Kring rotterdam – 6/10/83

De gehele bijeenkomst werd gewijd aan het functioneren van de kring. Een belangrijke reden hiervoor was de grote groei van het ledental, naast de ontevredenheid over het functioneren in de laatste maanden. Allereerst kreeg ieder van de zestien aanwezigen de gelegenheid zijn/haar mening te geven over wat hij/zij van de kring verwachtte. Er kwam een duidelijke behoefte naar voren, naar uitdieping van de libertarische filosofie en naar de praktische gevolgen. Daarnaast wilden sommigen activiteiten ontplooien gericht op een libertarische politieke partij, op uitbreiding van het ledental en verspreiding van de libertarische visie. Bijna allen spraken de behoefte uit naar een duidelijke agenda, liefst van te voren bekend, met een efficiënte vergadering.

Vervolgens ging men uiteen in drie groepen om te discussiëren over hoe de kring en de kringbijeenkomsten georganiseerd zouden moeten worden, ledere groep kwam naderhand terug met een gelijksoortig voorstel: een coördinerend groepje benoemen die de taken op zich zal nemen van gespreksleiding, planning van de agenda’s, verslaglegging en penning-beheer. Met nadruk werd gevraagd om een kort huishoudelijk gedeelte, informatie ronde, en ruim van te voren geplande onderwerpen. Voorlopig is een zoge-^ naamd dagelijks bestuur ingesteld die deze coördinatie op zich zal nemen. Op de volgende kringbijeenkomst wordt gekeken of er nog andere belangstellenden zijn voor deze functies. Op die bijeenkomst zal rond 21 u. Dhr. Nico Apeldoorn het onderwerp inleiden “Libertarische visie op milieu-bescherming en vervuiling”.

Tenslotte zal op deze bijeenkomst ook de belangstelling van de kring-leden naar discussie-onderwerpen worden §e~|( peild. Dan kan het “dagelijks bestuur beginnen met een planning voor het komende half-jaar.

Gebaseerd op het verslag van deze bijeenkomst van Ria Verspeek.

Kring tilburg – 13/10/83

Op donderdag 13 oktober kwamen zo’n 25 geïnteresseerden in Tilburg bijeen om het Libertarisch Centrum Tilburg op te richten. De deelnemers zagen die avond een videoband van de voornaamste TV reportages die in België over het Libertarisme en de Brusselse Conventie gemaakt zijn. Daarna gaf ir. H.J. Jongen een goede introduktie over het libertarisme en na een vlot praatje van de Heer L.P.M, van Gils wat daarop aansloot, ontstonden levendige discussies. Uit deze discussies bleek dat men zeer geïnteresseerd is in een duidelijke consistente zienswijze, en dat het libertarisme wat dat betreft ook aan een behoefte voldoet.

Op donderdag 10 november was de tweede bijeenkomst. En hoewel er aanmer-* kelijk minder aanwezigen waren, was het toch een bijzonder interessante avond. Dr. Nico Apeldoorn hield de lezing over “Vervuiling : Indirecte agressie” die ook in de kring Rotterdam zo goed ontvangen was, De volgende kringbijeenkomsteh zullen gehouden worden elke tweede dinsdag van de maand, de eerstkomende op dinsdag 13 december.

U bent welkom.