Iedere staking maakt inbreuk op de eigendomsrechten van zowel de werkgever als de werkwillige werknemer. Het is een vorm van geweldpleging. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Prof. Hutt, een van ’s werelds grootste deskundigen op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten. Prof. Hutt heeft de resultaten van zijn onderzoek, dat zich over 55 jaar uitstrekt, in vele boeken en artikelen gepubliceerd. Kort samengevat luidt zijn conclusie dat stakingen:

  1. De totaal beschikbare loonsom beperkt hebben;
  2. De kosten verhoogd hebben van het kapitaal dat benodigd is voor de aanschaf van werktuigen;
  3. De samenstelling van de activa zodanig beinvloed hebben dat deze betrekkelijk immuun werden tegen stakingen;
  4. Daardoor het rendement van die activa deden verminderen;
  5. De ongelijkheid van inkomens wisten te vergroten;
  6. De betrekkingen tussen ondernemers en werknemers deden verslechteren, de waardigheid van de werknemers afbraken evenals hun trots in prestatie en een doelbewust leven;
  7. Vaak in de weg stonden aan pogingen om de werkomstandigheden te verbeteren;
  8. Een obstakel vormden tegen stabiele werkgelegenheid;
  9. Door exorbitante looneisen mede verantwoordelijk werden voor het politieke “redmiddel”genaamd inflatie.