Ruim 12 jaar geleden kwam ik in contact met de eersten die actief waren in het libertarisme, zoals de vrienden van Notten, Jongen Sr. en Jr., van Doorn, Heerema Jr., etc. met vele genoegelijke discussie weekenden en bestudering van de theorieën van Friedman, Von Hayek etc. en o.a. de bezoeken van o.a. Mogens Glistrup.

In die 12 jaar is er enerzijds veel veranderd, o.a. de greep van de staat op de burger is groter geworden, met aan de andere kant dat men zich wel realiseert dat er ondernemers nodig zijn om de economie te herstellen. (Het probleem is niet de 700.000 werklozen doch het ontbreken van ruim 10.000 werkgevers, die een schaars product werden).

Hoewel het libertarisme bij enige politieke partijen als een mogelijkheid werd erkend, was jammer genoeg van enige doorbraak geen sprake.

Deze situatie is nog steeds onveranderd. Ik meen dan ook dat de burger-zelve het nodige kan doen. Op basis van de vrijheid van de mens ontwikkel ik momenteel een aantal activiteiten:

Ziekenhuiswezen: De aanvraag loopt voor een vijftal privé-ziekenhuizen; de huidige patiënt wordt onnodig duur betutteld door de overheid qua (dure) prijs en (lage) service. Ondernemingen als o.a. American Hospital Corp. en Humana Hospital Corp. hebben hun bestaansrecht bewezen. Na de (afwijzende) beschikking zal de zaak behandeld worden via o.a. Raad van Staten, Afdeling Rechtspraak en waar nodig via het Hof te Luxemburg, incl. betwisting van het monopolieprijsrecht van de (Nederl.) staat, en de vrijheid (rechten van de mens) om zelve over lichaam en geest te beschikken. De aanvragen behandelen o.a. Velsen, Soest, Bilthoven, Apeldoorn en Beerta met reeds eigen in bezit zijnde terreinen met deels gebouwen; psychatrische centra: idem als boven waarbij eveneens het “staatsdienstenpatroon” onbetaalbaar wordt en de kosten en de service miserabel. Zoals bij het ziekenhuiswezen liggen de kosten tussen f 450 en f 750 per bed per dag, waarbij aantoonbaar f 7,10 voor het eten!

Gevangeniswezen: de investering per gevangene bedraagt momenteel per bed ruim f 210.000,- met daarnaast als jaarlijkse kosten f 102.000,-; een gevangenisstraf van 10 jaar betekent een aderlating voor de gemeenschap van ruim f 1.200.000,- incl. rente en afschrijvingen. Het is gebleken dat o.a. de Corrections Corporation of America concurrend goed onderdak verschaft en zelfs winst maakt ten gunste van de Amerikaanse Staat! Verzoeken lopen o.a. bij het Ministerie van Justitie;

Raad van State: Momenteel lopen aldaar een 50-tal procedures inzake

– De Openbaarheid van Bestuur (dus het geven van informatie, waarop de burger recht heeft)

– Rechten van de Mens en toepassing Verdrag van Rome

– Onbehoorlijk bestuur

– Niet afwegen van belangen.

Tuchtraad Nivra: gedrag van registeraccountants in dienst van de Staat inzake misleiding, balansvervalsing, en overtreding van de Gedrags- en Beroepsregels;

Nationale Ombudsman: het gedrag van de ambtenaar

Daarnaast in voorbereiding:

– Het groot belastingspel: iedere deelnemer begint met als opening een inkomen van f 100.000 en een vermogen van f 1.000.000,-; op practische en wettelijke basis dient belasting betaald te worden. De winnaar is diegeen die uiteraard de meeste fiches overhoudt.

– Het groot formulierenboek: voldoende is bekend het groot aantal formulieren welke de burger dagelijks ontvangt om (binnen de termijn) in te vullen c.q. te gaan betalen. De overheid is hierin zeer actief, gezien het feit dat iedere burger of rechtspersoon massaal in tientallen computers voorkomt, welke situatie met het fiscale nummer wordt verergerd. Hierin is vrijwel altijd de burger passief en de overheid met termijnstelling de overwinnaar. Het groot formulierenboek geeft kant-en-klaar voor elk document van de overheid een antwoord, het zij via vragen van uitstel, bezwaar, Wet Openbaarheid van Bestuur, Arob, etc. etc. Het geldt voor alle aanslagen waarmee de burger te maken krijgt, van onroerend-goedbelasting, rioolbelasting, waterschapsrechten, inkomstenbelasting, vermogensbelasting, autobelasting, aanslagen Kamer van Koophandel, ambtshalve aanslagen, definitieve aanslagen, voorlopige aanslagen etc. etc. Voor iedere aanslag is duidelijk een antwoord.

Het antwoord via het groot formulieren boek kan zijn dat de overheid zich zal realiseren dat niet met willekeur aanslagen kunnen worden verzonden, en dat ieder antwoord via dit boek, door de overheid (met reeds inkrimping personeel, arbeidstijdverkorting en daarnaast massale ziekte, studieverlof, niet aanwezig zijn etc.) beantwoord dient te worden c.q. behandeld, (het is onbegrijpelijk geweest dat de papierfabrieken door deze massale papierstroom ooit in een faillissement raakten).

Na verschijning van het groot formulierenboek en het groot belastingspel zullen er o.a. seminaria gehouden worden voor toelichting, discussie en spel.

Zolang een en ander gedaan wordt volgens de bestaande Nederlandse wetgeving – die bovendien getoetst kan worden aan het Verdrag van Rome – meen ik dat er voor iedere libertariër ruimschoots mogelijkheden bestaan om de (beperkte) vrijheid te verdedigen. Van wettelijk provoceren c.q. burgerlijke ongehoorzaamheid wordt nog niet gesproken.

Succes!