Enkele maanden geleden is in Harderwijk door de heer G.J. de Hoop opgericht het Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk. Dit comité kreeg onmiddellijk veel aandacht in de pers en er kwamen honderden sympathiebetuigingen binnen. Het comité heeft o.a. als doel:

  • Vermindering van de belastingdruk, in de breedste zin van het woord.
  • Vereenvoudiging van het belastingstelsel.
  • Een humane inning der lasten.
  • Het openlijk aan de kaak stellen van verspilling van gemeenschapsgelden.
  • Het openlijk aan de kaak stellen van die personen die voor dat verspillen verantwoordelijk zijn.
  • Het bemiddelen bij de belastingdienst bij zeer moeilijke zaken door op te treden als consumentenorganisatie op fiscaal gebied.
  • Het belastingsbewustzijn bevorderen door voorlichting te geven waarover men betaalt, wat men betaalt, en of de belastinggelden besteed worden voor die doelen waarvoor zij geheven worden.

De N.C.V.B. heeft veel plannen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Als belangrijke stap gaat er nu een open brief naar regering en parlement. Deze luidt als volgt:

Aan onze Regering en leden van de Staten-Generaal,

Langs deze weg willen wij ons graag aan u voorstellen en onze doelstellingen aan u bekend maken. Wij zijn het “Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk”. Onze primaire doelstellingen zijn:

a. vermindering van de belastingdruk in de breedste zin van het woord; b. vereenvoudiging van het belastingstelsel; c. een humane inning van de lasten, en erkenning van het Comité als volwaardig gesprekspartner.

Onze activiteiten in de afgelopen maanden doen verwachten dat wij binnen afzienbare tijd tot een der grootste organisaties van ons land zullen behoren. Velen zijn het niet eens met het financiële beleid van regering en parlement en de daaruit voortvloeiende belastingmaatregelen.

Ook is ons gebleken dat het huidige belastingstelsel schandalige methoden heeft om de lasten te innen, wat tot mensonterende praktijken leidt, terwijl terugbetalingen gigantisch lange tijden met zich meebrengen, welke als irreëel en oneerlijk bij de burger overkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze doelstellingen een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en de echt zwakkeren een grotere bescherming bieden. Het ligt daarom op onze weg op te komen voor onze medeburgers welke zowel financieel als geestelijk gekweld worden door het huidige belastingstelsel.

Eén onzer taken zal dan ook zijn het publiekelijk aan de kaak stellen van gevallen, zowel in de privé-sfeer als in het bedrijfsleven, welke in deze tijd, anno 1980, de primaire rechten van de mens aantasten: zijn persoonlijke vrijheid. Wij wijzen u met klem op het feit dat de grenzen inzake het innen, uitgeven en verspillen van gelden van ’s lands ingezetenen reeds ver zijn overschreden.

Hoogachtend, Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk.

Wij zijn zeer benieuwd hoe hierop door wie gereageerd gaat worden.

Het N.C.V.B. wil onder geen voorwaarde aangemerkt worden als een politieke partij. Zij wil meer, fungeren als een soort consumentenorganisatie. Nou ja, consumenten…

Wij hopen dat ook dit streven een grote respons krijgt.