Ons collectief vindt het zeer plezierig ook in deze Vrijbrief Special over privatisering te zijn betrokken.

Privatisering is in Nederland geen grapje, maar een doodernstige zaak. Zelfs in China en in de Sovjet-Unie wordt dit beseft en wordt een geringe privatisering toegestaan om een economisch sterven van het systeem te voorkomen. Maar er zijn grenzen! Je kunt niet alsmaar door privatiseren, zoals er kennelijk sommige libertariërs zijn die de gehele overheid willen privatiseren. Zeg maar rustig (?) anarchiseren! Daar hoeven wij in Nederland niet bang voor te zijn.

Files

Vanochtend toen ik in de auto naar mijn werk reed dacht ik er tevreden aan: we hebben toch een rustig, ordelijk landje. Ik woon namelijk in Zoetermeer en werk in Den Haag op een van onze ministeries, als hoofdcommies. Het werk is minder interessant dan mijn rang, hoofdcommies, want dat telt. Hoewel ik er pas om 8.30 hoef te zijn, stap ik om 7.30 al in de auto. Ik reken altijd op zo’n drie kwartier file op de snelweg. Nu zou je als libertariër zeggen: privatiseer de wegen, dan zijn er geen files.

Maar ja, ik, en vele anderen, zijn gehecht aan de files. Ik word langzamerhand wakker, terwijl ik rustig, hortend en stotend meesjokkel met de andere automobilisten. En de files worden gratis verstrekt vanuit Rijkswege. Trouwens, in de auto krijg je de kans lekker wat te kletsen met collega’s. Ja, ook wij “poolen”. Het autorijden wordt nogal duur gemaakt door de zware belastingen op auto’s en benzine. Maar, dankzij deze belastingen is het openbaar vervoer in ons land zo goed. (Het is hier niet de plaats om in te gaan op de voortdurende prijsstijgingen en lange wachttijden van het niet-geprivatiseerde bus, trein en taxi vervoer in Nederland.)

Wat ook zo aardig van files is, is de enorme milieuverontreiniging die erdoor ontstaat. Vanwege die verontreiniging kunnen wij in Den Haag weer nieuwe wetten aannemen om het autorijden te beperken. Daarbij zeggen we dan: “Zie je wel, wij zijn toch voor het recht op eigen leven want wij beperken de verontreiniging!” Natuurlijk weet ik ook wel dat zo’n extra wet 5000 extra ambtenarenplaatsen oplevert, maar dat behoor je er niet bij te zeggen.

Staan in files heeft nog een voordeel: je krijgt alle kans je ochtendkrant door te nemen. Jammer genoeg zijn de kranten deels geprivatiseerd, waardoor je toch enkele verschillen in de berichtgeving van verschillende kranten tegenkomt. Gelukkig worden de grootste kranten indirect gesubsidieerd via P.T.T.-verzendkosten, waardoor we niet bang hoeven te zijn dat er echt kritische vrijheidsgezinde artikelen in komen.

Goed dan, ik lees een krant, welke is niet zo interessant. En zo blijf je bij met het nieuws.

Kernenergie

Zo kun je lezen over kernenergie. Nu zijn er in Nederland veel mensen tegen kernenergie. Sommigen zijn er voor. De meesten, inclusief voor of tegenstanders, hebben geen benul van kernenergie.

Nu ben ik, met ons collectief, op zich tegen kernenergie tenzij het in overheidshanden is. Slechts wanneer de overheid de kernenergie controleert is het pas veilig en hoeven wij gewone burgers er niet bang voor te zijn. Three Mile Island en Tsjernobyl zijn uitzonderingen die de regel bevestigen.

Mijn grote initiator, ene Joop den Uyl, had dat lang geleden al gezien: als wethouder van economische zaken heeft hij als eerste aandelen in de kerncentrale van Dodewaard.

Het collectief zelf moest wel wat lachen om de paniek die ook in Nederland ontstond met de Tsjernobylramp. Naast de waarschuwingen van de overheid in verband met het eten van radioactieve groenten (zoals spinazie) en het verbod op het verkopen van radioactieve melk, (geproduceerd door koeien die radioactief gras aten) werd Nederlandse burgers aangeraden om dagelijks te douchen.

Op zich een lachertje, wanneer je beseft dat je veel meer millirem radium van de aarde in natuurlijke vorm krijgt, laat staan door het televisie kijken, dan de gemeten millirem die vanuit Tsjernobyl zouden komen.

Ergens anders lees ik een artikel over alternatieve energiewinning in Duitsland. Allerlei windenergiewinning wordt door de overheid gesubsidieerd. Het grappige is dat er reeds geruime tijd door particulieren geëxperimenteerd is met zeer moderne windmolens. Deze windmolens vergaarden meer energie dan de particuliere boer nodig had. Hij mocht dit echter niet verkopen aan anderen, want het plaatselijke energiebedrijf heeft een wettelijk monopolie voor energieverkoop. Daardoor is het oninteressant voor particulieren om met energiewinning bezig te zijn. Daarmee is het interessant voor de overheid om veel ophef te maken over gesubsidieerde energiewinning. Op zich een lachertje, maar de volksverlakkerij rondom energie zal wel nodig zijn. (Het winnen van steenkool heeft al veel meer levens gekost dan de ergste kernenergie ramp, maar steenkoolwinning is al van oudsher een overheidsbedrijf geweest.)

