James Dale Davidson & Lord William Rees-Mogg: The Sovereign Individual, Simon and Schuster, New York.

In dit boek behandelen de schrijvers hoe de situatie in de huidige maatschappij tot stand kwam, en wat er nu aan het gebeuren is bij de overgang van het “industriële tijdperk” naar de “informatie maatschappij”. In deze, wat Davidson en Rees-Mogg noemen, de “vierde fase van de menselijke maatschappij”, (na de jagers-, landbouw-, en industriële maatschappij), zal blijken dat veel instellingen, die men thans als natuurlijk en onmisbaar beschouwt, niet meer zullen overleven. Het individu zal door de informatierevolutie bevrijdt worden als nooit tevoren. Daarbij zullen dan veel onverdiende voordelen, waarvan de gemiddelde burger in ontwikkelde landen thans profiteert, sterk worden verminderd. Individuen zullen veel meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen leven en toekomst dan ze in de verzorgingsmaatschappij gewend waren.

Omdat steeds meer menselijke (handels)transacties plaats gaan vinden in het paralel-universum van de cybereconomie, en buiten bereik van overheidsregelementen en overheidsbelastingen, zal de verhouding tussen individu en overheid onomkeerbaar veranderen. De gevolgen daarvan zullen binnen een generatie overduidelijk zijn. Deze bevrijding van het individu zal gepaard gaan met het einde van de natie-staat. Het zal de grootste revolutie in het menselijk bestaan worden. Als we in 2000 zullen terugkijken, zien we dat we een eeuw afsluiten waarin ongekende menselijke vooruitgang en prestaties geleverd zijn. Ook zien we dat het een zeer moorddadige eeuw was. Nog nooit zijn er, door overheden, op zo’n grote schaal zoveel mensen vermoord. De mogelijkheden om op zo’n grote schaal te moorden, zullen drastisch afnemen. Daar staat tegenover dat er voor “kleinere misdaad” misschien meermogelijkheden komen.

Het goede nieuws is, dat politici niet meer in staat zullen zijn om te domineren, te onderdrukken en het grootste deel van de economie te regelen. De mogelijkheden tot herverdeling van inkomen zullen voor de overheden sterk verminderd worden. “Cyberspace is de ultieme vrije zone, zonder enige belasting”. En daarmee vervallen de mogelijkheden van politici om beloftes te doen om opnieuw gekozen te worden .Politici zullen zich dit alles niet zo maar laten ontnemen en naar allerlei middelen, inclusief geweld, zoeken om hun macht te behouden. Daarbij hangt alles af van de mogelijkheden om belastingen van produktieve mensen te innen. Daar zullen politici dan ook gebruik van maken en niet aarzelen geweld te gebruiken tegen individuen waardoor zij zich bedreigd voelen. Het is goed om daar op voorbereid te zijn, en het onderhavige boek geeft een grootaantal aanwijzingen voor deze voorbereiding.

We zien al dat in Europa in verschillende landen aan “belastinghervormingen” wordt gewerkt, en dat men probeert het transport van kapitaal steeds meer onder controle te krijgen. Zo eist de Belgische overheid een opgave van buitenlandse bankrekeningen van de burgers; in Nederland moeten de banken steeds meer gegevens aan de overheid doorspelen; in de Verenigde Staten is een “export tax” ingevoerd waardoor je moet betalen als je het land verlaat. Uiteraard kunnen dergelijke maatregelen wel vertragend werken. Maar de macht van overheden om cyber economieën te regelen, zal tot nul worden gereduceerd. Elke kunstmatige regulatie die kostenverhogend werkt zonder positief gewaardeerde bijdragen, zal uiteindelijk verdwijnen. We kunnen al duidelijk zien dat staten aan het uit elkaar vallen zijn. Overal zijn er afscheidingsbewegingen en eisen voor grotere zelfstandigheid. Zelfs het streven naar een hechtere Europese Economische Unie zal dit niet tegen kunnen gaan.

Ook de paralellen en samenwerkingen van Kerk en Staat worden aan een onderzoek onderworpen. De macht van de kerken is al niet veel meer, vergeleken met wat het geweest is. De Staat zal dezelfde kant op gaan. Doordat onze generatie geheel is opgegroeid in de politieke omgeving, is het moeilijk voor te stellen dat een maatschappij zonder politici en de huidige politieke instellingen mogelijk is. Toch zien we al zeer duidelijk dat politici niet meer in zo hoog aanzien staan. Het woord politiek (partij politiek) heeft een ongunstige betekenis voor de meeste mensen. Ook neemt het aantal schandalen waarbij politici betrokken zijn, toe. Niet alleen in de onderontwikkelde landen, maar ook in Europa en Amerika. Denk slechts aan de schandalen in het Engelse Parlement, in de Italiaanse regering, Japan, België waar Willy Claes, Secretaris Generaal van de NAVO moest aftreden door grote beschuldigingen die niet te weerleggen waren. En wat te denken over de vele Clinton schandalen? En dat gaat reeds gepaard met steeds meer splitsingen en afscheidingen van grote landen. Rusland, Engeland, (Schotland / Wales krijgen grotere zelfstandigheid) Slowakije, Balkan, en er gaan al stemmen op voor een grotere zelfstandigheid voor Friesland!

