Ieder mens houdt zich bezig met de toekomst. Bijna voortdurend. Te veel mensen houden zich bezig met het verleden. En te weinig mensen houden zich aan het hier en nu. Wat is “de toekomst”?

De toekomst is hetgeen er nu niet is maar straks zal zijn. Het is over een minuut, een uur, dag, maand, jaar, en meerdere jaren. De meeste dingen die we doen, zijn voor een groot deel gebaseerd op onze gedachten over de (zeer) nabije en verre toekomst. Winkelen doe je met oog op goederen in huis halen voor latere consumptie. Werken doe je om straks geld te hebben en dan uit te geven (of uitgaven uit het verleden af te betalen).

Je heden wordt bepaald door je verwachtingen (toekomst) en je herinneringen (verleden). Zonder herinneringen had je geen idee van een toekomst en “leefde” je in een onbepaalbaar nu. De mens kan in hoge mate bepalen hoe zijn toekomst zal zijn. Zeker wanneer hij op de hoogte is van belangrijke factoren in die toekomst. Het wordt dan ook uitermate belangrijk je huidig denken en doen te kunnen baseren op betrouwbare voorspellingen over de toekomst.

Een voorspelling is betrouwbaar naarmate zij rationeel onderbouwd is cq. uit een bron komt die een groot succes heeft gehad. Zo kan iemands intuïtie uiterst goede conclusies geven ondanks dat de ingevingen op dat moment niet te onderbouwen zijn. Ayn Rand en Robert A. Heinlein maakten voorspellingen. Atlas Shrugged is Rand’s magnum opus waarin het faillissement van het dwangcollectivisme eindelijk voltrokken wordt. Heinlein’s Expanded Universes bevat veel voorspellingen op allerlei gebieden.

Rand was doorgaans onheilspellend bezig over de toekomst. Heinlein was doorgaans positief over de toekomst: “I’m pessimistic on short-term and optimistic on long-term matters”.

Beiden hebben veel invloed op mij gehad en beïnvloeden mijn kijk op de toekomst. Ik ga hier dan ook geen verhaal houden over voorspellende statistiek, waarschijnlijkheidsleer, I Tjing, e.d. Wel geef ik hieronder over zeer diverse zaken mijn voorspellingen, in navolging van rechtlijnigheid van Rand met de speelsheid van RAH. (Iedere voorspelling zou op zich een artikel kunnen zijn).

De komende (circa) tien jaar

* Nederland free? Don’t jerk me!

Voorlopig wordt Nederland in bepaalde opzichten nog fascistischer. De verstrengeling van overheid en grote bedrijven neemt toe. Dit geldt met name voor Nederlandse multinationals, waaronder banken wier concentratiebeweging verergert.

* Small is big business!

Middenstand, kleine en middelgrote ondernemers worden talrijker en succesvoller. Dankzij branchevervreemding, verruiming van kleine markt (bv soepeler openingstijden), automatisering, de behoefte aan en groeiend aanbod van persoonlijke aandacht en service, meer zwarte markt en zwarte handel, en individueel ondernemersschap.

* Doe het zelf & doe het thuis!

Winkelen door middel van postorder en pc, geld halen en betalen door middel van muurkastjes en computerkastjes zal zeer toenemen.

* MYOB: Mind Your Own Business!

Er zullen steeds meer verschillende soorten partnerrelaties en samenlevingsvormen openlijk voorkomen: men met meerdere vrouwen, vrouw met meerdere mannen, … enz.

* MIZU: Maak Ik Zelf Uit!

Individuele zeggingskracht en dadendrang nemen toe. Door meer en beter opgeleide mensen in een informatietijdperk (zie Bert Fitié en Jason Alexander) willen en zullen mensen alles zelf meer uitmaken. De particuliere ondernemer wordt steeds jonger, op dit gebied zijn tienerhoertjes voorlopers. The Fifth Revolution is nu gaande!

