We waren eigenlijk van plan om onze serie artikelen over politieke partijen maar te stoppen. Alles wat we tegen kwamen, bij elk partijprogramma, was zo onprincipieel dat het gegarandeerd moet leiden tot meer overheidsinvloed. De verschillen waren nergens principieel, alleen maar gradueel.

Toen lazen we het programma van de Realisten ’81, en dat was werkelijk een verademing. We lazen een programma dat voor een groot deel zuiver libertarisch is. Dit is voor het overgrote deel te danken aan de medewerking van enkele libertariërs aan dat programma. Het beste kunt u dat beoordelen door de inleiding:

“Realisten ’81” is een politieke partij, die zich in haar denken en handelen uitsluitend richt op de werkelijkheid: dit noemen Realisten ’81 HET REALISME.
“Realisten ’81” stelt de mens en niet de overheid centraal om een rechtvaardige maatschappij op te bouwen en te handhaven.
“Realisten ’81” erkent de mens als een zelfstandig individu, dat eigenaar is van zijn persoon, verstand, leven, werk en de gevolgen of producten van zijn werk.
“Realisten ’81” vindt dat u zelf kunt bepalen wat goed of slecht voor u is. De politici in Den Haag worden geacht hieraan uiting te geven en niet te betuttelen of door middel van hun (te grote) mogelijkheden hun zin door te drijven.

ZELF BESLISSEN

“Realisten ’81” gaat ervan uit, dat er een objectieve realiteit bestaat onafhankelijk van de gevoelens, verlangens of angsten die de mens koestert.
Alle activiteiten van Realisten ’81 zullen gericht zijn op een maatschappij, waarin u kunt leven in vrijheid en waarin mensen weer respect voor het leven en eigendommen van een ander hebben. Dit is een maatschappij waarin niemend, dus ook de overheid of een groep mensen, niet het recht heeft, om met dwang, fraude of geweld te beginnen.
Elke relatie met anderen moet de mens op vrijwillige basis kunnen hebben.
Niemand, dus ook de overheid niet, heeft het recht om een ander ;en onvrijwillige verplichting, een onbeloonde taak of een onvrijwillige dienstbaarheid op te leggen.

DE ROL VAN DE OVERHEID

“Realisten ’81” gaat ervan uit, dat de overheid er voor de mens is en niet de mens voor de overheid. De overheid dient als één van haar voornaamste taken, de mens te beschermen tegen dwang, fraude of geweld, waarbij zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid moet betrachten om de rechten van dé mens niet te schenden.
In deze praktijk zal dat betekenen dat de overheid, door deze beschermende rol, eraan meewerkt, dat meer vrijheid op menselijk, economisch en sociaal gebied ontstaat.
“Realisten ’81” vindt daarom, dat de overheid in de rol van beschermer, alleen geweld of dwang mag gebruiken als reactie tegen diegenen, die zelf met het gebruik van geweld begonnen zijn of de wetten of spelregels hebben overtreden.

Bij het lezen hiervan zal het hart van elke libertariër (en zelfs van objectivisten) sneller gaan kloppen. De rest van het programma houdt zich voor een groot deel aan deze regels. Het hoofdstuk Economie streeft naar het Kapitalisme:

“Realisten ’81” is tegen elke overheidsbemoeienis op dit gebied. De enige juiste rol van de overheid is: Het beschermen van het eigendomsrecht, optreden als scheidsrechter bij een eventueel meningsverschil en het vaststellen van wettelijke regels waarbinnen die uitwisseling vrijelijk kan functioneren.
Welvaart bereik je door te produceren en niet te verdelen; anders gezegd: u (het individu) kan voor welvaart zorgen en niet de overheid.

Natuurlijk, en net als alle andere partijen, zijn ook de Realisten ’81 voor belastingvermindering. Zij willen naar één heffing van 25%. Hoewel dit niet “principieel” is, vinden wij het zo ’n enorme stap vooruit, dat we het toejuichen. Op het “sociale terrein” stellen ze, voorzichtig, ook grote verbeteringen voor, net als voor werkgelegenheid en rechtshandhaving:

“Realisten ‘8l” eist van de overheid dat het op de kortste termijn recht en orde in ons land herstelt teneinde extremistische uitwassen van links en rechts te voorkomen.

Zwakke punten in het programma komen naar voren bij de hoofdstukken Defensie, Energie, Buitenlandse politiek en Vreemdelingenbeleid. Deze hebben naar onze opvattingen een te rechtse tint. Het totaal van het programma is echter zo goed, dat we u aanraden om het eens aandachtig te lezen.

Wij hopen dat de personen die het programma waar moeten maken zo sterk staan, dat ze niet door de zwakke punten van hun eigen programma weer afglijden naar de traditionele overheidsbemoeienis. Wij zien ook uw commentaar erop gaarne tegemoet, omdat dit programma mogelijk een start kan zijn voor het programma van een echte Libertarische Partij.