Nieuwe Vrijbrief

De VRIJBRIEF gaat maandelijks verschijnen. Daardoor kunnen we de kontakten met de lezers intensiever en regelmatiger onderhouden. We kunnen u daardoor tijdiger informeren over libertarische gebeurtenissen. De investeringsadviezen kunnen actueler zijn, én u kunt er dus veel beter gebruik van maken. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt uw verdiende geld zo goed mogelijk te behouden of zelfs te laten vermeerderen. Immers dan kunt u een stuk vrijheid voor uzelf bewaren of vergroten.

We stellen ons voor om zoveel mogelijk bij de actualiteit aan te knopen en de libertarische positie te verklaren. Daarvoor willen we ook graag vragen van lezers beantwoorden. Stuur ons uw vragen en wij zullen die in een van de volgende nummers behandelen. Persoonlijke vragen zullen we aan u persoonlijk beantwoorden.

Het is onze bedoeling dat de VRIJBRIEF een communicatiemiddel wordt voor alle libertariërs in België en Nederland. Daarvoor is zeer belangrijk dat u ons uw kritiek niet spaart. Alleen dan kan het een blad van en voor, u worden. Ook kunt u de VRIJBRIEF gebruiken om uw mening te uiten of voor te leggen aan andere libertariërs. Stuur ons daarom uw bijdragen en. wij zullen, eventueel in overleg met u, voor publicatie zorgen.

Om de kosten te dekken moeten we van u een bijdrage vragen van f 40,- per jaar, U kunt ook één of meer deelnemersbewijzen kopen a fl 100,- per stuk. Deze geven u het recht op een abonnement voor een jaar, plus de kans dat er nog eens ooit een winstuitkering op komt. Dit zou leuk zijn, maar u mag er nog niet te vast op rekenen. Maar u koopt deze bewijzen uiteraard in eerste instantie om er voor te zorgen dat de VRIJBRIEF tot een grotere verspreiding komt. Daardoor wordt dan het libertarisme verder verbreid en kunt u een betere basis leggen voor een toekomst met een grotere vrijheid.

Gelukkig groeit het libertarisme op het internationale vlak zeer goed. Overal ter wereld ontstaan er libertarische clubs, cursussen, partijen, literatuur, congressen, etc. We zullen u daarvan in de komende maanden de nodige voorbeelden laten zien.

Ons hoofdartikel in de VRIJBRIEF van december 1979 heeft zeer veel positieve reacties opgeleverd. Het was getiteld; “Nog 1000 dagen vrijheid”. Door dit artikel zijn zeer velen nog eens hard met de feiten geconfronteerd. Hoe absurd is een bewapeningswedloop, en hoe dom is het dan nog bovendien als de strategie die Amerika en het Westen voeren nog ondoeltreffend is ook.

In het genoemde artikel werd toch nog hoop gegeven als het Westen maar snel zou handelen op de juiste wijze. De genoemde oplossingen lagen op het militaire vlak, en dat is gezien de spoed die vereist is, ook juist.

Toch moeten wij als libertariërs ook de oplossing van deze dreiging vooral ook op een meer fundamenteel vlak aanpakken. De oorzaak van al deze ellende is immers dat er in de wereld een fundamenteel onjuiste mentaliteit heerst. En het ombuigen daarvan is misschien wel onze grootste, moeilijkste, langdurigste, maar ook mooiste taak.