Kalterherberg 15/17 nov. 1985

In hotel Kirsch was het warm en gezellig. Iedereen droeg bij tot een goede sfeer, de deelnemers aan het weekend, het hotelpersoneel en de directie.

Met deze uiterst summiere schets probeer ik weer te geven dat het een goed weekend was! Telkens merken we dat het bijzonder plezierig is om met een aantal mensen bijeen te zijn, al discussierend, maar ook mopjes vertellend, jongeren en ouderen, met zeer verschillende beroepen, zoekend naar reële oplossingen voor problemen waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben.

Benelux Libertarian Award

Eén van de mensen die veel gedaan heeft en nog steeds doet voor de verspreiding van libertarische ideeën is ir. H.J. Jongen. Hij ontving dan ook tijdens dit weekend de Benelux Libertarian Award als erkenning voor zijn verdiensten én als bemoediging om door te gaan op deze niet gemakkelijke weg!

Lezingen

Tijdens dit weekend hebben zes mensen een lezing voor ons gehouden:

Ir. H.J. Jongen over “Het Libertarisch Beginsel”. Hij vertelde over de manier waarop Marshall Fritz in Amerika bezig is overal kringen op te richten, die libertarisch gericht zijn. Marshall Fritz houdt telkens speeches met een bepaald frame waarin hij een groep mensen probeert duidelijk te maken dat de dwang van de diverse overheden niet alleen steeds groter wordt, maar bovendien steeds kwalijker gevolgen heeft.

Jim Turney (voorzitter van de Libertarian Party in Amerika) vertelde over de houding van veel Amerikanen t.o.v. verkiezingen, de geringe overheidsbemoeienis in allerlei sectoren van de maatschappij en daardoor een geringe bezorgdheid over de expansieve groei van de overheid en de tekorten die daardoor ontstaan.

Dr. S. Blankertz heeft een overzicht gegeven over verschillende soorten armoede. Hij onderscheidde de absolute armoede, waarbij mensen sterven door gebrek aan voedsel, kleding en behuizing en de relatieve armoede, die min of minder kunstmatig ontstaat en/of mensen aangepraat wordt.

Prof. Dr. B. Bouckaert sprak over socialisme en fascisme en hun mogelijke verwantschap. Hij zette uiteen hoe men de diverse stromingen als het ware op één lijn plaatst met uiterst links, het anarchisme, en uiterst rechts, het fascisme, en in het centrum de sociaal-democraten. Hoe dit in feite onjuist is en hoe vanuit het nationalisme enerzijds en het socialisme anderzijds duidelijk lijnen lopen die beide tot fascisme en neo-socialisme leiden.

Ir. E. Verhulst sprak over “Een sociale theorie voor het Libertarisme”. Door de wiskundige verzamelingtheorie los te laten op individuen en groepen mensen, die elkaar al of niet respecteren, kwam hij op enige problemen terecht die nog nader uitgewerkt moeten worden. Overigens een originele benadering van relatieproblemen.

Dhr. L. van Stekelenburg sprak over “Op weg naar een ongewenste Revolutie”. Hij zette uiteen hoe we een aantal wetmatigheden dat in de laatste eeuwen ontdekt is, in de samenleving toepassen, maar gevaar lopen door enige wetmatigheden te vergeten. We lopen o.a. gevaar doordat we de mens overbodig kunnen maken; we kunnen door de ontwikkelingen in de genetica veranderingen aanbrengen, waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien; we worden geconfronteerd met volslagen onbedoelde gevolgen van o.a. het verstrekken van voedsel aan mensen die in werkelijke armoede leven, door het bouwen van stuwdammen, het slaan van waterputten, maar ook door het in stand houden van sociale voorzieningen, zoals wij die kennen. Hij vroeg zich af in hoeverre de overheden hier primair schuldig zijn, en in hoeverre ook wijzelf.

Na de lezingen kwamen telkens uitgebreide, soms heftige, discussies op gang. Over het algemeen worden deze discussies gekenmerkt door een luisteren naar elkaar. Ik hoop dat de diverse lezingen nog eens uitgebreid gepubliceerd zullen worden, zodat we steeds meer mensen kunnen bereiken en aan het denken zetten!