracht en ondertekend. Onder de dekmantel van ‘behoud van de regenwouden’ heeft voormalig minister Alders verduurzaamd hout als geschikt alternatief aangeprezen. Milieuorganisaties, waaronder Vereniging Milieudefensie, volgden Alders daarin blindelings. Landelijke milieucampagnes, en de enorme publiciteit hierover, hebben in Nederland geleid tot een werkelijke rage. Deze campagnes stimuleerden enorm de aanschaf en het gebruik van geïmpregneerd hout door de consument. Coniferen, beukenhagen, lustrums werden veelal gerooid en nauwelijks nog gebruikt als erfafscheiding. Geïmpregneerd hout kwam daarvoor in de plaats. Tegels en klinkers in de tuin werden vervangen door tegels van geïmpregneerd hout. Zelfs kinderspeeltoestellen, picknicktafels, vlonders, beschoeiingen, huizen en gehele woonwijken werden gebouwd van geïmpregneerd hout. Dat hiermee onze regenwouden werden behouden heb ik nooit begrepen en is ook nooit aangetoond. Wel is het zo dat de metaalindustrie en ertssmelterijen op deze wijze haar levensgevaarlijk afval, dat met de best bestaande techniek uit het milieu moet worden geweerd, jaarlijks met miljoenen kilogrammen in het milieu hebben kunnen dumpen 4,5,6). Onder de dekmantel van ‘komo-keur’ heeft onze minister van VROM in de vorm van milieusubsidie daarvoor zelfs miljoenen guldens aan gemeenschapsgeld uitgegeven 7).

  Dit al jarenlang voortdurende en door de overheid gedoogde proces heeft intussen al ons sloophout en RWZI-slib sterk vergiftigd met betreffende levensgevaarlijke afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen. De minister van VROM is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een niet meer te betalen milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan 1,2).

  Voormalig minister-president Kok en voormalig milieuminister Pronk moeten gedacht hebben; we kunnen deze truc nog wel een keer uithalen maar nu met ‘groene stroom’. Onder de dekmantel van ‘CO2 reductie’ noemen wij dit sterk vergiftigde sloophout en RWZI-slib ‘biomassa’ voor de opwekking van ‘groene stroom’. Onder leiding van milieuminister Pronk is het Kyoto-protocol tot stand gebracht en ondertekend. Wij zorgen er vervolgens voor dat milieuorganisaties, als Vereniging Milieudefensie, weer landelijke campagnes gaan voeren. Deze landelijke campagnes, en de enorme publiciteit erover, heeft in Nederland wederom geleid tot een werkelijke rage. Iedereen moet groene stroom inkopen anders ben je verdacht.

  Met groencertificaten wordt gevaarlijk afval omgetoverd tot biomassa 8,9).

  In werkelijkheid worden jaarlijks miljoenen kilogrammen levensgevaarlijke zware metalen, als arseen en chroom VI, in sloophout en RWZI-slib verder verspreidt via uitstoot naar de lucht vanuit de kolengestookte elektriciteitscentrales en via het vrijkomende vliegas in de cement, beton, asfalt en stenen. Dit omdat men zware metalen niet kan verbranden.

  Onder de dekmantel van ‘CO2 reductie’ wordt ook hier weer door onze minister van VROM miljoenen guldens aan gemeenschapgeld uitgegeven in de vorm van terugbetaling REB-belasting en MEP-subsidie. Een dergelijk samengaan van de overheid met bedrijven wordt collusie genoemd 10, 11).

  Het overtreden van Europese wet en regelgeving door de overheid (VROM) wordt met de Pikmeer jurisprudentie van de Hoge Raad gedoogd, afgedekt en daarmee gestimuleerd 12,13,14,16).

  Met het doen van onderzoek naar het wegstoppen van levensgevaarlijke afvalstoffen (alle soorten vliegassen, jarosiet, residuen, emulsies e.d.) in stenen (green bricks) begint het verhaal Kahlman. Om de hierboven genoemde redenen moest dit in het diepste geheim plaatsvinden en werd dit door VROM gesubsidieerd 15).

  Ecologisch Kennis Centrum B.V.

  Ing A.M.L. van Rooij

  Bijlage:

  1) Brief van 2 september 1996, kenmerk GZB/C&O/963400, van staatssecretaris Erica Terpstra van VWS (2 pagina’s).

  2) Brief van 10 april 1996, nummer: 96/1807 HPK/HPK, van prof. dr. J.S.M. Boleij van de CTB (5 pagina’s).

