Wij zijn erg blij dat wij regelmatig reacties van lezers krijgen. We kunnen door ruimtegebrek niet alles publiceren, maar zullen toch af en toe enkele fragmenten in de Vrijbrief opnemen. Mogelijk geeft dat ook u aanleiding om eens ,te reageren. Dit kan een bijdrage zijn tot het verder ontdekken van de Objectieve Waarheid.

Religieus Libertarisme? In Vrijbrief mei 80 komt de vraag naar voren t.a.v. Christelijk Libertarisme. Men verbrede deze term tot religieus Libertarisme. Immers Joden, Christenen, Islamieten, religieuze Humanisten zouden religieus libertarisch kunnen zijn. Maar men zij wel op z’n hoede! Economie en Religie zijn twee verschillende dimensies. Vrije Markt enerzijds en Vrije Kerk anderzijds verschillen van elkaar.

J.M. te B.

Laat u de Christenen, die zich tot de levenswijze welke Ayn Rand voorschrijft aangetrokken voelen, eens haar opvatting over de erfzonde uit John Galt’s rede lezen, of legt u ze eens de zeven punten voor welke nodig zijn op aarde gelukkig te kunnen leven, nl: rationaliteit, onafhankelijkheid, integriteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid, productiviteit, en trots. Een ware Christen zal u onmiddellijk vragen waarom daar het begrip “naastenliefde” niet is opgenomen. Wanneer u hun dit dan uitlegt volgens Ayn Rand’s opvattingen, zal hij toch een keuze moeten maken tussen zijn Christengeloof en het Objectivisme. Een samengaan van beide is onmogelijk. Verder kunnen de Christenen hun geschiedenis niet verloochenen. In naam van Christus zijn miljoenen mensen ter dood gebracht. De Objectivisten hebben deze geschiedenis niet. U kunt me geen enkel slachtoffer noemen die in naam van Ayn Rand enig letsel is toegebracht.

X te Y.

Dat religieus zien wij ook nog niet zitten. Belangrijk is natuurlijk om je termen te definiëren, opdat we allemaal over hetzelfde praten. Bovenstaande uittreksels geven weer hoe ver reakties van lezers uit elkaar kunnen liggen. Enkele andere lezers kwamen ook met uiteenlopende meningen over het Christelijk Libertarisme. Misschien is een deel van de meningsverschillen op te lossen door duidelijkheid te scheppen in het verschil tussen Libertarisme en Objectivisme. In een van de volgende nummers zullen we daarover een uitgebreider artikel plaatsen. Belangrijk blijft uiteraard dat wij in het Libertarisme er voor zorgen dat onze principes niet verwateren. Op het gebied van de vrijheid zijn compromissen ontoelaatbaar. Elk compromis zal weer tot volgende compromissen, en uiteindelijke tot volledige onvrijheid leiden.

Redaktie.