Kring Rotterdam – 3/11/83

Het eerste deel van de bijeenkomst was voor informatie en huishoudelijke zaken. Voor de wekelijkse instuif bij Engels is geregeld dat er voorlopig iedere donderdagavond twee leden van de kring aanwezig zullen zijn vanaf 18 uur. Na 21 uur werd de rest van de bijeenkomst besteed aan een verhandeling door Nico Apeldoorn over Libertarisme en Milieu. Hij beschreef de huidige maatregelen om het milieu te beschermen en vervuiling tegen te gaan. Uiteraard werd geconstateerd dat de rol van de overheid een slechte is: zij draagt zelf mee aan de vervuiling en maakt bescherming zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Van een overheid die, met haar bestaan al, het respect voor eigendom verwerpt kan onmogelijk verwacht worden dat het initiëren van geweld in de vorm van milieuvervuiling voorkomen wordt. Een pittige discussie vond plaats rond het begrip eigendom, schade van het milieu als rechtschending, en het wel of niet op mogen treden tegen potentiële vervuiling.

Kring Rotterdam – 1/12/83

Op l december was de laatste kringbijeenkomst in 1983 maar besloten werd om de wekelijkse instuif op donderdagavond voorlopig gewoon te laten doorgaan. Geregeld werd dat er altijd een paar “stamgasten” aanwezig zullen zijn om bezoekers op te vangen. De werkzaamheden aan de vertaling van de “Position Papers” vorderen gestaag. Er worden al vertalingen in conceptvorm verkocht. Diverse Kringleden zullen meedoen aan een telefoonactie om uit te zoeken of verschillende belangstellenden die reeds documentatie gekregen hebben, abonnee op de Vrijbrief willen worden of eens de Kringbijeenkomst willen bezoeken. Jan Smid houdt een inleiding over “Objectiviteit” waarin hij o.a. de volgende stellingen lanceert:

– Stelling I: Het begrip Objectiviteit, zoals tot de filosofie van het objectivisme ontwikkeld door Ayn Rand, is één van de grootste zwakheden in het libertarisch denken.

– Stelling II: Het collectivisme, dat libertariërs verwerpen, heeft als belangrijkste bolwerk ons taal/begrippen-gebruik/ misbruik.

Vooral de eerste stelling lokte nogal wat reacties uit .Velen waren het er niet mee eens en verdedigden dat objectiviteit net de peiler is waarop het libertarisme steunt. Er bleek te weinig tijd voor discussie voor dit boeiende en belangrijke onderwerp. In de discussie bleek overigens dat ook wij goed moeten letten op ons taal/begrippengebruik zoals in de tweede stelling genoemd. Besloten werd om over enige tijd weer eens (dieper) op dit onderwerp in te gaan. Op de bijeenkomst op 5 januari zal Henk Jelgerhuis een inleiding houden over: “hoe zou de libertarische rechtspraak kunnen zijn?”.

Kring Tilburg – 13/12/83

Het onderwerp deze avond was:”Politiek en Libertarisme”. Dit is een onderwerp dat altijd veel stof tot discussie levert, hetgeen ook deze avond het geval was. De meest verschillende meningen waren:

a) libertariërs mogen niets aan politiek doen, want dan doen ze mee aan die instanties die juist bestreden dienen te worden.

b) Om meer invloed uit te oefenen dient de politiek c.q. de politici beïnvloed te worden.

c) Als echt libertariër/individualist moet je gewoon je gang gaan met op de juiste manier te leven en een voorbeeld te geven. Wanneer iedereen dat op zijn manier doet worden de meeste resultaten geboekt.

Het zal u niet verbazen dat een halve avond niet voldoende was om tot een keuze tussen a, b of c te komen. Zeker niet als u bedenkt dat deze punten al jaren lang hete hangijzers binnen allerlei libertarische groepen zijn. Wat wel gedaan kon worden was nog eens inventariseren welke acties “Centrum Tilburg” of de “leden” daarvan konden ondernemen: 1) In de politiek, voor hen die dat willen: infiltreren in partijen. Het is gebleken dat zelfs een zeer klein aantal personen, grote invloed op de organisatie en partijprogrammering van een politieke partij heeft. Diegenen die zich hiervoor interesseren kunnen geholpen worden (studiematerieel, advies, praatpaal) door b.v. Centrum Tilburg. 2) Als variatie op een stichting die tot doel heeft libertarische hulp te verlenen, werd voorgesteld om een “Particuliere Participatie Maatschappij” op te richten. Deze PPM zou dan vooral diegenen moeten helpen/ ondersteunen/erin beleggen, die door overheidsmaatregelen getroffen zijn.

Besloten is uit te zoeken of en hoe een dergelijke PPM kan werken. Libertariërs die hieraan mee willen werken of suggesties hebben, ook niet-Brabanders, zijn natuurlijk van harte welkom.