We zien ook het falen van overheden op die gebieden waarop ze “diensten” proberen aan te bieden. Zelfs in hun belangrijkste taak: het beschermen van de burgers, falen ze verschrikkelijk. Hoe zou de toestand zijn als er niet reeds een enorm aantal private politie (bewakingsdiensten) zou zijn? De golf van privatiseringen in de hele wereld is daar al een antwoord op een voorbeeld is dat in Nederland door het (noodzakelijk) toelaten van concurrentie voor de PTT, de telefoontarieven al 25 – 35 % goedkoper geworden zijn! Wij leven in de beginfase van het informatie tijdperk en het is heel fascinerend om dit mee te maken. Hoe zich alles gaat ontwikkelen, is nog moeilijk te overzien. Maar een aantal zaken kunnen we redelijkerwijs verwachten. Staatsmonopolies worden uitgesloten, eenvoudig omdat er geen territorium is. Het is overheden zelfs niet gelukt om een monopolie op de “open zee” te bemachtigen, in cyberspace hoeven ze het niet eens te proberen! Eén van de middelen voor elk individu om zich te beveiligen tegen bandieten op de elektronische snelweg is het gebruik van gecodeerde berichten. PGP zal daar op grote schaal voor kunnen zorgen. (PGP, Pretty Good Privacy, is de naam van een software programma dat eenvoudig en zeer veilig is) Milton Friedman :”Het is op dit moment mogelijk, op grotere schaal dan ooit in de wereldgeschiedenis, voor een bedrijf om zich op een willekeurige plaats te vestigen, om bronnen te gebruiken van elke andere willekeurige plaats, en produkten te maken die op elke willekeurige plaats verkocht kunnen worden”

Er zal een revolutie plaats vinden op het gebied van “geld, waarmee vergeleken het invoeren van de Euro slechts kinderspel is. Papiergeld zal steeds minder belangrijk worden. En ook dat is niet naar de zin van overheden die er zoveel van kunnen drukken als ze zelf willen, en vergeet allen op kunnen zetten die ze zelf bepalen. En stel je eens voor wat er kan gaan gebeuren op het moment dat het “cybergeld” en de “cyberbanken” even (of zelfs meer) veilig en betrouwbaar zijn als de huidige banken. En als er dan ook volledig geheime transfers gedaan kunnen worden! Hoeveel geld zouden overheden dan nog uit hun burgers kunnen zuigen?

Er zal een vergroting van de welvaart plaatsvinden op een schaal waarvan we nu alleen nog maar kunnen dromen. Natuurlijk zullen er ook verliezers zijn. Davidson / Rees-Mogg zeggen dat dat in het algemeen de “belasting-consumenten” zullen zijn. Overheden zullen daarom hun uiterste best doen, om dezen aan hun zijde te hebben in deze overgangstijd. Nationaliteiten zullen een steeds kleiner rol gaan spelen. Er treedt een “denationalisatie van het individu” op! Dit zal overigens een langzaam proces zijn. Op dit moment wordt nog hard gewerkt om ons “nationale gevoel” te stimuleren. Heel wat belastinggeld gaat daarvoor naar sportlieden die aan internationale wedstrijden meedoen! De schrijvers tonen ook aan dat democratie veel meer gelijk is aan communisme dan men zo oppervlakkig zou zeggen. Zij noemen democratie dan ook “gelegaliseerd parasitisme”! Daarom is het ook slechts een kwestie van tijd dat massa democratieën net als het communisme zullen verdwijnen.

Maar ze laten het n
iet alleen bij het constateren van deze afbraakprocedure. Zij geven ook al aan welke mogelijke alternatieven er zich zijn aan het ontwikkelen of die nog ontwikkeld kunnen worden. Alleen al de mogelijkheid om geheel andere verkiezingsstelsels te hebben,(door Internet verkiezingen bijv.) zou statistisch al aantonen dat er dan minder advocaten en egomaniacs in het bestuur zouden komen ! Het is niet de bedoeling om te verklaren dat het allemaal rozegeur en maneschijn zal zijn. Maar wel om de lezer attent te maken op wat er onvermijdelijk aan het gebeuren is. Hoe beter u er op voorbereid bent, hoe beter deze toekomst voor u zal zijn.

In de appendix geven de schrijvers al een dertigtal aanbevelingen van dingen die u nu kunt doen om uw weg naar een ‘sovereign individual’ zo goed mogelijk te bewandelen. Bij voorbeeld:

  • Realiseer dat nationaliteit straks geen rol meer speelt.
  • De schrijvers vinden de Amerikaanse overheid de meest lastige en raden Amerikanen aan om een tweede paspoort te verkrijgen.
  • Waar je nu ook woont, om je situatie te optimaliseren zou je moeten wonen in een ander land dan je eerste paspoort, en je geld opslaan in weer een ander land.
  • De snelst groeiende en belangrijkste economie in de volgende eeuw zal niet China, maar de cybereconomie zijn! Leer te begrijpen wat zich daar afspeelt en hoe je er gebruik van kunt maken.
  • Codering /decodering van bv. e-mail zijn bekwaamheden die je niet kunt missen.
  • De vestigingsplaats van je bedrijf moet bij voorkeur in het buitenland, liefst in een belastingparadijs, liggen.
  • Cybermoney zal belangrijker worden dan papiergeld van banken.
  • Het grotere gevaar van misdaad en bedrog zal moraliteit en eer van veel grotere waarde maken tussen samenwerkende personen onderling dan het in het industriële tijdperk was.