Regelmatig komt een tweedeling in het libertarisme naar voren. Veel libertariërs denken dat via de politiek een libertarische samenleving kan worden opgebouwd: “Het is de enige manier om invloed te krijgen in het huidige bestel”. Anderen, waaronder ik mijzelf reken, zien weinig heil in deze weg van geleidelijkheid en vragen zich af: “Waarom niet nu meteen beginnen?”.

De politiek geïnteresseerden willen bloedige revolutie vermijden, terecht, en staren zich blind op de last die de huidige heerser hen oplegt: “Je mag niets,” “Je moet toch belasting betalen”. Natuurlijk hebben ze hierin gelijk, maar dit neemt niet weg dat op vele andere terreinen wel de nodige vrijheid bestaat. Ik voor mij heb er weinig behoefte aan anderen van het libertarische gelijk te overtuigen om zo een machtsblok te kunnen vormen. Er zijn andere mogelijkheden.

Een van die mogelijkheden is om je zoveel mogelijk aan de lasten die de huidige samenleving oplegt te onttrekken en een aantal conventies van je af te schudden. Harry Browne heeft hierover een zeer lezenswaardig boekje geschreven. Er is echter meer. Je kunt naast de normale maatschappij een alternatieve samenleving opbouwen, waarin je wel kunt genieten van de libertarische verworvenheden. Hierbij komt onmiddellijk de associatie met Galt’s Gulch uit Atlas Shrugged op. De huidige samenleving is echter gelukkig nog niet in het stadium dat je je moet verstoppen om vrij te kunnen zijn. Het grondidee, samen genieten van het leven zoals de libertariër, in casu uzelf, dit ziet, is daarentegen waardevol. In de praktijk komt dit erop neer dat je je op bepaalde niveaus voor de invloed van de buitenwereld afsluit, zoals ook sommige kloosterlingen dat doen. Ook zij leven in een eigen, hogere wereld, genieten een ongestoord leven en beschikken zelfs over eigen bronnen voor hun levensonderhoud, en toch zijn er vele koppelingen naar de rest van de wereld.

De reisorganisatie Carpe Diem staat een dergelijk vrij leven voor. Doel is om u even ongecompliceerd, en zonder u voor de buitenwereld te hoeven rechtvaardigen, van het leven te laten genieten. Carpe Diem organiseert reizen waarin u actief geniet van politiek en religieus waardevrije zaken als cultuur en natuur. Tevens is het doel libertariërs van over de hele wereld dichter bij elkaar te brengen, want ook vriendschap is zo’n politiek en religieus onbelast begrip. Voorlopig zijn reizen gepland naar de Eifel, de Noord-Jura (Doubs), de Hunsrück (Schinderhannes), Yosemite Park in de USA (BearTrail), een zeilweekend in de Biesbosch. Op deze reizen worden, vanuit de standplaats, verschillende excursies naar interessante cultuur- en natuurmonument georganiseerd. Het culturele aanbod wordt afgewisseld met wandelen en andere, sportieve bezigheden. Ook een aantal themaprojecten, gecombineerd met lezingen, staan op stapel, de meeste verbonden aan reizen van voorvechters van de vrijh eid: “In het voetspoor van Goethe, Byron, etc.”

De ervaringen van het afgelopen jaar waren dermate positief dat het aanbod in 1990 verder wordt uitgebreid. Zeer positief waren ook de ervaringen van de geïntroduceerde niet-libertariërs. Zeer levendige discussies werden gevoerd, hetgeen soms weer aanleiding gaf tot intensievere contacten. Van het leven genieten, kortom leven, oefent een grote aantrekkingskracht op mensen uit. Iedereen wil er aan meedoen, erbij horen. Ik denk dat dit een veel sterker stimulans is dan het creëren van die politieke vrijheid die de gematigde libertariërs voorstaan. Niemand is er namelijk op gebrand meer abstracte verantwoordelijkheid te moeten dragen. Wat we wel willen is leven: Ongehinderd van het leven genieten. En nog steeds is die goede kant van het leven in ruime mate aanwezig; Carpe Diem maakt die voor u zichtbaar.

Wilt u vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van de Carpe Diem projecten, stuur dan een kaartje met uw naam en adres naar Carpe Diem, Postbus 2214, NL-5853 ZG Siebengewald, Nederland. U ontvangt dan regelmatig alle nieuwe informatie.