Wilt U van adel zijn? Barones, hertog, … prinses of zelfs een koning? Keizer? Wilt U een eigen gebied waar U over heerst?

Als het voorgaande nogal feodaal of misschien zelfs hiërarchisch en collectivistisch lijkt dan kunt U nog vele andere titels en benoemingen uzelf toeëigenen. “Tovenaar” is nog steeds een onbeschermde titel. Heks, nimf, kabouter, kan ook nog allemaal. Ook qua beroepen zijn er nog legio mogelijkheden: bemiddelaar in onroerend goed, contactspecialist, filoso-wetenschapper (“filo-scientist”), psycho-filosoof, enzovoorts.

Every man a King

Zo is er in de Verenigde Staten een libertariër die zichzelf King Mare noemt. King Mare van de Ely-Chatelaine dynastie heeft aan elk lid van zijn gezin een titel gegeven. Vrienden en kenissen, veelal Libertariërs, hebben zich “aangesloten” door zichzelf ook titels te geven. Zo is er een zekere “Freewoman” Dagny Sharon en een “Freeperson” Andre Spies. Zo zijn er hertogen en baronessen. Er zou ook een “Gypsy Sorcerer” op een of andere wijze connecties hebben.

King Mare regeert vanuit de Court of Orange over de Free Territory of Ely-Chatelaine. De Free Territory bestond 27 december 1987 al twaalf jaar, en haar koning zit al dertien jaar op de troon. Een en ander is te lokaliseren in Laguna Niguel, California. Vanuit dit koninkrijk temidden van collectivistisch Amerika propageert King Mare op royale wijze de vrijheidsidee zoals geformuleerd in de libertarische filosofie. Hij heeft een aantal brochures geschreven die enigszins aan Harry Browne doen denken (How To Be Free Now); sommige zijn rationeel-anarchistisch (Revoking Military License), en andere duidelijk psychologisch onderbouwd (On Yielding: The Power and the Discipline). Deze brochures zijn de moeite waard om te lezen, misschien vooral door (nog) niet-libertariërs, die dan op geheel andere wijze tot vrijheidsdenken en -doen gestimuleerd worden.

Ook geeft King Mare “The Territorial Herald” uit die vrij regelmatig verschijnt. Hierin wordt veel informatie gegeven over nieuwe “aansluitingen” (Prince Val of Meidelant), over libertarische activiteiten m.n. in de VS, en libertarische acties gevoerd, zoals Free Norma Jean. King Mare onderhoudt daarnaast ook uitgebreide contacten over de gehele wereld met bijvoorbeeld zijn Ambassadeurs in Europa Grand Lord Hubert Jongen van Roon van de Freehold of Terra Libra.

De Royal Government geeft ook Vredesprijzen (te vergelijken met de Don Quichotte Windmill Awards, die op de Lowlands Conventie zijn uitgereikt). In de laatste Territorial Herald wordt gewezen op het tegenstrijdige van de Nobel-Vredesprijs, daar Nobel een wapenmaker was (TNT). Mijns inziens is dit onjuist: het maken van wapens leidt op zich niet tot vrede of oorlog. Sterker nog: dankzij wapens kan de fysiek zwakkere zich verweren tegen een fysiek sterkere of tegen een groep. Wapens kunnen de individuele vrijheid juist vergroten!

Hoe dan ook, er worden kandidaten gezocht voor bijvoorbeeld “The Tolstoi Award for Human Advancement”, “The Universal Life Award of Merit”, alsook voor “The Stalin Honor Award” en “The Richard Nixon Award of Honesty”.

Impliciet wordt de spot gedreven met “hoogwaardigheidsbekleders en vooraanstaande dames en heren” die allerlei titels hebben op grond van hun politieke (gewelds-)macht of van hun voorouders (die ook door geweld hun adellijkheid verwierven of behielden).

De Koning van de court of orange – een komedie?

Inderdaad. Maar een vermakelijke opvoering die een aantal psychologische succesfactoren heeft. Op de tweede Libertarische Conventie in Noorwegen probeerde André Spies in een workshop de kracht van de taal duidelijk te maken. Hij vroeg een der aanwezigen naar voren te komen en “l am King” te roepen, al slaande met de vuisten op de borst. Hij wilde hiermee aantonen dat een begrip, zoals koning, bepaalde associaties oproept bij veel mensen waardoor ze onderdanig gaan denken en doen (tenzij ze zelf koning of koningin zijn). Dat effect wordt minder wanneer je je zelf tot koning uitroept.

