Op 14 februari 1980 is door middel van een persconferentie het “Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk” officieel van start gegaan, nadat eerst in de ochtenduren een open brief was bezorgd bij de leden van de Staten Generaal. De voorzitter van het Comité, de heer G.J. de Hoop uit Harderwijk, gaf daarbij een toelichting aan de pers op de “open brief”.

Om het a-politieke karakter van het Comité te benadrukken, werd de persconferentie niet in het zenuwcentrum van het politieke gebeuren – Den Haag – gehouden, doch in het centraal gelegen Bunnik. Het Comité wil strijden voor elke bewoner van Nederland die – ongeacht zijn politieke kleur – de logica inziet en in wil zien, dat de absurd hoge belastingdruk moet leiden tot ons nationaal faillissement. Onder belastingdruk verstaat het Comité ook de premies van volksverzekeringen, sociale verzekeringspremies en alle andere heffingen die dwangmatig door de overheid of semi-overheid worden opgelegd.

Het terugdringen van die belastingdruk moet gepaard gaan met een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het ingewikkelde systeem van dat stelsel is er vaak de oorzaak van, dat vele belastingbetalers vaak dubbel belasting betalen en onrechtvaardig behandeld worden. Een algemeen gevoel van onbehagen bekruipt mensen als iets zo ingewikkeld gemaakt is, dat zelfs deskundigen de draad soms verliezen. Uit de vele reacties – méér dan 3000 volgens het Comité – die reeds vóór de persconferentie waren binnengekomen, blijkt dat het grote publiek van mening is, dat zij onderworpen is aan de overheid en dat zij door die overheid van haar vrijheid is beroofd. Vele brieven bevatten de volgende zinsneden:

“Dat U de moed hebt”, “Eindelijk mensen die durven”, “Een moedige daad”, “Waren er maar meer mensen die de moed opbrachten”, “Eindelijk een moedig initiatief”, en ga zo maar door. Het merendeel van de reacties is niet afkomstig van de “beter gesitueerden”, maar van mensen die qua inkomen heus niet boven de middelmaat uitsteken.

Kritiek heeft het Comité ook op de inhumane inning der belastingen door middel van “executionele verkopen”, onder meer van inboedel en huisraad. Zij legt de nadruk op het schrijnende leed dat vaak achter de nuchtere advertenties die deze “executies” aankondigen, schuil gaat. Ook is het onrechtvaardig dat de overheid 10% rente eist bij te late betaling, doch verstek laat gaan wanneer zij – vaak na jaren uitstel – teveel geïnde belasting moet teruggeven. ,

De grenzen ten aanzien van het innen, uitgeven en verspillen van gelden opgebracht door de belastingbetalers zijn volgens het Comité ver overschreden. Zij willen daarom strijden voor een rechtvaardiger beleid dat iedereen in onze samenleving ten goede komt. De overheid moet weer het besef worden bijgebracht dat zij in dienst staat van het volk, en het volk niet in dienst staat van de overheid. Wanneer de overheid zelf het voorbeeld geeft bij het indammen van de grenzeloze verspilling die voor een ieder dagelijks zichtbaar is, pas dan zal de bevolking echt bereid zijn om de buikriem strakker aan te halen als dat nodig is.

Het Comité roept op tot steun aan haar doelstellingen door lid te worden van het “Nationaal Comité Vermindering Belastingdruk”, Postbus 125 te Harderwijk. Het lidmaatschap kost ƒ 25,- per jaar. Wil men ook een abonnement op het maandblad dan kost dat ƒ 25,- extra.

Wij zullen onze lezers regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen van het Comité.