Bill Forster, President Libertarian Movement of Australia

Naar aanleiding van het artikel “STEM NIET” (Vrijbrief juli/aug. 1984) het volgende commentaar:

Wat Australië betreft, het uitbrengen van je stem, als je ouder bent dan 21, is verplicht. Tussen 18 en 21 mag je stemmen als je wilt. Als je in de “verplichte” groep zit en niet stemt, dan krijg je een aardig briefje van een ambtenaar die er zich erg ongerust over maakt waarom je dan niet stemde. Als je een reden opgeeft die niet in z’n smaak valt, krijg je een boete. Wel of geen betaling van een dergelijke boete hangt dan af van je principes natuurlijk!

Van 1975 tot begin 1984 heb ik meegedaan aan het politieke spelletje en ben zelfs verscheidene malen kandidaat geweest gedurende Kamer en Provinciale verkiezingen voor de Libertarische Partij in Australië. Gedurende de Libertarische Conventie in Londen heb ik echter bekend gemaakt dat wij in Zuid Australië de politieke partij in de ijskast hebben gezet en ons nu meer concentreren op het onderwijzen van het libertarisme.

Australiërs in het algemeen zijn niet erg gesteld op politiek, zeker niet als er geen verkiezingen in de lucht hangen. Ze zijn wat meer genegen om te luisteren naar iemand die lid is van een beweging, dan om naar een vergadering te gaan die georganiseerd is door een politieke partij.

Vandaar dat we nu bekend staan als de Libertarische Beweging in Australië. Ik hoop later goede resultaten te kunnen melden over het verspreiden van de libertarische ideeën onder meer en meer Australiërs.

Een deel van ons onderwijs is gericht op het verminderen van de overheidsinvloed. Daartoe gaan we toekomstige verkiezingskandidaten aan de tand voelen met een, wat wij noemen: Candidate’s Pledge. Alleen als een persoon helemaal voldoet aan mijn condities, zoals ik die vastgelegd heb in een belofte die hij of zij ondertekent, zal die persoon misschien mijn stem ontvangen. De inhoud van deze ‘Kandidaten-Belofte’ komt op het volgende neer:

1. Ik ga ermee akkoord alles te doen wat in mijn macht ligt om die regels bekend te maken en toe te passen welke overeenstemmen met het volgende fundamentele principe:

“Geen individu of groep van individuen heeft het recht geweld, dwang en fraude te initiëren tegen een ander individu of groep van individuen.”

2. Ik erken dat ieder individu het recht heeft te leven op de manier zoals hijzelf verkiest, vooropgesteld dat hij erkent dat anderen dezelfde gelijke rechten hebben.

3. Ik beloof plechtig eraan te werken om het aantal ambtenaren en bureaucratieën in alle lagen van de regering te verminderen.

4. Ik zal mijn uiterste best doen om de inflatie en buitensporige belasting te corrigeren door belastingen tot het absolute minimum te reduceren, en monopolies in bankwezen en valuta te reduceren en uiteindelijk te elimineren.

5. Ik ga ermee akkoord om principes te stellen boven stemmen. Ik beschouw deze belofte als een persoonlijk contract tussen mij en mijn kiezers. Ik voel me niet gebonden voorschriften van welke groep individuen dan ook op te volgen als hun advies zou indruisen tegen bovengenoemde fundamentele principes.

6. Mocht ik deze belofte niet nakomen, dan hebben mijn kiezers het morele recht mij van mijn functie te ontheffen. In dat geval zal ik, zo men dat verlangt, onmiddellijk ontslag nemen.

Bovenstaande belofte drukken we dan als advertentie af in een paar dagbladen. Geïnteresseerde lezers kunnen het geheel dan uitknippen en opsturen naar hun favoriete kandidaat, die dan de belofte kan tekenen en retourneren “for safe keeping” door de stemgerechtigde.

Wij zullen ook aparte formulieren beschikbaar stellen aan mensen die geen kranten meer kopen.

Als het mogelijk is zullen wij dan, vlak voor de verkiezingsdag, een advertentie plaatsen, om lezers in te lichten welke kandidaat heeft getekend en welke niet. Met volle naam en toenaam.