Op l september kwam de Libertarische Kring Rotterdam bijeen. Voorzitter Jan van de Kooi opende de bijeenkomst door ieder te vragen of zij/hij iets te melden had, of ergens over wilde praten. Ik zal de m.i. belangrijkste zaken aangeven van de agenda die uit deze ronde voortvloeide. Jaap Jansen wil een Benelux studiegroep oprichten. Dit zou een aanzet zijn tot een internationaal libertarisch wetenschappelijk instituut. Jaap denkt in oktober een oprichtingsbijeenkomst te houden, waar ook gesproken kan worden over studiegroepjes naar wetenschapsgebieden en naar thema’s. Wie belangstelling heeft, neem contact op met hem. Aansluitend hierop had Jan van de Kooi twee voorstellen. De eerste is om met de Belgische libertariërs eens per kwartaal, b.v. ergens halverwege bij elkaar te komen, dan zou de geest en bezieling van de conventie door kunnen gaan. Zijn tweede voorstel is om iedere donderdagavond, behalve de eerste donderdag van de maand, een soort instuif, of sociaal trefpunt te houden. De meesten zien dit zitten en afgesproken is dit trefpunt te houden in de koffiebar bij café/restaurant Engels (bij Centraal Station Rotterdam). Vanaf 18.00 uur is ieder welkom.

Jan Smid (ik, dus) meldde dat hij en Marine Tuinman een cursus/training zullen aanbieden aan de libertarische kring. Deze cursus heeft voorlopig als thema Vrijheid vinden in een onvrije wereld. Door middel van oefeningen wordt deelnemers dé gelegenheid geboden na te gaan hoe ieder met zijn eigen vrijheid en onvrijheid omgaat, en hoe dit eventueel te veranderen zou zijn. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de libertarische filosofie, toegepast op verschillende gebieden. Er was veel belangstelling. Op de volgende bijeenkomst zal een concreet aanbod worden gedaan.

Een tweede zaak die Jan Smid ter discussie bracht was het functioneren van de kring. Hij zei heel vaak ontevreden te zijn over de kringbijeenkomsten. Hij vond dat de kring te vaak verzandde in kankeren op de overheid en nieuwe bemoeienissen, in allerlei huishoudelijke zaken of in opsommingen van de mate waarin wij als slaaf der samenleving worden gebruikt. Zijn voorstel: laat ieder zeggen hoe zij/hij aan zijn trekken wil komen in de kring. Er zijn verschillende wensen en behoeften bij de leden. Laten we eerst nagaan wat deze zijn en daarna proberen de gelegenheid te scheppen dat ieder aan zijn/haar trekken komt.

Er werd afgesproken de volgende bijeenkomst hier volledig aan te besteden. Op voorstel van Ria Verspeek zal Jan Smid gespreksleider zijn op die bijeenkomst. Hub Jongen wil een stichting oprichten die “noodlijdende” mensen zou helpen op libertarische wijze. Op deze wijze zou een verwijt aan libertariërs dat ze niet menslievend zijn, hopelijk ongegrond kunnen worden gemaakt. Hub wil graag suggesties, reacties, enz. Homme Heida en Frits Droog kwamen even op bezoek bij de kring om te vertellen over hun plan om een wekelijkse krant uit te brengen (De Dealer). In eerste instantie zou deze krant gericht zijn op de zwarte markt van Beverwijk. Deze markt is nu alleen open op donderdagavond (19-21 u.) en zaterdag (9-16 u.) Hoewel de krant niet libertarisch genoemd zal worden wil het stellig de vrije markt stimuleren. Jan van de Kooi merkte hierbij op dat er nog meer “zwarte” markten zijn in Nederland, een belangrijke ontwikkeling om minstens in de gaten te houden. Henk Jelgerhuis voor dat de position papers (van SIL) die nu klaar zijn, zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt worden aan leden die ze willen verkopen/uitdelen. Hub zoekt dit uit.

Tenslotte werd voorgesteld van iedere kringbijeenkomst verslag te maken. Dit verslag kan nieuwkomers helpen er in te komen, en de anderen op de hoogte houden van alle activiteiten van kringleden.