Overheid en milieumaffia beweren dat fossiele brandstof schaars is en binnenkort zal opraken. De feiten zijn echter anders: de bewezen voorraad olie is momenteel genoeg voor 100 jaar terwijl er dagelijks nieuwe vondsten worden gedaan. Als we rekening houden met moeilijker winbare bronnen die beschikbaar komen door nieuwe wintechnieken is er voldoende voor nog zo’n 600 jaar, uitgaande van het huidige verbruik (bron: sheik Jamani, ex-olieminister van Kuweit en die kan het weten). Als we nu heel zuinig doen en 10% weten uit te sparen dan wordt dat 660 jaar. De keuze is: 600 jaar in weelde leven of 660 in armoede. En tegen die tijd wordt er echt wel een betere energiebron gevonden zodat de olie dan, net als steenkool nu, ongebruikt blijft liggen. En in geval van nood is er steenkool voor enige tienduizenden jaren zodat er absoluut geen sprake van is dat fossiele brandstoffen ooit zullen opraken.

Overheid en milieumaffia beweren ook dat door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 het klimaat op aarde rampzalig zou wijzigen. Hier is echter nog nooit enig wetenschappelijk bewijs voor geleverd, in tegendeel zelfs. Dit zg. opwarmen van de aarde wordt alleen waargenomen in de computersimulaties van ‘wetenschappers’ die door de overheid worden betaald om dat opwarmen door menselijke activiteit aan te tonen terwijl de NASA-satellieten en weerballonnen de laatste 21 jaar geen enkele opwarming in de echte wereld hebben gemeten (http://pm-esip.msfc.nasa.gov/amsutemps/). Deze computersimulaties zijn volkomen willekeurig omdat niemand, ook weerkundigen niet, ook maar een begin van benul heeft welke factoren er allemaal van invloed zijn op het klimaat en ze hebben nog nooit ook maar 1 goede voorspelling gedaan. Als ze losgelaten worden op het verleden, dan zitten ze er altijd volledig naast. Kortom, deze voorspellingen hebben precies evenveel waarde als het trekken van een horoscoop of het bestuderen van vogelingewanden. Het vreemde verschijnsel doet zich hier voor dat weerkundigen die het weer van vanavond niet eens knap kunnen voorspellen ons haarfijn gaan vertellen hoe het klimaat er over 100 jaar zal uitzien, op de tiende graad nauwkeurig en de hoogte van de zeespiegel tot op de cm en dat dit totaal ongefundeerd gok- & giswerk ons vervolgens als wetenschap wordt gepresenteerd en door de overheid als basis voor milieubeleid wordt gebruikt. De mensheid produceert slechts 1% van alle CO2 op aarde, de natuur de rest. Die 1% is niet eens te meten, deze valt binnen de meetfout. Dat de in Bonn afgesproken 2% besparing op die 1% (=0,02% van het totaal !) de aarde van de ondergang zal gaan redden zoals minister Pronk (zelf econoom) beweert is volslagen waanzin. Verder is wetenschappelijk vastgesteld dat de zeespiegel niet stijgt (is zelfs iets gedaald) en dat het poolijs niet smelt zodat er helemaal niets mis is met het klimaat.

Samengevat: er dreigt geen tekort aan fossiele brandstoffen en de mens kan geen enkele invloed op het wereldklimaat hebben zodat alle energiebesparing en milieumaatregelen van de overheid, voornamelijk bestaande uit het innen van tientallen miljarden aan milieubelastingen en benzineaccijnzen per jaar, gewoon zwendel en diefstal zijn gebaseerd op pseudo-wetenschap, manipulaties en halve waarheden met geen ander doel dan gemakkelijk belastinggeld te innen en figuren als deze Pronk als redders van de wereld te portretteren terwijl de ‘milieubeweging’ er belang bij heeft om steeds paniek te zaaien en ons allerlei schuldcomplexen aan te praten omdat dat ledenwinst, baantjes, geld, status en macht betekent. Zonder toekomstige rampen is de milieumaffia overbodig !

Er is dus geen enkele gegronde reden om de benzine zo duur te maken en om het autorijden te ontmoedigen. Het feit dat benzine zonder belastingen en het OPEC-kartel (dus in een echte vrije markt) slechts enige dubbeltjes per liter kost toont aan dat er geen schaarste is, immers de prijs van goederen wordt door gezonde marktwerking bepaald, dus ook die van benzine. Daarnaast is de moderne auto zo schoon dat deze geen enkele vervuiling oplevert. Deze produceert wel wat CO2 en dat is precies de reden waarom dit volkomen onschuldig gas tot wereldvijand nummer 1 is verklaard: er is eenvoudig geen andere stok te vinden om deze hond te slaan. Denk daar maar aan als u volledig onnodig in de file staat terwijl u benzine verstookt die 10x zo duur is als ze eigenlijk zou moeten zijn.

