1984 staat voor de deur. We hebben in de Vrijbrief al vaker geschreven over het 1984 van George Orwell en U hoeft maar om U heen te kijken om te zien hoe dicht we daarbij zijn. De overheidsinvloed wordt van dag tot dag groter en de persoonlijke vrijheid steeds kleiner. Zelfs als men binnen de overheid ruzie heeft (Regering- Ambtenaren) gaat dat ten koste van de andere burgers.

Maar ook al gaan we wat vrijheid betreft in onze maatschappij de verkeerde kant op, de tegenkrachten beginnen ook beter en meer vorm te krijgen. Want we hadden in de Benelux toch een heel goed libertarisch 1983. Het toppunt was wel de Europese Libertarische Conventie in Brussel. Een 140 personen uit een veertiental verschillende landen waren een week bij elkaar en bespraken principes en toepassingen. “De accu’s werden opgeladen” en nieuwe initiatieven werden er gestart.

De Libertarische Kring Rotterdam/Schiedam groeit gestaag en krijgt steeds beter vorm.

De Libertarische “instuif” waarbij iedereen elke donderdagavond van zes tot acht uur (of later) gewoon kan in en uit lopen, draait als proef. De juiste vorm daarvoor is nog niet gevonden maar het begin is er. Kom ook eens “een borrel drinken”, bij Engels tegenover het Centraal Station.

De Libertarische Kring Tilburg werd opgericht en komt nu ook maandelijks bij elkaar.

De Kring Rotterdam werkt aan de vertaling en uitgave van positiebepalingen en een aantal daarvan kunt u al bestellen.

Een Benelux libertarische studiegroep werd opgericht. De leiding daarvan is in handen van Jaap Jansen en Eric Verhulst en u zult daar in de toekomst beslist meer van horen.

Het Libertarisch Centrum België organiseerde op 19 november in Gent een discussiemiddag, terwijl begonnen is met het organiseren van een lessencyclus aan de Universiteit van Gent.

Het Libertarisch Centrum Nederland is begonnen met het organiseren van twee Trefpunt-bijeenkomsten in 1984 waarvan de eerste zal zijn eind maart/begin april. Nadere berichten volgen.

Op 12 november vergaderden in Amsterdam dan de Europese vertegenwoordigers van Libertarian International. Hier komen we nog nader op terug. Er werd onder andere gesproken over de komende Wereld Conventie in 1984 in Londen en de daarop volgende Europese Conventie in Oslo in 1984.

Publiciteit kregen we ook. Door de televisie uitzendingen van de Conventie in Brussel en door de artikels van de heer Heitink kunnen we nu wel zeggen dat een paar miljoen mensen in de Benelux in ieder geval het woord “libertarisme” gehoord of gelezen hebben. Een volgende keer zal dat daardoor al minder vreemd overkomen.

Het Libertarisch Boekcentrum onder leiding van Paul Rikmans verkocht vele honderden exemplaren van het boekje Het Nieuwe Fascisme door Ayn Rand en daarnaast nog zeer veel andere boeken die mensen verder brachten op het libertarische pad. Een groot succes is dat Fred Dekkers thans een regelmatige kolom heeft in het tijdschrift Family dat een verspreiding heeft onder 800.000 lezers.

Er zijn al vage plannen voor oprichting van meer kringen. Mogelijk komt daar in 1984 iets van terecht. Als u belangstelling hebt, laat het dan even weten.

Vrije Zones zijn in België aangewezen. In Nederland moet de discussie opnieuw opgepept worden, maar in Duitsland en Italië is er thans veel belangstelling. Benieuwd wat er via de stichting D-zone Marketing en het Institutum Europeaum samen met •Michiel van Notten in 1984 tot stand komt.

Gedachten over een libertarische stichting die mensen hulp kan verlenen zijn geboren. Wat er van komt zal 1984 ons leren.

Alles bij elkaar een fascinerend geheel. Grote mogelijkheden, een betere wereld is mogelijk. Een wereld waarin iedereen in vrijheid en verantwoordelijkheid zal kunnen leven.

Dit kan echter alleen als er voldoende mensen van overtuigd zijn dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, vrijheid en eigendom. Dat niemand geweld mag initiëren tegen een medemens. Alleen dan zullen we komen tot een blijvende vrede.

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een gezond 1984 waarin ook u, ondanks alles, een heel klein beetje kunt bijdragen aan grotere vrijheid en dus aan de wereldvrede.