Steeds meer libertariërs raken ervan overtuigd dat we ons vrijheidsideaal op nietpolitieke wijze en liefst door middel van geweldloze akties moeten verwezenlijken. Dat er op die manier grote resultaten te behalen zijn, is duidelijk aangetoond door Gandhi. Wij kunnen de film over hem dan ook van harte aanbevelen.

Er zijn echter ook heel veel libertariërs die vinden dat de politieke weg wel de juiste is. De grootste resultaten op die weg heeft de Amerikaanse Libertarian Party, de LP bereikt. In ieder geval heeft de LP bereikt dat heel veel personen geleerd hebben dat het Libertarisme (en zelfs het Objectivisme) bestaan.

Daarom zullen we trachten u ook regelmatig te informaren over wat er op het politieke terrein gebeurt. Vaak zal blijken dat we toestanden en gebeurtenissen in andere landen goed kunnen vergelijken met gelijksoortige in België en Nederland. Dit jaar is in New York (direkt na onze conventie in Brussel) de conventie waarin de LP de kandidaten voor President en Vice-President van de U.S. voor de verkiezingen van 1984 gaat benoemen.

Tot nu toe is er nog maar één persoon die zich daarvoor kandidaat gesteld heeft. Dat is Gene Burns, die zijn akties baseert op: “Het gaat om de Vrijheid, en de tijd is nu”. Burns is 42 jaar en werkt al jaren bij omroep en nieuwsprogramma’s. Burns stelde dat de oude politieke partijen niet de oplossingen voor de problemen in de maatschappij kunnen brengen, omdat ze niet eens de juiste vragen stellen. Zij vermijden bewust de simpele vraag: “Wat is de aard en de rol van de regering.” Ze gaan er vanuit dat we nu eenmaal zitten met die overheid en dat we in dat raamwerk onze oplossingen moeten Vinden. Diverse bekende libertariërs waaronder Prof. Murray Rothbard, hebben al verklaard dat ze de kandidatuur van Burns zullen steunen.

Er zijn echter ook vraagtekens geplaatst. Zo heeft Burns uitspraken gedaan die uitgelegd zouden kunnen worden alsof hij vóór eenzijdige ontwapening zou zijn. Zover ons thans bekend is hierin nog geen 100% duidelijkheid.

Tevens blijkt daardoor ook dat de LP zelf niet 100% duidelijk is in haar programma over ontwapening. Dit wordt zeer goed beschreven in “American Defense” van april 1983. In dit blad zegt Alan Burris dat het noodzakelijk is om onze houding daarin te bepalen uitgaande van onze principes. “Het gaat er niet om of door een wapen één persoon of honderdduizenden gedood worden. Morele principes zijn niet afhankelijk van het aantal betrokken personen. Ook is niet essentieel wat het beste praktische resultaat zou kunnen opleveren. We komen dan terecht op het terrein van “meningen” in plaats van “principes”.

Dit probleem wordt nog complexer als we bedenken dat we ook de vrijheid die we hebben, willen verdedigen. We zouden het onzin vinden als we de politie gingen ontwapenen om zodoende de misdadigers te overtuigen dat ze in het vervolg de misdaad moeten laten. Alan Burris besluit dan ook terecht met op te merken dat het van groot belang is om te komen tot een logische en consistente positiebepaling van onze defensie en houding t.o.v. het “buitenland”. Deze hoort gebaseerd te zijn op onze basisprincipes en niet op emoties. “De grootste bijdrage die wij kunnen leveren voor wereldvrede en voorkoming van atoomoorlog, is ervoor te zorgen dat de libertarische beweging zo snel mogelijk groeit. De morele en effectieve wijze om oorlog en nucleaire vernietiging te voorkomen, is voldoende libertariërs op te leiden die de wereld kunnen overtuigen dat “staatisme” ontoelaatbaar is.