Al enkele tientallen jaren wordt de moderne samenleving geconfronteerd met de Islam. Over het algemeen valt dat niet zo best. We dachten dat we eindelijk van de dwaasheden van geloof en godsdienst verlost waren, maar nu hebben we er geheel onverwacht toch weer mee te maken gekregen. Dat stemt nu niet bepaald vrolijk.

Tot overmaat van ramp wordt de droefheid nog verergerd door het gedrag van de Moslims voorzover die zich intolerant en zelfs vijandig tegenover de moderne wereld opstellen. Voor hen staat die moderne wereld model voor het rijk van de duivel, want het gaat immers om de zelfstandige, individualistische mens die op eigen kracht zijn leven bestuurt en zijn wereld inricht. Volgens de Islam vernietigt die individualist daarmee in zijn verdorvenheid de eenheid van de door Allah gewilde heilige collectiviteit. Hij wil zich niet onderwerpen en dus zal hij branden..!

Hoewel de in het Westen vertoevende Moslims zich doorgaans loyaal voordoen en niet al te zeer dwarsliggen, is het een ernstige en gevaarlijke denkfout te menen dat zij zich werkelijk zullen kunnen invoegen in de Moderne cultuur. Niet doordat zij de taal niet zouden kunnen leren, maar doordat hun afwijzende, antimoderne, culturele ondergrond steeds min of meer onbewust werkzaam blijft. En zoals dat altijd het geval is met dergelijke instincten blijft het te allen tijde mogelijk dat een uitgekookte volksmenner de zaak weet te activeren. Dat is beslist niet alleen in het Midden-Oosten mogelijk. Binnen het denken van de Islam is en blijft het uitgesloten dat de Moderne cultuur ook maar iets goeds in zich zou bergen. Het vuur van de hel is er nog te goed voor.

Overigens behoeft dat de Moslims niet te beletten om in de praktijk heel hypocriet zoveel als mogelijk van de Moderne verworvenheden te profiteren. Al deugt er niets van, ze zijn wel prettig en begerenswaard..!

Tegen deze achtergrond is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat de traditionele bestrijders van de godsdienst nog steeds niets van zich laten horen. Waar blijft het Humanistisch Verbond dat zich vroeger met kracht verzette tegen elke godsdienstige inmenging in de maatschappij? Juist nu laat het Humanistisch Verbond het afweten, nu we nota bene te doen hebben met een ideologie die met alle geweld de scheiding van kerk en staat ongedaan wil maken en die zich daartoe op een onmiskenbaar politieke manier gedraagt. Met een laf multicultureel smoesje worden de Islamitische brutaliteiten goedgepraat, daarin vlijtig voorgegaan door de Universiteit voor Humanistiek. Men weet daar uit te leggen dat een ieder recht heeft op ‘het zijne’ en dat niemand het recht heeft daar een oordeel over te vellen, laat staan een negatief oordeel.

Nog bonter maken de Vrijdenkers het. Sinds 1856 bestrijden zij elke vorm van geloof en godsdienst omdat zij terecht tot de conclusie zijn gekomen dat het gevaarlijke wanen zijn. Gevaarlijk omdat zij voeding geven aan systemen die de mensen àf houden van zichzelf. Dat leidt onvermijdelijk tot een onvolwaardige samenleving. Het feit dat de Islam nergens ter wereld ook maar een enigszins leefbare samenleving tot stand heeft kunnen brengen is op zichzelf al een onloochenbaar bewijs voor deze aloude gedachte van de vrijdenkers. Maar thans plegen ook zij een ernstig intellectueel verraad. Nog met geen woord hebben zij tot nu toe gerept over de primitieve, maar daarom niet minder gevaarlijke, doelstellingen van de Islam en de noodzaak die bij voortduring helder aan de kaak te stellen. Dat deden zij indertijd wel met verve toen het over het Christendom ging.

Protesteren zij tegen de Islamitische brutaliteit van het hoofddoekje bij de rechterlijke macht? Staan zij de vrouwen bij die buiten de maatschappij worden gehouden? Verzetten zij zich tegen de onmenselijke Islamitische rechtspleging? Weigeren zij consequent de Islam te erkennen als een cultuur? Niets van dit alles. Een angstig stilzwijgen resteert van de voorheen luide protesten tegen de godsdiensten.

Nog even en ook de vrijdenkers zullen zich scharen bij de intellectuele post-moderne hielenlikkers van de Imams, onder het schijnheilige mom van tolerantie en respect voor andersdenkenden…

THE BEAUTIFUL ART OF PHILOSOPHY

1) Homepage: http://home01.wxs.nl/~filosvis
2) Homepage: http://home.planet.nl/~dageraad.vis

3 REACTIES

 1. Ik ben het volledig eens met dhr Vis. Vanuit de Vrijdenkersbe-weging wordt veel te weinig tegengas gegeven m.b.t deze
  nieuwe “Gekte”. Ik ben ook diep teleurgesteld in de zgn. progres-
  sieve groeperingen en partijen, die zich behaaglijk tegen het
  moslimconservatisme aanschurken, en het vrij baan geven onder
  het mom van muticulturele tolerantie. Vroeger stond “Links” voor
  progressief. Men is helaas door de mand gevallen!
  H. Noorman

 2. In aanvulling op mijn eerste reactie het volgende: De heer Vis heeft niet helemaal gelijk als hij zegt dat de vrijdenkers nog met
  geen woord over de Islam hebben gerept. In het augustusnummer
  van 2000 van DVG staan 3 kritische artikelen.
  1 Islam, woorden en daden. van Frans Bijlsma
  2 Hoe respectabel is de Islam. van Paul Hopster
  3 Angst voor de Islam. eveneens van Paul Hopster.
  Ik blijf echter vinden, dat hun stem wel wat vaker en luider zou
  mogen klinken.
  H. Noorman.

 3. De hypocrisie van het Linkse gedachtegoed en het meten door haar met 2 maten bewijst zich t.a.v. de Islam nog eens ondubbelzinnig. Het bewijst dat Links geen moraal heeft in de zin van geweten, goed en kwaad en het onderscheid daarin. Men meet zoals het ‘haar’ uit komt. Daarmee is het socialisme eenzelfde soort afgodendienst. Een ieder moet zich naar haar denkbeelden scharen en vormen (kijk naar haar extreme gedachtebroeder, het communisme), de vrije wil en keuze worden onderdrukt.
  Misschien is het vanwege deze gelijkvormigheden en het ontbreken van een ‘partijloos-niet discriminerend- écht geweten dat men niets uit deze hoek hoort…..

Comments are closed.