In CDA en PVDA en soms helaas ook in VVD-kring kan (kon) men beluisteren dat de staat voor ons moest zorgen, en dat de overheid rentmeester is. Vanuit het CDA tracht(te) men deze redenering zelfs met behulp van bijbelteksten te onderbouwen. Dr. Goudzwaard is van die groep een duidelijke exponent, ook al behoort hij momenteel niet meer tot het CDA. Onlangs is echter bij Buijten en Schipperheijn een boek verschenen van dr. L. van Klinken, getiteld: “Wij Rentmeesters”. Dr. Van Klinken is docent bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit te Leiden en o.a. lid van de raad van advies van de Kritische Nederlandse Ondernemers. In 1981 schreef hij een voorwoord in het boekje ‘De fiscus onder het mes’ van prof. Arthur Laffer.

In zijn boek gaat dr. Van Klinken een confrontatie aan met negen economen,t.w. drie links humanistische (Roscam Abbing, Tinbergen en Van der Zwan), drie liberale/libertarische (Kraal, Hayek en Friedman) en drie christelijke stromingen (CDA, Goudzwaard en GMV/GSEV).

Dr. Van Klinken laat alle negen denkers zelf steeds uitvoerig aan het woord, door ze letterlijk te citeren. Vanuit het standpunt van de markteconomie geeft de schrijver zijn visie op het geciteerde en het besprokene. In het laatste hoofdstuk maakt dr. Van Klinken ook zijn eigen standpunt duidelijk, hoezeer dat in de voorafgaande hoofdstukken ook wel uit de doeken werd gedaan.

Met dit boek is er weer eens een oorspronkelijk Nederlands boek op de markt gekomen, dat een duidelijk pleidooi voert voor werkelijke markteconomie. Dr. Van Klinken doet dit vanuit zijn reformatorische levensovertuiging en laat zien dat de Bijbel niet alleen het ‘actieboek’ voor collectivistische denkers hoeft te zijn. Nee, dat zelfs de Bijbel zelf zich heel duidelijk uitspreekt voor het verantwoordelijk stellen van het individu. Rentmeesterschap komt de overheid niet toe, maar ieder mens is verantwoordelijk, is rentmeester.

Al met al een bijzonder goed boek, dat zeker ook in libertarische kring aandacht verdient. Het is verkrijgbaar bij het Libertarisch Boekcentrum.

G.J. van Norel (secr. K.N.O.)

1 REACTIE

  1. L.s.,

    Volgens mijn informatie, of er moeten meer dr. L . van Klinken zijn, is hij al meer dan tien jaar geleden overleden.

    Met vriendelijke groet,

    H. Dusseljee

Comments are closed.