Het corporatistisch socialisme en het staatsmercantilisme moesten in de 18e en het begin van de 19e eeuw wijken voor het liberalisme. Toen echter het liberalisme West-Europa uit de onderontwikkeling gehaald had, moest het op zijn beurt de plaats ruimen voor collektivisme. Aan de basis van die economische en politieke evolutie liggen ideeën en theorieën, mythen en denkbeelden die intellectuelen langzaam maar zeker in het collektief bewustzijn – de “Weltanschauung” van regeerders en openbare opinie – lieten sijpelen.

Om een verdere verstaatsing te stuiten moeten vooreerst de intellectuele grondslagen en affectieve mythes waardoor de collektivisering gerechtvaardigd wordt, ontmaskerd en weerlegd worden. Dit is de opzet van het VON MISES-instituut dat in 1983 door een aantal professoren opgericht werd, als Belgische tegenganger van de Britse libertarische denkclubs Adam Smith Institute en Carl Menger Society. Bedoeling is niet rechtstreeks het collectivisme te bestrijden, doch wel om het alternatief duidelijk te formuleren door het populariseren van de gedachtegoed van de Oostenrijkse school van economen, het onderbouwen van de vrije-marktgedachte op theoretisch vlak en tevens het stimuleren van analyses en toepassingen op Belgisch en Europees niveau.

Het instituut legt zich voornamelijk toe op het publiceren van wetenschappelijke analyses over de gevolgen van het staatsinterventionisme, het vertalen van buitenlandse economische werken, het inrichten van seminaries over actuele economische en politieke problemen en vormingscycli voor jonge academici. Het VON MISES-instituut publiceert verder een driemaandelijkse “NEWSLETTER” (1) waarin België’s meest liberale economen en politieke en sociale actualiteit becommentariëren en de volgende activiteiten van het Instituut aangekondigd worden.

Het Instituut, dat onlangs in een eigen secretariaat introk (2), plant nieuwe initiatieven. Hiertoe werd einde mei zijn raad van beheer uitgebreid. Bij de nieuwe gezichten zijn er drie Belgische libertariërs: Frank VAN DUN, voorzitter van het Libertarisch Centrum v.z.w., Fred DEKKERS en Chris HOCEPIED.

Frank VAN DUN is hoofddocent recht aan de RU Limburg en auteur van “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel”. Hij is tevens lid van de Raad van Advies van de K.N.O. Fred DEKKERS is niet alleen een succesvol zakenman, maar vooral de bezieler van de Belgische Libertariërs. Hij heeft tal van projecten opgezet om het libertarisme in België te verspreiden. Chris HOCEPIED studeerde o.a. overheidsmanagement en is thans verbonden aan de Europese Commissie te Brussel.

Sedertdien werd die nieuwe raad van beheer reeds op het Kabinet van de liberale Vice-ministerpresident VERHOFSTADT ontvangen, wat op het belang wijst dat deze laatste hecht aan de meer krachtige verspreiding van de vrije-marktgedachte in parallel met zijn politieke strijd voor het libertarisme.

(1) Om zich erop te abonneren volstaat het 250 fr over te schrijven op de bankrekening 210-0312035-38 van het Instituut.

(2) Thielemanslaan 114, 1150 BRUSSEL, (tel. 02/ 7705960).