13 REACTIES

 1. Hoofdje “De feiten zijn echter anders: de bewezen voorraad olie is momenteel genoeg voor 100 jaar terwijl er dagelijks nieuwe vondsten worden gedaan”.
  Waarom is Shell momenteel (2004) zo geheimzinnig over hun olievoorraad is dat vanwege uitputting en heeft dan de milieumaffia (wel een zware aanhef) gelijk. Of is Shell bezig met kunstmatig de olieprijzen hoog aan het houden en gedrag Shell zich als antiglobalist.

  Henk

 2. BESTAAT ER TOCH EEN LIBERTARISCHE KERK ?

  Niet alleen de globalist Shell bijt -deze keer met zijn voorradenbeleid- af en toe in zijn eigen staart, maar ook nogal wat goedwillende libertariers (geregeld zelfs, lijkt mij). Deze laatsten maken zichzelf namelijk wel erg ongeloofwaardig, wanneer ze per definitie lijken aan te nemen, wat grote particuliere ondernemingen als Shell beloven.

  “Selectieve skepsis” zou ik hun houding dan willen noemen.

  Sterker nog, het zou van grote naiveteit zoniet van grove en gevaarlijke zelfoverschatting getuigen, wanneer zij -zoals hier het geval lijkt- de toekomst van de samenleving uit een soort geloofsovertuiging in handen willen leggen van het grootkapitalisme. Om achteraf op pijnlijke wijze te moeten erkennen, dat zij zich “vergist” hebben. Niet erg verstandig lijkt mij.

  Naief geloof, arrogantie ?

  Wanneer men dat constateert, zal men zich afvragen, of de individuele vrijheid door deze “libertariers” wordt bevorderd of juist geschaad en hen vervolgens deze merkwaardige inconsequentie (van hun selectieve skepsis) voorleggen. De vraag is namelijk, waarom men zich door hen van hun naieve geloof zou willen laten overtuigen, wanneer zij blind blijken voor de feilen van het grootkapitaal.

  “Ex falso sequitur quodlibet”, ofwel: “Uit een valse premisse valt af te leiden, wat men wil”.
  M.a.w.: Terug naar de feiten, vrienden. Geloven doen we alleen in de kerk.

 3. Harry,

  Een kerk is een geloof of religieuze gemeenplaats. Libertariers, of zoals ik klassiek-liberalen hebben geen kerk, maar een filosofie. Wij beseffen al te goed dat concentratie van macht enorme nadelen met zich meebrengen, zo ook multi-nationals als Shell, Unilever etc. die via commisariaten, douceurtjes en andere financiele tegemoetkomingen aan politici op termijn zeer nadelig is voor de vrije markt en de vrijhandel. De reden waarom de transnationale en multi-nationals zo staan te springen om in Brussel de nodige barrieres tot stand te brengen voor nieuwkomers en potentiele concurrenten. De EU wordt door hun ook met verve ondersteund, want het is gemakkelijker om politici in een superstaat om te kopen dan in 25 aparte en soevereine landen. Het corporatisme heeft zich altijd zeer goed verhouden met het socialisme. De corporatist hoeft via regelgeving de toekomstige concurrentie niet te vrezen en de socialist kan het volk blijven knechten met belastingen, milieuheffingen, accijnzen, rookverboden, woonvergunningen en andere vormen van onderdrukking. En zo is de cirkel rond. Llewellyn Rockwell van het Mises Instituut noemt dit ook sociaal-financieel fascisme. Libertariers weten dit al eeuwen, nu de rest van het volk nog.

 4. Groene stroom maffia

  de media slapen

  Een ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet heeft geleid tot een nagenoeg algehele vergiftiging van Nederland met de uiterst giftige en kankerverwekkende stoffen arseenzuur, chroomtrioxide, pentachloorfenol, trichloorfenol, PAK’s, endergelijke. Dit is al ruim tien jaar bekend. Toch wordt deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet niet gerepareerd en worden de gevolgen ervan niet weggenomen. De daaruit voortvloeiende schade zal Nederland op langere termijn economisch nooit meer kunnen opbrengen. Degenen die in korte tijd hieraan veel geld willen verdienen denken mee aan creatieve oplossingen. Hieruit is een heimelijke verstandhouding, een vorm van corrupte samenspanning ontstaan, die het gedeelde eigenbelang van betrokken partijen laat prevaleren boven het algemeen belang. Een dergelijke corrupte samenspanning wordt ‘collusie’ genoemd. Deze collusie heeft de landelijke en locale politiek volledig in haar greep gekregen. Dat heeft geleid tot de hieronder beschreven groene stroom maffia.

