Natuur en milieu zijn perfect in staat om zichzelf in stand te houden en het evenwicht te bewaren. Een menselijke ingreep kan dat evenwicht grondig verstoren en ernstig nadeel berokkenen aan de leefwereld van alle mensen. Absoluut respect voor mens, natuur en leefmilieu, zijn fundamenteel aan het Libertarisch gedachtengoed gebonden.

Wanneer een menselijke bevolking alsmaar toeneemt is het eerste wat aandacht verdient de toestand van de natuurlijke bronnen die ter beschikking zijn van de mens. Hoe is het daarmee gesteld en hoe zullen we er in de toekomst mee omspringen.

Niet-hernieuwbare bronnen moeten met omzichtigheid worden aangewend en hernieuwbare bronnen moeten dat ook daadwerkelijk hernieuwd worden. De productie van hout bijvoorbeeld kan een zeer renderende bedrijvigheid zijn.

Productiebossen op de aangewezen plaatsen, in Ierland bijvoorbeeld

De aanleg van productiebossen voor onze houtvoorziening kan op de daarvoor meest aangewezen plaatsen een zeer lonende langetermijn investering zijn. Het specifieke karakter van dergelijke investering, waarbij enerzijds geïnvesteerd wordt in vastgoed, nl. gronden en anderzijds in productiebos, leent zich uitstekend tot private pensioenvoorziening bijvoorbeeld. Of voor het veilig stellen van een nalatenschap voor kinderen of kleinkinderen. De gronden blijven een vaste waarde, vooral in een natuurzuiver land als Ierland. De bossen groeien iedere dag en betekenen een voorziening van kostbaar consumptiehout voor aanwending als werkhout, papierwaren en voeding.

“In een vrije samenleving regelt de staat niet het leven van de mensen. Hij zorgt enkel voor gerechtigheid tussen mensen die hun eigen zaken regelen”*. Het voorzien in een eigen pensioen en eigen ziekteverzekering is een steeds beter wordende optie. De idee van verzorgingsstaat kan geen enkele overheid waarmaken.

Als men denkt dat de overheid echt doeltreffend zal sturen, controleren en garanderen, dan zit men wel grondig fout. Controle op kwaliteit van voedsel, van lucht, van water bijvoorbeeld, kunnen door een sturend apparaat niet efficiënt worden doorgevoerd zonder de verantwoordelijkheidszin van iedere burger. Overstructurering en machtsconcentratie van het hele politieke bestel hollen de maatschappij moreel en fysiek uit. De kosten voor het “besturen” van de samenleving worden te groot om nog solidair te kunnen opgebracht worden door die samenleving. Drastische wijzigingen in de bestaande sociale voorzieningssystemen zullen dienen te worden doorgevoerd.

Besparingen allerzijds zijn daar reeds de voorbode van. Het belang om zélf in te staan voor bijvoorbeeld ziekteverzekering of pensioen zal gestadig toenemen. Het maken van een bewuste of consequente keuze van spaar- of beleggingsvorm zal steeds meer veld gaan winnen.

Een voorbeeld van zelfvoorziening

Een doordachte investering in de productie van hout is zeer rendabel en daarenboven inflatievast en bestand tegen recessies van velerlei aard.

Tegelijk grondeigenaar zijn, is een bijzonder goede zaak. Deze investering kan individueel zijn, nl. iemand kan bijvoorbeeld 10 of 20 ha bos aanleggen. Hij kan zich eigenaar weten en van de vele genoegdoeningen van een bos genieten door er regelmatig zijn vakantie door te brengen.

De meerwaarde door een dag aan dag groeiend bos betekent het bijzonder veilige gevoel van goede rendementen te realiseren door de krachten van de natuur. Er kan ook geopteerd worden voor investering in een ruimer familieverband wat vele mogelijkheden opent. Om tenslotte de toegankelijkheid breder te maken wordt de oprichting voorbereid van het “European Nature Growth Fund”, waarbij aandelen kunnen verworven worden van grond en productiebossen, met uitzicht op zeer goede rendementen.

Productiebossen in Ierland zijn zeer rendabel doordat het land beschikt over de ideale klimatologische omstandigheden en goede grond voor bebossing. De groeisnelheid is er drie tot vijf keer groter dan op het vasteland van Europa en de houtproductie tot zeven keer groter dan het europees gemiddelde.

Door de natuur te respecteren en de potentiële mogelijkheden te benutten kan er voor de mens over de hele lijn een vruchtbaar samengaan tot stand komen. Mens en natuur varen er zeer goed bij.

“Ethische en esthetische waarden zullen een blijvende oplossing vormen voor deze wereld.”

Red: Degenen, die interesse hebben om aan een dergelijk project mee te werken, c.q. er in deel te nemen, kunnen contact opnemen met de Redactie.

*Walter Lippman: “An enquiry into the principles of a good society”.