* The sick company syndrome

Het arbeidsverzuim in Nederland zal sterk toenemen, althans wat de meeste grote bedrijven betreft. Dit komt omdat de bazen geen directeuren, maar op zijn best managers zijn met politieke connecties. Zij beseffen nog niet dat productiviteit gehaald wordt door creativiteit te stimuleren, te benutten en te belonen. Voorwaarde hiervoor is maximale vrijheid in het werk binnen een contractuele context, met afstemming van productieprocessen. Regelarij en bureaucratisering nemen juist toe.

* Export shit – Import luxury

De slimmere bedrijven maken meer gebruik van thuiswerkers met pc-terminals. Zij zullen vervelende arbeid uitbesteden aan derdewereldlanden, waar de vraag naar arbeid groter is dan de vraag naar uitdagende arbeidsomstandigheden. Dit wordt vergemakkelijkt en economisch noodzakelijk door grootse sprongen in computer elektronica, miniaturisering, en dergelijke.

* Down with communism – Up with fascism

Op Rusland na zat het Oostblok vrijer worden. Wel lopen de mensen van deze landen het gevaar dat machthebbers communisme inruilen voor fascisme. Fascisme geeft veel meer vooruitgang, welvaart, harde werkers en meer belastingbuit. Zie: USA, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk enz. Rusland haalt het voorlopig niet. De macht en angst van en voor Politbureau, KGB en leger is afschuwelijk en groot. Gorbatsjov mag blij zijn als hij straks nog garagechef mag zijn. Daar ga je met je halfbakken perestrojka (hervormingen) die niet wezenlijk zijn en glasnost/openheid waarbij politieke dissidenten nog steeds als psychiatrische patiënten weggestopt worden.

* China is nog lang niet jarig

China krijgt voorlopig geen opstand meer. Succesvolle Chinese ondernemers gaven geld aan de partij uit dank voor de onderdrukking van de recente volksopstand voor vrijheid en democratie. Hieruit blijkt dat de “particuliere” ondernemers die door de slavenheersers van China worden toegestaan een FAN-relatie met elkaar hebben. (FAN = Fascistisch Amoureus Narcistisch). Hieruit blijkt ook dat de leiders van de opstand vrijheid nog niet begrepen toen ze ook om democratie vroegen!

Wel zal er veel meer handel worden bedreven tussen China en het Verenigd Europa en de VS. Hongkong wordt de brug. Verkondigde principes hebben altijd moeten wijken voor winstmotieven bij de dwang-collectivistische bazen.

* 666 = Seks x Seks x Seks = The number of the beast?

De seksmarkt zal nog meer groeien in de service maatschappij. Ook de bemoeienis van overheid in dit marktsegment. Overheidsinkomsten uit belasting op drugs zal de illegale drugsmarkt eveneens deels legaliseren. (Dit is tevens een gat in de markt voor libertariërs: open seks is nog steeds taboe, versluierde seks en intimiteit zijn zeer gewenst).

* Vrijheid in Nederland is wettelijk geregeld – Dan weet je gelijk waar je aan toe bent.

Nederland kent nu een zgn. centrumlinks kabinet. Deze club zal zich 4 jaar uitleven, op onze kosten zoals gewoonlijk. Wetten ter bescherming van privacy e.d. (zgn. civil liberties) nemen toe. Meer antidiscriminatie wetgeving waardoor het individu in feite nog minder vrijheid heeft. Wetten ter bescherming van sollicitanten, minderheden, homoseksuelen, diersoorten, jongeren, ouderen, en overigen waardoor mogelijke “legale” uitsterving wordt versneld, zoals bij de olifant.