  3) Voorbrief, blz. 1 en 12 uit de circulaire betreffende milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven d.d. mei 1992 van minister J.G.M. Alders van VROM aan betrokken besturen van de gemeente (3 pagina’s).

  4) Artikel “Vergiftigd door onze overheid” uit het dagblad De Limburger d.d. 28 augustus 2004 (1 pagina).

  5) Artikel “Aan die 13 miljoen kilogram arsenicum en die 30 miljoen kilogram chroom VI kan het niet gelegen hebben” d.d. 19 maart 2004 van Pamela Hemelrijk (8 pagina’s).

  6) Het artikel “Giftig gevecht om bewerkt hout” uit de Telegraaf van 28 augustus 2004 (2 pagina’s, A3).

  7) Een 3-tal pagina’s uit de brochure “milieuvriendelijk verbouwen? Subsidie duurzaam bouwen” van het ministerie van VROM (3 pagina’s).

  8) Het artikel “Brinkhorst maakt afvalput van Nederland” uit Katholiek Nieuwsblad van 4 juli 2003 (1 pagina, A3).

  9) Het artikel “Groene subsidie voor vuile stroom / Groene stroom, gouden subsidies” uit het Brabants Dagblad van 4 juli 2003 (2 pagina’s, A3).

  10) Brief d.d. 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. F/ Bovenkerk aan de hoofdofficier van Justitie mr. Ficq in Den Bosch (2 pagina’s).

  11) Het artikel “De Nederlandse literatuur vergiftigt letterlijk alles” van A. van Rooij in InterDisciplinair van april 2000 (4 pagina’s).

  12) Het artikel “Kruistocht tegen sluipmoordenaar” uit het Algemeen Dagblad van 7 april 1993 (2 pagina’s, A3).

  13) Het artikel “Europa verbiedt geïmpregneerd hout” uit het Katholiek Nieuwsblad van 24 januari 2003 (1 pagina, A3).

  14) Het artikel “Hoge Raad dekt grootschalige milieuvervuiling” uit het Katholiek Nieuwsblad van 2 maart 2001(2 pagina’s, A3)..

  15) Het artikel “Hoogovens moest een onwetende bouwvakker hebben” uit het Katholiek Nieuwsblad van 7 februari 2003 (2 pagina’s, A3).

  16) Cd-rom kamerzetel. nl met als titel “Democratie moet je verdienen, welzijn echter niet” (is uitgegeven door Van Buitenen in zijn campagne

  ———————————————————————————————————————-

  Milieudefensie is een vereniging. Ik wil u daarom vragen om mijn bovengenoemde reden van opzegging van mijn lidmaatschap bij milieudefensie per e-mail door te zenden aan alle leden en mij dat per kerende e-mail te bevestigen. Dit omdat ik met vele leden persoonlijk goed heb samengewerkt, maar ook die werden de mond gesnoerd.

  Tevens verzoek ik u de opzegging van mijn lidmaatschap te bevestigen.

  Tenslotte wens ik u allen nog veel wijsheid toe.

  Met vriendelijke groeten,

  Ing A.M.L van Rooij
  Hogere veiligheidskundige
  Tel 0413-490387
  Fax 0413-490386
  E-mail a.vanrooij1@chello.nl
  Website: http://www.sdnl.nl/ekc.htm
  Tevens Klokkenluider
  Zie http://www.sdnl.nl/klokkenluiders.htm

  PS: neem ook een kijk op de volgende websites:

  http://www.polie.nl
  http://www.biomassa.polie.nl
  http://www.weblog.polie.nl
  http://www.gifvrij.polie.nl
  Lees de Rssfeeds op de onderstaande link
  http://www.completerss.com/viewrss.aspx?rss=http%3a%2f%2fwww.biomassa.polie.nl%2fbio.xml
  En ook op: http://www.bloglines.com/public/Biomassa

 2. Jammer dat Ad’s wijze van communiceren zo tekort doet aan zijn boodschap! Was er maar een school voor klokkeluiders.

 3. Gezien de aard van communiceren van de heer Rooij, moet je concluderen dat deze het stadium klokkenluider allang verlaten heeft.
  tegenwoordig gaat hij als querulant door het leven.
  Jammer voor hem en misschien voor ons. Want de zinnige opmerkingen verzinken in een oerwoud van rechtvaardigingen voor/van hemzelf, en het aan de schandpaal nagelen van zo ongeveer alles en iedereen.
  Voortaan dus maar negeren, deze heer.

Comments are closed.