Sinds 29 oktober jl. is de Benelux een studiegroep rijker. Zestien enthousiaste mensen woonden de oprichtingsvergadering bij. Hieronder volgt een verslag van deze vergadering te Roosendaal.

Na een korte introductieronde ontspon zich een geanimeerde discussie over de doelstellingen van de studiegroep. Een aantal aanwezigen legde het accent op de externe verspreiding van libertarische basisbeginselen en libertarische interpretaties van de kern van concrete probleemvelden in onze samenleving. Anderen vonden de interne studiegerichte activiteiten eveneens van groot belang met het oog op het verdiepen van bestaande libertarische zienswijzen op specifieke problemen en ten behoeve van de persoonlijke geestelijke verrijking. Uiteindelijk konden alle aanwezigen zich vinden in de volgende hoofddoelstelling: De Benelux libertarische studiegroep houdt zich in het bijzonder bezig met de verspreiding van libertarische zienswijzen op vraagstukken in onze samenleving. De libertarische zienswijzen worden goed onderbouwd door bestudering van bedoelde vraagstukken, welke zowel op de Benelux als op de andere delen van de wereld betrekking kunnen hebben.

Vervolgens kwamen ter sprake welke probleemgebieden vooral voor de activiteiten van de studiegroep in aanmerking komen. Enkele van de naar voren gebrachte suggesties zijn:

– Economische vraagstukken zoals de oorzaken van inflatie, werkloosheid en de schuldenproblematiek in de Derde wereld.

– De cultuurgeschiedenis en de invloed daarvan op onze samenleving.

– De positie van de zwakkeren in een samenleving op libertaire grondslag, het oprichten van de Libertarian Foundation for Human Assistance.

– Het bestuderen van econometrische macro-economische modellen.

– Libertaire zelfverdediging.

– Taalmanipulatie en libertaire wetenschapsfilosofie.

– Hoe komt het dat mensen vanuit libertarisch gezichtspunt vaak irrationeel handelen? Dit raakt aan pedagogie, mentaliteitsvorming en -ontwikkeling.

Bovendien werd de wenselijkheid naar voren gebracht van het uitbrengen van een periodiek tijdschrift met een allure als Reflex van de Belgische P.V.V. dan wel van een commercieel libertarisch tijdschrift zoals in Noorwegen reeds gerealiseerd is. Op korte termijn mogen de volgende resultaten verwacht worden:

– Een beschouwing van Jan Smid over een waardevolle levensmethodologie;

– Een uiteenzetting van Fred Dekkers over de sociale wetgeving in België en Nederland, met medewerking van Walter van Hulten;

– Een position paper van Louis van Stekelenburg over de invloed van de tv op de verspreiding van collectivistische en etatistische ideeën;

– Een artikel van Jan Smid over libertaire zelfverdediging met medewerking van Fred Dekkers en Rob van Glabbeek.

De organisatie van de studiegroep zal op de volgende vergadering nader aan de orde komen. Afgesproken werd dat ieder zijn of haar ideeën op papier tracht te zetten omtrent:

1. organisatie studiegroep;

2. welke subgroepen zijn wenselijk;

3. tijdschrift ja of neen; in wat voor vorm;

4. concrete doelen welke binnen één jaar bereikt kunnen worden.

Uw suggesties dienaangaande worden gaarne ingewacht door de voorlopige algemeen coördinator: Jaap Jansen.