* Meer Euro-libertarisme

De Vrijbrief blijft gelukkig een elitair incrowd blad. Er komt een Europees libertarisch magazine in de stijl van Reason, hoogstwaarschijnlijk in het Engels. Dit wordt gestimuleerd door het succesvolle ondernemerschap in deze van Scandinavische libertariërs, de schrijvers competentie van Britse libertariërs, de degelijkheid van Belgische libertariërs en de vindingrijkheid van Nederlandse libertariërs. Deze culturele etikettering zal niet lang meer geldig zijn, zo het al geldig was. Voor zover culturen bepaalde algemeen menselijke eigenschappen stimuleren en kanaliseren, is er veel te verwachten, zeker van alle andere libertariërs!

* Voorspellen is een kunst.

De voorgaande voorspelling zal niet in deze vorm uitkomen. Wanneer je een voorspelling doet over een of meer individuen en je maakt de voorspelling aan hen bekend dan verandert daarmee degene op wie de voorspelling gedaan is.

* “If you aren’t part of the solution, you’re part of the problem!”

Zuid-Afrika dreigt naar de donder te gaan. Ondanks alle inzet van Frances Kendall en Leon Louw en Groundswell. Zij die de macht nu hebben en zij die de macht willen zijn meer in het voordeel dan zij die vrijheid willen. De grote machten steunen het dwangcollectivisme in Zuid-Afrika. Er is teveel belang bij handhaven van problemen … wereldwijd. De vluchtelingenstroom uit het Oostblok zal naar Zuid-Afrika gaan en kan The Solution bevorderen.

* Smoke gets in your eyes.

Milieuproblemen zijn in, alsook schijnbare oplossingen. Ecologie is de modefiets waarop politici hun weg naar machtsvergroting nu zien zitten, ten koste van een leefbare wereld. ,Death Croaks (is een nog niet uitgegeven boek van Jan Smid) dreigt reëel te worden!

De grap van de vrije Euro-markt.

Het Verenigd Europa zal zijn grenzen gaan openen en douaniers vinden emplooi in bemoeienis met drugshandel. Er worden de nodige smoesjes gevonden voor lokale c.q. nationale wetten ter bescherming van gediscrimineerde, uitgebuitene en verwaarloosde groepen, waardoor de regelchaos nog erger wordt. Het aantal ambtenaren neemt nog meer toe.

* Een dam tegen het rotten.

Rotterdam wordt nog meer wereldstad met de industriële en commerciële potentie van King (Hong) Kong, en zal met smog zelfs de reputatie van Los Angeles overtreffen. Er is nog hoop wanneer er een sprong gemaakt wordt naar kennis, vaardigheid en wil tot zelfbevrijding.

Met rechtvaardigheid voor allen.

Onder dit motto zal prestatiemeting en -beloning worden ingevoerd in het bedrijfsleven. Onder dit motto zal er ook een toename zijn van “het recht in eigen hand nemen”. Men duldt het niet meer dat de huidige politiemacht onvoldoende bescherming biedt. Men duldt het niet langer dat psychiatrische/psychologische verklaringen als verontschuldigingen voor criminaliteit worden benut. Men duldt het niet meer dat verwarde advocaten en selectief sociaalvoelende rechters lichtere straffen aan misdadigers opleggen dan aan hen die hun eigen bezit beschermen (o.a. door belastingontduiking) Men duldt het niet meer dat het Nederlandse juridische bolwerk nauwelijks rekening houdt met de belangen van (potentiële) slachtoffers van misdaden en er geen principe wordt toegepast dat geweldsinitiatoren hun slachtoffers volledig vergoeden!

* Take it or leave it … make your day.

Ondanks het onheilspellende pessimisme op korte termijn wens ik u een goed 1990 (en daarna) toe. U bent nu vrij c.q., vrijer wanneer u er voor kiest, ondanks het in vele opzichten toenemende dwangcollectivisme om u heen. Laat uw eigen vrijheid en geluk niet van het bovenstaande afhangen, maar benut het in eigen voordeel! Je krijgt wat je toe komt.

The Gypsy Sorcerer

5 november 1989