  Door Ad van Rooij

  Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland in de greep is geraakt van de afvalmaffia? Nou, dat is aldus gegaan: enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De ministers van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het uitvoerende College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) laat binnen de reikwijdte van deze bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toe. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten: bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruiksfase, dus in de afvalfase. Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en voor alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden.

  Door deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet is nu zo’n 30 tot 50 procent van het in de bouw en tuin gebruikte hout zwaar vergiftigd met hoge concentratie’s aan arseenzuur, chroomtrioxide, koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, PAK’s, en dergelijke. In sommige gevallen zijn de concentraties van deze stoffen zo hoog dat de drempelwaarde waarbij sprake is van gevaarlijk afval honderdvoudig overschreden wordt. Ook is deze tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet één van de hoofdoorzaken dat het slib in onze rivieren en het slib afkomstig van onze rioolzuiveringsinstallaties sterk is verontreinigd met zware metalen en bijvoorbeeld PAK’s. De concentratie aan deze stoffen is in het rioolzuiveringsslib zo hoog dat het zonder meer zeer gevaarlijk afval is. Onze overheid is moreel en wettelijk verplicht om het genoemde gempregneerde hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, en rioolzuiveringsslib te laten verwijderen en verwerken als gevaarlijk afval, hetgeen hen zo’n 500 tot 1000 gulden per ton zal gaan kosten.

  Deze zeer hoge verwerkingskosten komen minister Jorritsma en minister Pronk kennelijk niet goed uit en zij hebben dan ook de volgende creatieve oplossing bedacht: we noemen bovengenoemd uiterst gevaarlijk afval eenvoudig biomassa en we stellen dat bijstoken van deze zogeheten ‘biomassa’ in de EPON-elektriciteitscentrale te Nijmegen, de Demkolec-electriciteitscentrale te Buggenum en de Amer-elektriciteitscentrale te Geertruidenberg goed is om de CO2-uitstoot te reduceren. Op deze manier kunnen wij vele miljoenen guldens aan subsidie van de Europese Gemeenschap binnenhalen. Tegenover de consument noemen we de energie die zo vrijkomt uit biomassa “Groene stroom”. Dit alles in de wetenschap dat uit vergiftigd rioolslib geen energie gewonnen kan worden; het verbranden ervan kost zelfs energie. De consument die voor zulke speciale groene stroom natuurlijk wel extra geld moet gaan betalen wordt zo door onze landelijke overheid bedot. Ook zwijgen de betrokken ministers over de verspreiding van de met arsenicum, chroom VI en andere zware metalen vergiftigde uitstoot via de schoorsteen van de centrale. De heel fijne uitstoot is niet te filteren en nauwelijks betrouwbaar te meten. Ook verzwijgen zij de verwerking van het met deze zware metalen vergiftigde vliegas in cement en asfalt met alle rampzalige gevolgen voor de bevolking.
  Om hiermee weg te kunnen komen moet natuurlijk een breed draagvlak worden gecreëerd. Met betrekking tot de electriciteitscentrale te Buggenum is hiervoor op 13 mei 2000 een lijst opgesteld van personen die moeten gaan dienen als breed draagvlak. De volgende instanties en personen staan op die lijst:

