Nova Civitas is als klassiek-liberale club gewonnen voor een Europa, dat één wordt, niet door een gezamenlijk bureaucratisch-socialistisch bestuur, maar door een vrijwillige interactie tussen Europese burgers,bedrijven en vrijwillige associaties. De Europese instellingen moeten dit proces van interactie niet ‘sturen’ maar begeleiden door het opheffen van allerlei juridische en politieke belemmeringen en het verhinderen van crypto-protectionistische maatregelen. De Bolkestein-richtlijn past volkomen in een liberale visie op Europa. Elk land behoudt zijn soevereiniteit om de diensten, in zijn eigen land te reguleren, maar moet toelaten dat de diensten, die aan de regulering van het land van oorsprong voldoen, in het eigen land ongehinderd aangeboden kunnen worden. Via die techniek van het zogenaamde “oorpsronglandbeginsel” wordt het competitieproces, dat zich met succes ontwikkelde voor de markten in goederen, naar de dienstensector opengetrokken.

Slechts door de Bolkestein-richtlijn toe te passen kan Europa zich ontwikkelen tot een moderne economie die in prestaties de vergelijking met de Verenigde Staten kan weerstaan. De huidige verkaveling van de Europese dienstensector in afgeschermde wingewesten is nefast voor de economische groei en tewerkstelling op het Europese continent.

Nova Civitas merkt bovendien op dat Bart Somers in het partijbureau van januari met veel poeha afkondigde dat de VLD een rechtsere economische koers zou gaan varen.

Nova Civitas had dan ook verwacht dat de VLD eensgezind achter de Bolkestein-richtlijn zou gaan staan en deze zou verdedigen tegen de Euro-socialisten en tegen de laffe Franse president Chirac, die vreest dat de richtlijn tot een ‘non’ in het referendum over de Franse Grondwet zal leiden.

Tot onze grote ontsteltenis stellen we vast dat de VLD heeft mee geheuld met de linkse propagandamachine die Bolkestein karikaturiseert als de architect van sociale dumping. Iedere eerlijke lezer van de richtlijn moet vaststellen dat Bolkestein integendeel precies het behoud van nationale sociale bescherming toelaat. Het is onbegrijpelijk hoe de VLD, aangedreven door de premier, de intellectuele eerlijkheid en haar liberale principes laat varen om president Chirac ter hulp snellen in zijn anti-liberale aftocht. Zodra het er op aan komt moedig te zijn gaat de VLD klaarblijkelijk ‘a plat’ voor de Euro-socialisten en het etatistische Frankrijk.

Een Europese richtlijn voor de vrijmaking van het verkeer van diensten is niet alleen noodzakelijk om van een echte eengemaakte markt te kunnenspreken, maar is wellicht ook de enige kans om de overregulering in landen als België terug te dringen. Daarom is het de heilige taak van de liberale politici om zich schrap te zetten tegen het anti-Bolkestein protest van conservatieven die worden gedreven door corporatistisch eigenbelang, nationalisme en kortzichtigheid.

Nova Civitas is opgelucht dat de Europese Commissie niet is gezwicht voor de socialistische stemmingmakerij. Het liberale “oorspronglandbeginsel” is op papier gehandhaafd en moet nu beschermd worden voor sluikse uitholling. Nova Civitas roept alle klassiek-liberalen, in welke partij ze zich ook bevinden, de Bolkestein-richtlijn te steunen, te ijveren voor de verdere liberalisering van Europa en te strijden tegen het concept van de EUCSR (Europese Unie van Corporatistische Sovjet-republieken).

Het Bestuur van Nova Civitas

Nova Civitas is een liberale politieke club en denktank uit België.

1 REACTIE

Comments are closed.