Tijdens de afgelopen Internationale Libertarische Conventie te Brussel stelde de heer H. Hietink voor een internationaal libertarisch studiecentrum op te richten. Het lijkt mij uiterst zinvol om in ieder geval op Benelux niveau inhoud te geven aan dit voorstel. Later kunnen libertarische studieactiviteiten verricht in Benelux verband gecoördineerd worden met soortgelijke activiteiten elders.

Bij deze wordt daarom voorgesteld te komen tot de oprichting van een Benelux libertarische studiegroep. Deze groep kan bij gebleken belangstelling onderverdeeld worden in diverse subgroepen naar studierichting, b.v: economie, rechtswetenschappen, psychologie en filosofie, en/of naar studiethema. De bedoeling is dat de deelnemers aan de studiegroep cq. studiesubgroepen geregeld bij elkaar komen om studieactiviteiten op elkaar af te stemmen en resultaten met elkaar te bespreken.

De libertarische studieactiviteiten kunnen zich in principe op drie niveaus afspelen, n.l. fundamenteel onderzoek, het toepassen van libertarische grondbeginselen ter oplossing van algemene problemen op de lokale situatie, en het produceren van brochures die libertarische oplossingen en zienswijzen aan nietlibertariërs op een heldere wijze uiteenzetten.

Indien u belangstelling heeft om in de Benelux libertarische studiegroep te participeren laat u dit dan, liefst binnen drie weken, aan mij weten. Ook uw suggesties zijn welkom. Bij voldoende belangstelling zal in de maand oktober a.s. een oprichtingsvergadering worden gehouden, waarin doelstellingen, organisatie en werkwijze vastgesteld zullen worden. Details over datum en plaats worden in de volgende Vrijbrief bekendgemaakt.