Zeer sceptisch was ik over de waarde van deze quiz. Ik legde de quiz voor aan vrienden en collega’s met verrassende resultaten, die ik zeker niet had verwacht.

Marshall Fritz ontwierp de “World’s Smallest Political Quiz” bestaande uit 10 stellingen waarop met “mee eens”, “mee oneens” of “anders” geantwoord kan worden. Vijf stellingen zijn gegroepeerd onder de noemer persoonlijke kwesties (oftewel: ‘civil liberty’, persoonlijke/burgerlijke vrijheid), en de andere vijf onder de noemer economische kwesties (oftewel: ‘economic liberty’, economische vrijheid).

De score die iemand krijgt door zijn mening te geven over iedere set van vijf stellingen (waarbij “mee eens/ja” 20 punten, “anders” 10 punten, en “mee oneens/nee” geen punten oplevert) geven een percentage dat plaatsing op een respectievelijk verticale as (voor de bovenste vijf stellingen, persoonlijke vrijheid) en een horizontale as (voor de onderste vijf stellingen, economische vrijheid) aangeeft. Door het trekken van een horizontale lijn naar rechts (vanaf de verticale as) en een vertikale lijn naar boven vanaf de horizontale as, ontstaat een kruispunt. Het veld waarin dit kruispunt valt zou dan de politieke voorkeur (lees: socio-politieke, filosofische gerichtheid) van de persoon in kwestie moeten aangeven.

Een van de krachten van het Libertarisme is dat ze de traditioneel versluierende indeling van linkse en rechtse politieke gezindheid doorbreekt en overschrijdt om meer mogelijkheden te laten zien. Het schema van de quiz komt overeen met de achtergronden van het Libersign (ontworpen door David Nolan) en geeft de vijf politieke velden aan: Authoritarian (Socialistisch & Populistisch), liberal (klein links/Groenen), Conservative (rechts/conservatief), Centrist (centrum/midden) en Libertarian (klassiek liberaal/ Libertarisch). / (Zie schema’s van Marshall Fritz’ quiz, de voorlopige Nederlandstalige quiz, en het Libersign schema.)

Marketing op zijn “Amerikaans”?

Zoals eerder gezegd was ik zeer sceptisch over de waarde van deze quiz. Ik vond het een nogal simpele weergave van filosofisch denken met verreikende consequenties en implicaties. Het leek mij wel erg sterk dat Nederlanders door hun beantwoording van de stellingen een herkenbare politieke kleur zouden geven, laat staan dat “nuchtere” Nederlanders ertoe te krijgen zouden zijn zo’n quiz te beantwoorden.

Daarbij had (en heb) ik bedenkingen over de relevantie van veel van de gekozen stellingen (zowel de Amerikaanse als de Nederlandse) voor anderen (en voor mezelf!).

Maar ja. Marshall Fritz is beslist niet gek. Hij is misschien de enige Libertariër die er tot nu toe in geslaagd is rechtstreeks behoorlijk wat geld te verdienen aan de verkoop van het Libertarisme en aan de werving van Libertariërs. In Amerika zorgen zijn methoden waarschijnlijk voor verreweg de grootste groei van het aantal Libertariërs.

Ik besloot de quiz voor te leggen aan enkele collega’s (die mijn Libertarische opvattingen al behoorlijk kenden). Aan vrienden vond ik het te gewaagd; door een Libertarische opstelling kom je te weten wie wel en niet vrienden zijn; een quiz waar ík al sceptisch over ben leek me geen serieuze grap.

Zeer verbaasd was ik toen twee collega’s Libertarisch scoorden. Nu wist ik dat ze behoorlijk Libertarisch gezind zijn, maar ik had niet gedacht dat dat uit die simpele stellingen zou blijken. Vier andere collega’s kwamen door hun antwoorden in het Klein Links-veld terecht, hetgeen op zich ook niet verrassend was. We kregen “natuurlijk” gelijk weer een discussie op gang over de stellingen, ieders eigen standpunt daarover, en over het Libertarisme. De overeenkomst in standpunten werd duidelijker, alsook de verschillen. Ik was zo door mijn kleine voorraad kaartjes: ieder wilde er minstens een mee om thuis uit te proberen (Om de rest van het gezin op “kleur” door te lichten). Ook dit leidde weer tot discussies en gesprekken op de thuis-basis. In ieder geval heeft dit alles ertoe geleid dat het begrip Libertarisme bij zo’n tien mensen bekend is geraakt. Het heeft, voorzover mij bekend, niet geleid tot ontervingen, verlies van vrienden of echtscheidingen. (Dat had mij bij de betrokkenen ook zeer verbaasd).

