Kassa!

Blijkens een bericht in Elseviers Weekblad van 17-1-1976 heeft de Nederlandse overheid 600.000 werknemers in dienst en betaalt aan deze een loonsom van 50 miljard gulden ’s jaars. Wie even zijn computer raadpleegt zal ontdekken, dat dit er op neerkomt, dat het gemiddeld salaris van een overheidswerknemer ƒ 83.333,33 bedraagt. Laat de modale werknemer het maar niet horen!

De tiid haldt gjin skoft

Enige jaren geleden heeft in Zweden een commissie onder voorzitterschap van een zekere Olaf Palme tegen de uitdrukkelijke wens van de Zweedse kiezers in een half miljard Zweedse kronen over de balk gesmeten met geen ander resultaat dan dat men in Zweden nu rechts rijdt in plaats van links. Palme werd daarna voldoende doorkneed in de politiek bevonden om premier te worden. Premier Den Uyl vindt het voorbeeld van zijn Zweedse ambtgenoot blijkbaar voldoende inspirerend om ook zoiets op touw te zetten. Weliswaar rijden we in Nederland al rechts, maar Den Uyl heeft wat anders gevonden: Zomertijd. Wat opvalt in alle discussies voor en tegen is, dat blijkbaar nog niemand ontdekt heeft, dat je ook zonder de klok een uur te verzetten een uur eerder op kunt staan en wat ook nog niemand opgevallen schijnt te zijn is dat blijkbaar niemand daar behoefte aan voelt. Maar ja, als je de grote problemen niet de baas kunt kun je altijd proberen om de aandacht af te leiden door van Kleine problemen Grote Problemen te maken en geld is ook geen probleem; het kost ten slotte maar 35 ct. om een biljet van ƒ 100,- te drukken.

De Hóóógste tijd, Heren…

Zo nu en dan verschijnt er tussen alle berichten over verdere beperking van de vrijheid opeens een berichtje dat toch weer een beetje hoop geeft. In Alkemade (ZH) heeft men het sluitingsuur van café’s vrijgegeven. Men vindt een verplicht sluitingsuur verouderd. Handhaving ervan door de politie maakte deze eerder tot rustverstoorders dan tot rusthandhavers. Bovendien bleek het feit dat met het sluitingsuur een grote groep mensen tegelijk op straat kwam te staan tot ordeverstoringen aanleiding te geven. Voorlopig geldt voor deze maatregel een proeftijd van een half jaar. Een goed begin, ongetwijfeld, maar waarom slechts het halve werk? Waarom niet meteen landelijk de hele winkelsluitingswet afschaffen? ’t Zou de hoogste tijd zijn.

Kruideniersmentaliteit

Onlangs is inderdaad de Winkelsluitingswet in de Tweede Kamer aan de orde geweest. Het is geen verheffende discussie geworden. Eindeloos is er touw getrokken over het sluitingsuur van de winkels op zaterdagmiddag en de Staatssecretaris heeft zelfs even met zijn portefeuille gewapperd, maar het is tekenend voor de droeve situatie in de Nederlandse politiek, dat geen enkele partij, ook de V.V.D. niet (de tweede V staat voor Vrijheid) het fundamenteel dictatoriale karakter van de gedwongen winkelsluiting aan de kaak heeft gesteld.