Onder MIGRATIE verstaan we zowel emi- als immigratie. Zowel een land binnengaan als het verlaten.

In het begin van dit jaar hebben we in LIBERTARIAN INTERNATIONAL verband besloten om aan dit aspect van de samenleving meer aandacht te schenken.

Het eerste dat bij een studie op dit gebied opvalt, is dat er enorm veel gebeurt.

Er zijn miljoenen mensen die om de één of andere reden naar een ander land willen om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Daarbij ondervinden ze tegenwerking van allerlei overheden. Soms mogen ze het land waar ze geboren zijn niet uit, maar meestal mogen ze het land waar ze willen gaan wonen, niet in.

Typisch is dat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is vastgelegd dat iedereen zijn land mag verlaten. Over het binnengaan in een ander land wordt niets gezegd.

Mr. Ivo Cerckel toonde onlangs terecht aan dat dit niet consequent is. Als je een land verlaat, moet je automatisch een ander land binnengaan. Als dat niet mag, is het eerste recht zinloos.

Maar niet alleen zijn er de miljoenen migranten en de vele overheden die zich ermee bemoeien, er zijn ook nog talloze verenigingen en stichtingen die op de bres staan om de noodgevallen te helpen.

Want noodgevallen zijn er te over. Bijna elke dag kunt u in de krant iezen dat er weer personen met geweld de grens over gezet zijn. In heel veel gevallen betreft dit ook kinderen. Het eerste waar we aan moeten werken is om een overzicht te krijgen van wat er zich nu afspeelt. Graag zouden we van onze lezers adressen van personen en/of instellingen op het gebied van migratie krijgen. Dat kan ons in staat stellen om een inzicht te krijgen en daaruit te beoordelen wat een eventuele volgende stap kan zijn. Alle ideeën zijn welkom. Migratie sluit heel nauw aan bij ons vorige nummer, waarin we het accent legden op mensenrechten, leder mens moet het recht hebben om te leven waar hij zelf wil, zolang hij niet de rechten van anderen aantast.