Sindsdien heb ik de kleinste quiz aan vrienden, familie en kennissen voorgelegd. Telkens weer vindt de betrokkene dat hij of zij in het politieke-filosofische veld uitkomt die hij/zij gedacht had. En: ieder wil zo’n kaartje hebben!

Nog nooit ben ik een Libertarisch product tegengekomen die door (nog) niet-Libertariërs zo enthousiast verspreid wordt. (Al had ik ze voor een gulden of meer per stuk verkocht! Hoewel ik er geen gulden per stuk voor zou hebben betaald!).

De kleinste quiz, met de meeste onvolkomenheden, en het hoogste resultaat?

Nergens wordt op het kaartje de essentie van de Libertarische filosofie expliciet vermeld. Impliciet blijkt dit ten dele uit de Libertarisch-correcte beantwoording van de 2 maal 5 stellingen. Een “goede” Libertariër behoort zo’n 80/80 te scoren, of nog liever 100/100 (anders wordt Uw lidmaatschap hierbij ingetrokken!) Kwesties die voor de gemiddelde Amerikaan zwaar wegen (zoals “zichzelf te bewapenen en te verdedigen, en dat “Europa” zelf maar voor haar eigen bescherming moet zorgen) zijn terecht vervangen op de Nederlandstalige versie.

Voor de gemiddelde Nederlander is gedacht dat de “winkelsluitingswet en vestigingsvergunning” en “pnvarisering” belangrijk kunnen zijn. Zelf zou ik (eerder) gedacht hebben aan kwesties zoals euthanasie, abortus, kernenergie als zeer belangwekkende zaken voor Nederlanders in het algemeen. Dit werd ook bevestigd door mijn quizdeelnemers.

Ik vond zelfs dat een kwestie, namelijk dat “iedereen zijn lijf en goed mag verdedigen” eerder iets zou zeggen over iemands rechtse/conservatieve gezindheid dan zijn linkse/progressieve gezindheid. Kennelijk is dat mijn Yankee-inslag en opvoeding, of wordt dat theoretisch en niet praktisch vertaald door quiz-deelnemers, of schat ik het verkeerd in?

leder van de tot nu “gequizde” deelnemers kwam in het veld terecht waarin hij/zij zich thuisvoelde, ondanks mijn en hun kritiek op de stellingen.

Bij iedereen leidde deelname aan de quiz tot een gesprek over de inhoud van het Libertarisme. Desgewenst kreeg ik voldoende ruimte om het uitgangspunt van het Libertarisme duidelijk te maken (volledig respect voor het individu, voor zijn leven, vrijheid en eigendom), om het Libertarisch gebod op het initiëren van geweld te verduidelijken, en de consequenties en implicaties met hen te bespreken.

En daar gaat het om!

Het woord Libertarisme is vrijwel onbekend (althans buiten Amerika; de partij-politieke bekendheid in de VS is van twijfelachtige waarde). U en ik weten uit onze eigen achtergrond en ontwikkeling dat er veel individuen zijn die zich Libertariërs “voelen” maar nog niet de filosofisch-psychologische stappen daartoe genomen hebben. En dat velen zich zouden “aansluiten” wanneer ze zouden weten dat er zoiets is als een Libertarische beweging.

Mijn complimenten aan Marshall Fritz!”Fritz the Cat” wordt overschaduwd door Marshali’s onverwoestbare optimisme om als echte “westernheld” het collectivisme aan te pakken.

Mijn complimenten aan Otto Vrijhof onder wiens leiding deze eerste Nederlandse versie tot stand kwam. Mij hadden ze niet zo “gek” gekregen. Hoe gek het ook moge klinken: het werkt! De kleinste politieke quiz van de wereld zou behoorlijk verbeterd kunnen worden (met voortdurende aanpassing van de vragen aan actuele ontwikkelingen), maar deze quiz wordt positief ontvangen. Het geeft de mogelijkheid om het woord Libertarisme bekend te maken (en daar gaat het grotendeels om in de marketing), en het geeft u de gelegenheid over het Libertarisme te praten met de meest wilde vreemdelingen. Wat wilt U nog meer?