In de vorige vrijbrief stond een artikel van Hans-Hermann Hoppe, met de titel Vrije Migratie of Gedwongen Integratie. De strekking van het artikel is dat het te verwachten is dat in een vrije maatschappij mensen aaneensluitende grondgebieden gaan kopen, zodanig dat de bewoners op deze grondgebieden kunnen discrimineren. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld voorkomen dat Nazi’s, homo’s of buitenlanders is hun omgeving gaan wonen. Omdat de huidige discriminatiewetten deze gang van zaken zouden tegenhouden, zou er in de huidige samenleving sprake zijn van gedwongen integratie. De migratiebeperkingen door de overheid zijn toe te juichen omdat ze een klein beetje de gedwongen integratie tegengaan.

Wat mij allereerst opvalt aan de redenatie is het idee dat het overgrote deel van de bevolking zich op een bepaald moment eindelijk zo bevrijd en individualistisch gaat voelen dat het land rijp is voor een libertarische maatschappij, en dat er vervolgens een uiterst collectivistische gettovorming gaat plaats vinden wanneer de vrijheid eenmaal is bereikt. De bevrijde mens gaat zeker afhankelijk van ras, cultuur, seksuele voorkeur, politieke overtuiging, etc ghettos vormen om maar niet te worden geconfronteerd met individuen die op een bepaalde manier te afwijkend worden gevonden. Dit is natuurlijk niet onmogelijk, maar het lijkt mij toch wel onwaarschijnlijk. Ik zou zelf verwachten dat wanneer het collectivisme zover is uitgebannen dat we een libertarische samenleving kunnen verwachten, dat de samenleving zich dan niet spontaan in collectivistische ghettos gaat opsplitsen.

Migratiebeperking gaat trouwens over het hele land, en het lijkt me nog veel onwaarschijnlijker dat er een blank getto zou gaan bestaan ter grootte van een heel land. Er zijn vast wel mensen die er voordelen in zien om op hun terrein juist veel buitenlanders toe te laten, of om hun gebied aan buitenlanders te verkopen. Zelf als de mensen in de vrije maatschappij aan verregaande gettovorming gaan doen, dan is dit dus nog geen argument voor migratiebeperking in het hele land.

Daarnaast gaat het artikel er vanuit dat agressie door de overheid goedgekeurd kan worden als de overheid daarmee een situatie veroorzaakt die, ten opzichte van de huidige wetgeving, weer meer lijkt op onze voorspellingen van een vrije maatschappij. Ik kan me voorstellen dat je vindt dat de verdeling van subsidies zodanig zou moeten zijn dat de effecten van de belastingheffing zoveel mogelijk moeten worden tegen gegaan. Maar het goedpraten van agressie door de overheid, in dit geval migratiebeperking, op grond van voorspellingen van de vrije maatschappij is wel vergaand.

Om mijn argument te verduidelijken zal ik gedwongen integratie vergelijken met gedwongen kapitalisme. Er zijn socialistische anarchisten die voorspellen dat wanneer de vrije maatschappij uitbreekt, de mensen een soort van federatie(s) gaan opzetten die op grootschalige wijze de economie gaan plannen op socialistische wijze. Dit alles op basis van vrijwilligheid natuurlijk. Omdat de mensen nu georganiseerd zijn via de overheid, is er geen ruimte en vooral geen geld om daarnaast een ondwangmatige, minder hiërarchische, meer democratische en meer socialistische federatie op te zetten. Door haar aanwezigheid en kosten zorgt de overheid dat we op haar zijn aangewezen, zodat een grote mate van vrije markt economie het gevolg is van het beleid. In een vrije maatschappij zouden de mensen een socialistische federatie opzetten, en zou er daarom minder vrije markt economie zijn (wel een vrije economie, maar beslist geen markt). De overheid dwingt ons dus tot het kapitalisme, terwijl de vrije situatie socialistisch zou zijn.

Met het argument dat agressie door de overheid goedgekeurd kan worden als de overheid daarmee een situatie veroorzaakt die, ten opzichte van de huidige wetgeving, weer meer lijkt op onze voorspellingen van een vrije maatschappij, zouden socialistische anarchisten een argument hebben voor de afgedwongen verzorgingsstaat. Ze zouden kunnen stellen dat de huidige verzorgingsstaat weliswaar te kapitalistisch is, maar toch toe te juichen bij vergeleken nog meer vrije markt economie, omdat de afgedwongen verzorgingsstaat dichter bij het vrije socialisme staat dan het afgedwongen kapitalisme. De bijgaande agressie kan worden goedgepraat met het argument van Hoppe.

Afhankelijk van het inzicht zijn er zo vele voorspellingen mogelijk van hoe mensen zich in de vrije maatschappij gaan gedragen. Het idee dat je mensen, binnen de huidige wetgeving, vervolgens met agressie mag dwingen om die voorspelde vrije maatschappij na te bootsen, leidt dus tot het argument dat je mensen met agressie mag dwingen naar ieder verzonnen model. Je hoeft alleen nog maar aan te tonen waarom de mensen zich zus of zo gaan gedragen in de vrije maatschappij.

Volgens mij kunnen we onze voorspellingen over de vrije maatschappij wel gebruiken als kritiek op de huidige samenleving (waarmee ik overigens andere kritiek bedoel dan die van Hoppe), maar kan de overheid daar geen rechten aan ontlenen om agressie te plegen. In tegendeel, het libertarisme richt zich juist tegen de agressie, onafhankelijk van onze voorspellingen voor de toekomst. Het libertarisme levert geen blauwdruk op van de samenleving zoals die zou worden, zoals juist ook de economen van de Oostenrijkse School verkondigen over de vrije markt economie. Je kunt namelijk niet weten hoe mensen zich in vrijheid gaan gedragen. Het libertarisme kan nooit agressie goedpraten wat het is simpel in haar redenering: THOU SHALT NOT AGGRESS!

1 REACTIE

  1. Kan er überhaupt sprake zijn van ‘gedwongen kapitalisme’? Waar ‘kapitalisme’ in deze context op neer komt is namelijk volledige persoonlijke en economische vrijheid toekennen aan ieder individu (die eindigt waar de vrijheid van het volgende individu begint). Dit is dus niet gelijk aan het dwingen om een bepaald model op te volgen. Mensen zijn dan dus vrij om zelf invulling geven aan dat model, zonder anderen te dwingen diezelfde invulling aan dat model te geven. Mocht je het bijvoorbeeld wenselijk vinden jezelf van de buitenwereld af te zonderen met een groepje geestverwanten om zo een communistische ‘staat’ op te richten dan is dat volledig geoorloofd, zolang je anderen niet dwingt ook deze denkwijze na te streven.
    Al met al heb ik de indruk dat de essentie van Hoppe’s visie (i.e. de anarcho-kapitalistische visie) aan dhr. Gladbeek voorbij gaat.

Comments are closed.