De enige oplossing om uit het slop te geraken met de vrije radio’s is het overdragen van alle golflengten in privaat eigendom. De enige weg om dat te doen is het verkopen van alle radio en televisiefrequenties aan de hoogste bieders. Op die wijze zal dan een einde gemaakt worden aan de akelige fictie van staatseigendom. Want staatseigendom is een collectivistische fictie, aangezien de burgers als een geheel noch gebruik kunnen maken noch kunnen beschikken over dat eigendom. Dat eigendom zal altijd in het bezit zijn van een politieke elite, een kleine kliek die heerst over de burgers, een publiek van letterlijk onterfde proletariërs. Indien men het zo niet aanpakt, zal men langs de ene kant een monopolie hebben van BRT en RTBF1) en langs de andere kant een chaos van vrije zenders waar ieder de golflengte zal gebruiken die hij verkiest en zo de andere storen. De overheid zal zich dan rechtvaardigen om controle uit te oefenen op die radio’s. Het zal dan opnieuw de vrije markt zijn en het kapitaal die de blaam zullen krijgen. Deze chaos is geen voorbeeld van de vrije onderneming maar van anarchie. Het is niet het gevolg van privaat eigendomsrecht, maar van een afwezigheid van privaat eigendomsrecht. Het toont aan waarom kapitalisme onverenigbaar is met anarchie. Het toont ook aan waarom de burgers een regering nodig hebben en wat de rol is van die regering. “Het verdedigen van eigendomsrechten en van mensenrechten, maar niet het zich toeëigenen van eigendomsrechten en het uitoefenen van dwang”. De rol van de regering is die van een neutraal scheidsrechter.

Redactie: En in Nederland dito een monopolie bij de overheid en de omroepverenigingen.