  * Landelijke politiek: Mw. Jorritsma (minister van EZ), N. van Hulst (Dir-Gen voor Energie), P.A. Scholten (Directeur-plv. Dir.Generaal energie, strategie en verbruik), B.J.M. Hanssen (directeur duurzame energie), H. Koenen (Hoofd duurzame energie), G. Dijk (duurzame energie), J. Weehuizen (Directeur electriciteit), Hermans (Hoofd electriciteit), H.A.P.M. Pont (Dir. Gen. VROM), J. Lenstra (VROM), B. van Engelenburg (VROM), L.J. Brinkhorst (minister LNV), C.J. Kalden (Dir.Generaal LNV), W. de Wit (directeur LNV), G. Westenbrink (LNV), J. van Walsem (2e kamerlid D66), J.H. Klein Molenkamp (2e kamerlid VVD).
  * Lokale politiek: C. de Waal (Ged. milieu prov Limburg), Tindemans (Ged. EZ prov Limburg), G.H.M. Driessen (Ged. Landbouw, prov Limburg), Heijmans (burgemeester Haelen).
  * Milieubeweging: A. van de Biggelaar (stichting Natuur en Milieu), S. Schöne (Wereldnatuurfonds), H. Vijverberg (stichting Milieufederatie Limburg).
  * Aandeelhouders: H. van Meegen (Vz, directie EPZ), H. van Droog (directeur EPZ), J.J. Verwer (Alg directeur EZH), L.M.J. van Halderen (Vz directie EPON), P. Koppen de Neve (directeur UNA).
  * Instanties/bedrijven: E.J. Postmus (Gasunie), K. Dijkstra (Gasunie), P. Derks (Gasunie), H. Geijzers (Senter), J. Verhoef (Senter), P.A.M. van Luyt (NOVEM), K. Kwant (NOVEM), P. Stollwerk (NOVEM), C. van Leenders (NOVEM), Mathijssen (VNO-CNW), drs. L. Knegt (VNO-CNW), ir. M.P.H. Korten (VNO-CNW), de Jong (directeur, SHELL), J.A. Terning (SHELL), S. Mennes (SHELL), P.L. Zuiderveld (SHELL), Noud Janssen (AGRO), J. Hendriks (AGRO), ir. J. Koolen (LLTB), P. De Sampaio Nunes (directeur financiele ondersteuning Europese Commissie), C. Cleutinx (Europese Commissie), E. Millich (hoofd financiële ondersteuning Europese Commissie), C. Jones (Europese Commissie), P. Zegers (Nederlandse vertegenwoordiging Europese Commissie).
  * Katalysatoren: P. Blok (InterEnergie), C.J.F. Böttcher (Böttcher), F.W. Saris (voorz. directie ECN), J.H.A. Kiel (ECN), A.C.G.M. Brogtrop (Directeur proj.bureau duurzame energie), Bultink A (Adviseur project bureau duurzame energie), R. Kalf (adviseur projectbureau duurzame energie).

  Aan de hierboven genoemde personen is een actieve rol toebedacht bij het doorvoeren van deze praktijken van de groene stroom maffia. Met bovenstaande lijst aan personen moet ons openbaar ministerie en met name de minister van justitie, toch erg blij zijn. Zonder het inzetten van onderzoekteams, infiltranten en dergelijke krijgen zij van mij middels dit artikel in Kleintje Muurkrant alle namen zomaar gratis op een dienblaadje aangereikt. Of de beschreven creatieve oplossing metterdaad doorgezet wordt of verijdeld wordt door verzet van het gezonde verstand, hangt af van onze media. Mijn oproep aan de media is dan ook: Doe er iets aan! Schoon ons land van deze groene stroom maffia!

  (Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Al hetgeen hij hierboven over de groene stroom maffia heeft beschreven kan hij staven met feitelijke bewijsstukken. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: http://www.sdnl.nl/ekc-home.htm)

  ——————————————————————————–

  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 352, 12 januari 2001

  ——————————————————————————–

 5. Deze meuk noemen ze wolmanzouten.
  Met dank aan de geitenneukers van de milieubeweging.
  (vandaag begrepen dat ze duizenden leden zijn kwijtgeraakt, HAHA).

 6. De Wonderbaarlijke Olievermenigvuldiging.
  Eigenlijk is het zonde van alle moeite en computerstroom om te reageren op schrijfsels van Wladimir van Kiel uit Heiloo [diepe zucht]. Toch het volgende.
  In bovenstaand stuk van 28 januari 2002 beweert hij: “de bewezen voorraad olie is momenteel genoeg voor 100 jaar”.
  Op 5 november 2003, nog geen twee jaar later dus, schrijft diezelfde Van Kiel op Forum Online van de Volkskrant: “Auto’s zijn ontzettend schoon, er is geen CO2-probleem en er zijn voldoende bewezen oliereserves voor zo’n 3000 (drieduizend) jaar.” http://forum.volkskrant.nl/forum/showthreaded.php?Cat=&Board=vervoerbeleid&Number=31061&page=0&view=expanded&sb=5&o=&vc=1

  Binnen twee jaar weet hij de “bewezen oliereserves” met een factor 30 te vermenigvuldigen. Wonderbaar! Ach, wie hem op laatstgenoemd Forum een beetje heeft gevolgd, kon de man zelden op iets verstandigs betrappen. Toen al nam geen normaal mens deze goochelaar van Heiloo serieus.