Kijk maar naar uw eigen reactie, of naar die van mensen in uw omgeving wanneer u de ‘Premier van de Staat der Nederlanden” aan laat kondigen bij u een bezoek te brengen! Terwijl degene die dit ambt bekleedt daar alleen is gekomen omdat hij of zij het politieke spel als beste wist te spelen temidden van de collega’s geweldsinitiërende collectivisten.

Als u, daarentegen, lang genoeg uzelf gewend bent te beschouwen als bijvoorbeeld “Keizer van de Eeuwige Bron”, dan kan daar een psychische werking vanuitgaan. Deze psychische werking is niets anders dan zelfwaardering. Het is juist het zelfrespect dat de collectivisten u vanaf uw geboorte hebben proberen af te nemen (lees: Anthem (Het Loflied) van Ayn Rand, voor een sublieme beschrijving van dit anti-zelf opvoedingsproces; tegenwoordig wordt dit veelal onder het mom van socialisatie door opvoedkundigen verkondigd). In dit opvoedingsproces wordt naast de zelfverloochening en zelfverachting tevens een overwaardering van “anderen” aangeleerd. Met name van sommige “anderen” zoals gezagsdragers en wetsdienaren. (Gezagsdragers: zij die ongevraagd gezag over u hebben waardoor u hun lasten mag dragen. Wetsdienaren: zij die hun wetten dienen door, onder andere, u daaraan te verplichten en te knechten).

Wanneer je dit collectiviserende proces lang genoeg hebt ondergaan dan wordt het zeer moeilijk je nog als rationeel egoïst te handhaven. De meeste mensen kunnen daarom psychisch de confrontatie met libertarische ideeën niet aan.

De libertarische beweging is ook in deze zin een elitaire beweging. Elitair in de zin dat slechts weinigen de psychische kracht kunnen opbrengen om kennis te nemen van het libertarisme; nog minder individuen kunnen de psychische kracht opbrengen de libertarische filosofie eigen te maken en nog minder de psychische kracht om deze filosofie volledig en voortdurend in hun dagelijks leven waar kunnen maken (zelfs onder de libertariërs).

U beschikt over uw leven

Het geven aan jezelf van een eigen zelfgekozen naam (zoals King, Grand Lord, Gypsy Sorcerer) kan de zelfwaardering stimuleren en de effecten van een collectivistische opvoeding tegengaan. Behalve dat het een leuke oplossing kan zijn, ligt hierin de kracht van het koninklijk hof en haar vele “royale” aangeslotenen. Een haast-magische werking daardoor, spotten op een leuke manier en jezelf onderbewust meer succes geven leidt tot emotionele bevrijding van geladen begrippen. Waarom zou Koningin der Nederlanden wel een gezagswekkende titel zijn en King Mare van de Free Territoty niet? Afgezien van verschillen in politieke opvattingen tussen de voornoemden zijn beiden, zoals u en ik, individuen. En het gaat in uw leven om u zelf en daar bent u soeverein. Dit is het gehele principe van King Mare en van het Libertarisme: u bent soevereiniteit van u zelf, over uw eigen leven, vrijheid en bezit.

Wanneer u zich wilt aansluiten bij, wat ik noem, het Soevereine Self Network, dan kunt u schrijven naar: King Mare

U kiest uw eigen aanspreektitel, hetgeen ook gehoreerd wordt, zoals ook passend is in een Libertarische samenleving waarin individuen volledig gerespecteerd worden. U kunt zich vervolgens abonneren op de Territorial Herald en de bovengenoemde brochures bestellen.

Schrijf King Mare dan dat u over de Free Territory hebt gehoord van de Gypsy Sorcerer. Dat zal hij leuk vinden.

P.S. U kunt ook bij de redactie om inschrijfformulieren en andere informatie vragen. [zie ook http://www.worldfreeinternet.net/founder.shtml (2003) – internetredactie]