Gezondheidszorg

Dan kom ik een ander artikel tegen over de gezondheidszorg. Een of andere commissie, Dekker geheten (waarin goedbetaalde commissieleden kunnen zitten) komt tot de conclusie dat vijftien ziekenhuizen in Nederland gesloten moeten worden. Nu schijnen drie HEAO-studenten een prijs te hebben gewonnen voor hun scriptie waarin ze een overtuigend pleidooi voerden voor de commercialisering van de gezondheidszorg. Een zekere Leutscher en Boerema schijnen hetzelfde op meer gedegen basis te hebben aangetoond. Die Boerema houdt een medisch-diagnostisch centrum op basis van het profijtbeginsel al een poosje draaiend. Terecht zegt een overheidsinstantie dat dit centrum gesloten moet worden omdat er in de regio (Nijmegen, Den Haag) geen behoefte aan is. Waar zouden we blijven als louter de markt van vraag en aanbod bepaald wat nodig is en wat niet!

Kijk, het Collectief wil niet zover gaan als sommige gelovigen in onze samenleving door te stellen dat ziekte een gerechtigde straf Gods is. We kunnen echter zien in de ontwikkelingslanden wat de gevolgen zijn van Westerse gezondheidszorg: miljoenen kinderen die anders gestorven zouden zijn aan kinderziekten, blijven lang genoeg in leven om uiteindelijk aan een verschrikkelijke hongersdood te sterven (zoals in Ethiopië, waar de politieke dictatuur zijn gerechtvaardigde kans krijgt). Als deze jonge mensen niet gestorven zouden zijn van de honger, dan waren ze door hun overheden vast en zeker ingezet in oorlogsvoering tegen hun buurlanden. Stel je voor dat de zwarte massa ons overrompelt!

Live aids

AIDS is een ander boeiend onderwerp waarover vaak geschreven wordt. Het schijnt dat AIDS ontstaan is in Afrika, waardoor LIVE-AID en dergelijke acties begrijpelijker worden. Volgens de krant zou AIDS, volgens de Russische overheidskrant, door de CIA in Afrika zijn gebracht.

AIDS is echter een prachtig voorbeeld van hoe een toe nu toe onbekende ziekte gebruikt kan worden door overheden. Ik schrijf dit nu als P.L. Neut, namens Ons Collectief, en de enkele Libertariër die dit leest zal het niet voldoende kunnen gebruiken om er iets mee te doen. Aanvankelijk werd door onderzoekers vastgesteld dat AIDS hoofdzakelijk door mannelijk homoseksueel geslachtsverkeer op te lopen was.

Wij blij, want daardoor kreeg homofilie een zwaardere smet dan de godsdienstige verboden er ooit op konden laten vallen. In eerste instantie was het teleurstellend dat verder onderzoek er op wees dat AIDS opgelopen kon worden door veelvuldig en verscheiden seksueel contact, homo of hetero, vaginaal of anaal. Maar, na weloverwogen beredenering blijkt hieruit dat promiscuïteit, d.w.z. libertijns seksueel gedrag, de meeste kans heeft op het verkrijgen van AIDS. Daarmee wordt de plaats van het gezin en het belang van monogamie benadrukt.

En dat is in het belang van onze samenleving.

Nu lees ik verder een artikel over Oostenrijk: de overheid daar heeft een wet uitgevaardigd die prostituees verplicht zich te laten keuren op het al of niet hebben van AIDS. Het hebben van AIDS blijkt pas na een bepaalde periode, wat betekent dat iemand AIDS kan hebben terwijl zij, of hij, een overheidsgarantie heeft het niet opgelopen te hebben. De gevolgen zijn duidelijk: men zal in Oostenrijk gemakkelijker naar de hoeren gaan, mits zij een garantie kunnen tonen. Daar het gevaar op het besmet raken door AIDS niet door een overheidskeuring en garantie vermeden wordt, zal de kans op deze (tot nu) dodelijke ziekte op te lopen groter zijn.

Ons collectief vermoed echter dat de Oostenrijkse overheid op deze manier een bevolkingsoverschot wil tegen gaan, of de seksuele vrijheid wil bestrijden, of wil laten zien dat zij doeltreffend kan optreden. In Nederland hoeven we een dergelijke onoverwogen wetgeving niet te verwachten.

Drugs

Marihuana is ten slotte enigszins gedecriminaliseerd omdat het gebruik minder nadelen dan voordelen oplevert. Zoals de wodka in de Sovjet Unie kan marihuana de pijn van een collectivistisch samenleven doen verminderen. En het levert belastinggeld op, evenals de accijnzen op alcohol en tabak.;Dat is het leuke van onze samenleving. Veel mensen zijn niet opgewassen tegen de welgemeende bezorgdheid van onze overheidsdienaren (ministers en ambtenaren) en grijpen naar de alcohol of de tabak. Ons collectief en de regeerders zijn zich dit bewust en leggen daarom zeer hoge belastingen op deze zaken.

Daar waar ons systeem het verliest, wint het dubbel terug! En dit is het beste bewijs dat ons systeem goed is voor de mensheid. Misschien niet voor een enkel individueel mens, maar zeker voor de massa mensen en ik en mijn ambtenaarcollega’s in het bijzonder.

Privatiseren is goed, althans voor die bedrijfstakken waar meer energie gevraagd moet worden. Privatisering moet wel binnen de perken gehouden worden: Als er meer winst wordt gemaakt door een geprivatiseerd bedrijf, dan door een overheidsbedrijf, dan wordt er ook meer belasting verdiend.

En daar gaat het bij ons om!