 7. noem het voortschrijdend inzicht, meneer Bohmer. In die twee tussenliggende jaren heb ik verdere studie aan het onderwerp gewijd.
  Wat blijkt is dat er feitelijk voor 600 jaar bewezen reserves zijn terwijl een uitgeputte bron nog steeds 60% van de oorspronkelijke voorraad heeft zodat het een kwestie is van verdere ontwikkeling van de technologie om dat beschikbaar te krijgen.
  Frappant is dat de gasbel van Slochteren nu ongeveer op zou moeten zijn terwijl er momenteel meer bewezen reserve aan aardgas is, ondanks 40 jaar pompen en exporteren, dan 40 jaar geleden toen de bel werd ontdekt.

  Verder blijkt de Canadese schalie meer olie te bevatten dan de hele rest van de wereld bij elkaar en die voorraad is goed voor de komende 3000 tot 6000 jaar terwijl er steenkool voldoende is voor vele tienduizenden jaren.

  Kunt u allemaal vinden op internet.

  Wat u ook kunt vinden op internet zijn de talloze amusante doorlopende alarmerende waarschuwingen sinds 1870 dat de olie NU echt op zal raken terwijl er, ondanks het oppompen alleen maar meer bijkomt.

 8. Wladimir van Kiel antwoordt mij: “noem het voortschrijdend inzicht, meneer Bohmer.” Kennelijk kan hij niet goed lezen respectievelijk fatsoen opbrengen (doorhalen wat niet van toepassing is). Mijn achternaam is Bömers.
  Laat maar zitten.
  Nu wat er echt toe doet. Van iemand die over een gewichtig onderwerp als de oliereserve schrijft, mag je verwachten dat ie zich grondig in de materie heeft ingelezen. Alleen zo kan er een “voortschrijdend inzicht” ontstaan. Toch?
  Toen Van Kiel nog maar in 2003 beweerde: “er zijn voldoende bewezen oliereserves voor zo’n 3000 (drieduizend) jaar”, had hij deze kennis uit de dikke duim gezogen – zoals de jaknikkers olie opzuigen. Want met niet één wetenschappelijke publicatie schraagt zijn hijgerige betoog. Al in 1957 organiseerde de Universiteit van Amsterdam het symposium ‘Bevolkingsgroei en energieverbruik’. Zo te lezen heeft hij van het toen uitgebrachte boekje nooit last gehad.
  Wladimir van Kiels parmantige verwijzingen naar het internet maken een ding duidelijk.
  In een warme huiskamer ‘Googelde’ Van Kiel achter zijn pc het voortschrijdende inzicht bij mekaar.
  Zijn kennisvoorraad is zo groot als het internet, wis en waarachtig. Goed voor wel 3000 jaar gegoochel met getallen.

 9. maar waar heeft u nu precies een probleem mee meneer Bomer?

  dat er niet genoeg olie meer is?

  dat de aarde zogenaamd opwarmd als gevolg van menselijke co2 uitstoot?

  of alleen dat in twee jaar tijd een mening bij geschaafd kan zijn door aanvullende informatie?

  wat, meneer Bomer?

 10. Meneer Tepel,

  Ik heb een probleem met mensen
  1. die al hun ‘kennis’ van het internet plukken en
  2. die uit hun nek kletsen. Zoals de heer Van Kiel had laten zien op het – verdwenen – forum van de Volkskrant. En ook met mensen als u
  3. die niet het fatsoen hebben om iemand anders naam goed te spellen, en
  4. die niet willen lezen maar lekker e-mailen. Heeft u niks beters te doen dan mij lastig te vallen met u domme vragen?

 11. jawel, meneer BomerS, maar tussendoor ik vind het wel leuk mensen zoals u op stang te jagen.

  works everytime.

  en gelukkig heeft niet iedereen, waarschijnlijk in tegenstelling tot u, last gehad van een boekje uit 1957 evenals praatjes van clubjes van Rome e.d.

  feit is dat bv benzine zonder fenomenale gigagraaibelastingen spotgoedkoop is. en iets wat goedkoop is, daar is plenty van leert ons de marktleer en daar is geen speld tussen te krijgen.

 12. Beste meneer Tepel,

  U had mij inderdaad te pakken, sluwe vos die u bent.
  Sorry dat ik me zo heb laten gaan. Viel mijn boosheid zó op? Ik houd gewoon te weinig rekening met uw soort mensen. Ai, wat ben ik toch naïef.
  Succes gewenst bij uw volgende prooi.

Comments are closed.