In “The New American” van 14 juli 1986 stonden twee kaarten die gegevens bevatten over de situatie in Afrika en over de hele wereld voor wat betreft communistische invloedssferen.

De kaart over The Captive Nations Iaat zien hoeveel en waar mensen gegijzeld worden, althans door communistische territoriale gangsters. De aantallen zijn schrikbarend.

Voor een Libertariër is vrijheid tegenover onvrijheid een principieel duidelijke zaak. Of je nu als individu te maken hebt met territoriale terroristen van Russische, Amerikaanse, Belgische of Nederlandse afkomst — het blijven territoriale terroristen die geweld toepassen om individuen te knechten.

Er is uiteraard wel degelijk verschil tussen leven in, bijvoorbeeld, een West-Europees, tegenover een Oost-Europees land. Ik wil hier niet uitgebreid ingaan op de relatieve grote voordelen die je in het gebied-Nederland hebt tegenover bijv. het gebied Oost-Duitsland: hier mag een Vrijbrief bestaan en mogen Libertariërs bijeenkomen. Het gevaar bestaat echter dat je je in Nederland “vrij” acht en menig Libertariër gaat er wel eens toe over om het bestaan van de NAVO te rechtvaardigen, of zelfs te steunen!

De kaart over de ‘Strategic Importance of Africa’ geeft veel informatie, waaronder de kwetsbare positie van Zuid-Afrika. (Dit benadrukt nogmaals het belang “The Solution” snel in te voeren!)

Drs. J. Smid

Voetnoot: De term “territoriale terrorist” (is ‘territorial gangster’) moet het verschil uitdrukken tussen gewone terroristen en gangsters die ook in deze samenleving als misdadig worden gezien, met de gelegaliseerde misdaad van hen die zich als regeerders opwerpen van een bepaald gebied (is territorium) en haar inwoners.