(Column voor brave borsten)

Filosofisch gezien is het beter je niet in de eerste plaats af te vragen of de democratie functioneert, maar daarentegen de bitter noodzakelijke vraag te stellen ‘voor wie’ de democratie functioneert. Opvallend is namelijk dat de democratie slechts voor een bepaalde dominante groep van mensen heel erg goed werkt. Dit is op het ogenblik zelfs heel duidelijk op te merken. Je ziet dat een aantal leperds zich op een betrekkelijk gemakkelijke wijze kan verrijken, bijvoorbeeld via de windhandel op de beurs.

Het feit dat de burgers in toenemende mate uitgezogen worden, en vooral het feit dat zij zich dit gedwee laten welgevallen, getuigt zonder meer van een voortreffelijk management van de machthebbers. Anderen zou het nooit gelukken zoveel medemensen zo meedogenloos uit te kleden en ze er tegelijkertijd van te overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. Een gewoon mens krijgt het niet voor elkaar zijn medemensen blind te maken voor het feit dat het misdadig is dat zij nog steeds moeten vechten voor hun schamele inkomen dat in geen verhouding staat tot de gigantische inkomsten van de politieke en commerciële managers. Maar de hoger opgeleide economische en politieke machthebbers lukt dit uitstekend. Zij zien zelfs kans een groot aantal mensen te laten geloven dat het ook hen buitengewoon voor de wind gaat en dat zij steeds meer te besteden hebben.

De mensen houden zichzelf echter voor de gek. Ze zijn veel te goed van vertrouwen als zij menen dat een instelling als de moderne democratie er voor hen zou zijn. De democratie is er voor de politieke en financiële bovenlaag. Het is voor hen een min of meer redelijke manier om hun macht te legaliseren, een psychologisch uitgekookte methode die nodig is omdat de mensen in de ‘beschaafde’ westerse wereld zich niet meer eenzijdig door bruut geweld laten tiranniseren. Dat kan vaak nog wel in ontwikkelingslanden en het kon in onze streken tot ongeveer de Franse revolutie. En misschien kan het straks weer als de managers via het Verenigd Europa hun zin krijgen.

De moderne democratie is voor de burgers nog nooit democratisch geweest, behalve als het op plunderen aankwam: alle zogenaamde sociale voorzieningen zijn door de burgers zelf betaald. Hoeveel dragen zij bijvoorbeeld niet jaarlijks af om straks, als ze een beetje oud geworden zijn, van hun AOW te kunnen genieten? Iemand heeft onlangs uitgerekend dat je wel 130 jaar zou moeten worden om dat geld op te maken als je het zelf had kunnen sparen.

Wie durft er dan nog te beweren dat de democratie er voor het welzijn van de burgers zou zijn? In hun argeloosheid geloven zij nog steeds de sprookjes van diegenen die er alleen maar op uit zijn zich aan de samenleving te verrijken. Zij laten de goedwillende mensen door hun gesjouw en gezwoeg zorgen voor het in stand houden van hun rijkdom en macht.

Zo was het vroeger, zo is het nog steeds, en het zal zo blijven zolang de mensen nog ònvolwassen zijn en in de waan verkeren gezag en leiding nodig te hebben. Zij geloven immers nog steeds dat de leiders zich onbaatzuchtig aanbieden om voor hen de weg te effenen naar geluk en voorspoed. Maar helaas is dat kinderlijke argeloosheid, want in feite worden zij misbruikt. Zij moeten beantwoorden aan de voorstelling die de intellectuele, politieke en economische élites zich van een goede maatschappij maken. Die voorstelling is doortrokken van leugen en bedrog, van hoogmoed en agressie, zodat het alleen maar kan resulteren in een vruchtbare voedingsbodem voor een misdadige mensheid.

Maar er zit hier en daar iets nieuws te broeien. Op grond daarvan gaan steeds meer mensen vermoeden dat zij slachtoffer zijn geworden van een gewetenloze oplichterij. Die mensen houden op daaraan loyaal mee te werken, zij het schoorvoetend. Al kunnen zij deze gang van zaken voorlopig niet echt veranderen, dan toch willen zij proberen zelf zoveel mogelijk schone handen te houden. Maar onvermijdelijk werken de veel te velen, die hun eigen verblinding nog steeds niet herkend hebben, nog ijverig mee. Zij verstouten zich vaak zelfs de enkelingen die de zaak door hebben ongegeneerd te beschimpen…

THE BEAUTIFUL ART OF PHILOSOPHY

1) Homepage: http://home01.wxs.nl/~filosvis
2) Homepage: http://home.planet.nl/~dageraad.vis