De vrije westerse landen beroemen zich om hun vrije pers, om de vrijheid van de media…, de nieuwsgaring, – weergave en – analyse. Er wordt afgegeven op de onvrije pers van de communistische landen. Daar dicteert de overheid waarover wél gepubliceerd mag worden én hoe. Daar censureert de overheid, en bepaalt wat wel en niet geschreven mag worden.

Inderdaad

De laatste twee zinnen zijn juist. De Pravda, bijvoorbeeld, is spreekbuis van het Presidium. De Chinese muurkranten worden geduld wanneer ze een functie vervullen voor de nieuwe Chinese mandarijnen, iedere krant, radiobericht en televisiebeeld in de totalitaire landen wordt veelvuldig overwogen, gecensureerd en gedoseerd. Communicatie heeft daar de functie van “communicering”… lidmaatschap van de commune, de gemeenschap… bevestiging van ieder individu’s deelgenootschap aan het grote geheel. De heilige communie, de collectiviteit!

Zo waar als de laatste twee zinnen zijn, zo twijfelachtig zijn de eerste twee zinnen.

De media (t.v., radio, tijdschriften, enz.) van “onze” vrije westerse landen zijn allerminst vrij, noch objectief, noch betrouwbaar.

Sportvandalisme

De genuanceerdheid van het “N R C/Handelsblad” duidt in het algemeen slechts op een tegemoetkomende houding aan volkssocialistische opvattingen. De Telegraaf is een perfecte krant in de oude traditie van “Panum et Circenses”. “Het Volk” wil gevoerd worden met sport(circenses) waarin individuen hun vermeende belangen van regionale of nationale gladiatorenteams aan het strijden zien (voetbal en dergelijke). “Het Volk” wil gevoerd worden met “paniekvoetbal” en “zondebokrechtvaardiging”, en vreet gretig de berichten op over sportvandalisme, misdaad door buitenlanders en overtredingen door, c.q. vergrijpen van de hogen en machtigen van het land. Sensationeel. Sensatie? Per definitie is “sense” een zintuig en is “sensation” een zintuigelijke waarneming.

Ayn Rand

Zoals Ayn Rand analyseerde, heeft een sensatie geen zin tenzij er onderbewust of bewust een gedachte aan wordt gegeven. Een snelle analyse van het begrip “sensationalisme” zou betekenen dat een individu een emotionele reactie laat koppelen aan een zintuigelijke waarneming, zonder dit verder rationeel na te gaan. Dit is de bron van vooroordelen, van veronderstellingen die geen toetsing wordt toegelaten, en van gebrekkige en ongestaafde meningen. Dit is het moeras waar misinformatie en disinformatie in groeien en bloeien.

“De Volkskrant” is een duidelijk voorbeeld van voortdurende collectivistische ideologie; op grond van deze ideologie wordt het nieuws gekeurd, gefilterd en gepresenteerd. De lezer leest wat hij graag zou lezen.

“Elsevier” is een typisch “rechts/conservatief” weekblad dat het best goed met mensen meent, althans qua beeld. Het recente verhaal over Objectivisme en Libertarisme is een poging om af te rekenen met de ideologie van het egoïsme. Elsevier laat haar redacteur hierover schrijven in de trant van “wij van Elsevier zijn wel zgn. rechts en liberaal, maar zijn nog niet zo gek als die Objectivisten en Libertariërs”. Elsevier zou de spreekbuis zijn van de ondernemers, van de VVD, van liberaal denkend Nederland.

Ayn Rand heeft ooit een subliem artikel geschreven over het verraad door de ondernemers van het klimaat waardoor ondernemen mogelijk is en kan bloeien: het kapitalisme (de vrije markt).

Ik neem aan dat ik hier niet verder behoef in te gaan op de flagrante ideologische stellingnames van collectivistisch getinte media zoals Vrij Nederland, De Haagse Post, de N.O.S., Het Vrije Volk (Vrij!!), De Waarheid (een persiflage op de waarheid) enzovoorts.

Derde wereld

De “derde wereld” landen, (om iets, oppervlakkig bezien, geheel anders te nemen) hebben zich nogal ingezet om een vrije pers te waarborgen. Vanzelfsprekend dachten de collectivistische machthebbers dat een pers pas vrij zou zijn wanneer het door de overheid beschermd, gesubsidieerd en bevoogd zou worden. Daarmee zouden de belangen van het grootkapitaal, van lobbies en pressiegroepen, en van zelfstandige groeperingen minder greep hebben op de nieuwsvergaring en de nieuwsverkondiging. Indien de overheden niet gevormd zouden worden door mensen met hun eigen belangen zou dit misschien ideaal kunnen zijn. Maar ik heb begrepen dat iedere regering uit mensen bestaat. Ook heb ik geleerd dat ieder mens egoïstisch is, dat wil zeggen dat hij of zij zijn/haar eigen belang nastreeft. Op zich is dit een eerbare zaak. Behalve wanneer het eigen belang ten koste gaat van de belangen van anderen door het toepassen van geweld Iedere regering, en de daarmee samenhangende overheid, heeft zich gekenmerkt door het toepassen van geweld. Daarmee wordt het bevoogden van de media door de overheid een verdachte zaak. Terecht zal iemand denken dat er eerder gewelddadige bemoeienis mee wordt betracht dan dat er een individu-respecterende zaak wordt beijverd.

Reason

Sinds enkele jaren wordt er geprobeerd een juiste analyse van zaken te geven die aan individuele voorkeur en vrijheid respect geeft. REASON heeft baanbrekend werk verricht om diepterapportages te geven over een verscheidenheid van onderwerpen waarin de mensen als individuen worden gerespecteerd. REASON is altijd wars geweest van welke ideologie dan ook die dat wegnemen. Het FREEDOM NETWORK NEWS probeert op gelijke wijze nieuws te vergaren en voor te leggen. Ook de Vrijbrief volgt deze traditie van objectiveerbare, toetsbare en mens-respecterende wijze van informatie vergaring en verspreiding.

Thomas Jefferson, de schrijver van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, zou ooit gezegd hebben dat hij, wanneer hij moest kiezen tussen een overheid zonder vrije pers of een vrije pers zonder overheid, het laatste zou kiezen.

Free press association

In deze overtuiging is de FREE PRESS ASSOCIATION (FPA) opgericht. De FPA wil toetsbare informatie vergaren en voorleggen die iedere lezer als individu respecteert. Dus die u als individu, uw leven/eigendom/ vrijheid respecteert.

U kunt lid worden van de FPA, waardoor u haar inzet tegen het collectivisme (gesteund door overheden) steunt. Als u regelmatig artikelen schrijft voor vrijheidslievende bladen (zoals de Vrijbrief) kunt u het journalistisch lidmaatschap van de FPA aanvragen en kunt u een perskaart van hen krijgen. In beide gevallen krijgt u een periodiek schrijven van hen en de mogelijkheid in contact te komen met libertarische Journalisten.

P.S. U wist waarschijnlijk niet dat drukwerk, en daar vallen kranten en tijdschriften onder, door de PTT (posterijen) een gereduceerd tarief krijgt. Een nogal verzwegen subsidiëring door de overheid van onze oude vrije media, om over TV en radio maar te zwijgen!.

1 REACTIE

Comments are closed.