Bovendien wordt er gedreigd door een grootmoefti uit Syrië in het Europees parlement dat de rellen en het geweld de verantwoordelijkheid zijn van Wilders. Het is sowieso vreemd dat een geestelijke (of geestelijk gestoorde, zo men wil) de ruimte krijgt om in een seculier parlement het woord te voeren, maar wat nog vreemder is dat de Eurocratie hier nauwelijks kritiek heeft laten horen. De enige kritiek die gegeven is was door individuele personen op deze gang van zaken.

Het moge iedereen wel duidelijk zijn dat islam allesbehalve vrede betekent, omdat het dagelijkse nieuws volstaat met berichten over aanslagen, verijdelde aanslagen, geweld en terreur onder het mom van deze religie. Het moet toch zijn doorgedrongen tot zelfs de meest zwakzinnige politicus of politica dat deze cultus niet meer is dan een vrijbrief voor geweld, onderdrukking en haat jegens vrouwen en andersdenkenden. Alhoewel dat gezegd hebbende, is er voor Vogelaar en Cohen helaas geen hulp meer mogelijk, deze zijn al te ver heen met hun hersenspinsels.

Ik vind het bijvoorbeeld een goed teken van de AEL dat zij een tegenfilm willen maken. Dit juich ik alleen maar toe, omdat dan eindelijk het debat over de islam in alle hevigheid kan losbreken. Nu is de AEL nooit zo succesvol geweest in Nederland om haar waanideeën te verspreiden onder moslims, omdat het een Arabische organisatie is en de meerderheid hier Turken en Marokkanen zijn, die van niet-Arabische afkomst zijn.
De Marokkanen bijvoorbeeld zijn afkomstig van het Berbervolk, een volk dat al 13 eeuwen door Arabieren wordt onderdrukt en henzelf moesten schikking aan de taal, cultuur en islamcultus van hun Bedouïnen-overheersers. De Berbers zijn namelijk verwant aan zowel de Kopten in Egypte als aan de Touareqs in de Sahara. Nu begint het er wel op te lijken dat deze volkeren zich gaan roeren en onder hun onderdrukking vandaan willen worstelen.
Het is begonnen met de taal, het Amazigh en de renaissance van de eigen van oorsprong Christelijke cultuur. In de Algerijnse regio Kabyla is zo’n stroming aan de gang en het is ook niet verwonderlijk dat het andere bolwerk van de Arabieren, de islam, ook daar aan het vallen is. Er blijken duizenden Berbers te zijn bekeerd tot het Christendom en dat proces is steeds verder aan het voortgaan. Zelfs tot schrik van de lokale imams, die de Algerijnse regering hebben verzocht hiertegen wetten aan te nemen, wat deze laatste onlangs heeft genomen. Helaas mogen we daar weinig van vernemen in onze media, maar dat waren we al gewend.

Alles is niet in orde in de moslimwereld, zoals we allemaal weten. Er zijn nu veel stromingen op gang die deze eeuw hun beslag gaan krijgen. In Iran probeert een wanhopig islamitisch regime het volk te knechten met een premiddeleeuws systeem, maar de oppositie is enorm en groeiende, vooral onder de jeugd.

In Saoedi-Arabië is het Soefisme in grote opkomst en wordt met lede ogen aangezien door de heersers in Ryadh en hun Wahabistische terreurnetwerk. In een opiniepeiling gedaan door een Saoedisch televisiestation kwam naar voren dat 24% van de bevolking het goed zou keuren als mensen hun eigen religie mochten kiezen en afvalligen zouden zijn van de islam.

Iraaks Koerdistan is in navolging van de Turken in de jaren 20 officieel geseculariseerd en als het geweld tussen Soennieten en Sjiieten blijft bestaan is de mogelijkheid tot afscheiding van Irak groot.

Zo men ziet is het een welkome ontwikkeling en de film van Wilders kan hierin ook een bijdrage zijn tot de bewustwording van de basis van de islam. Journalist Bas Heijne vertelde laatst ook in het programma ,,De Leugen Regeert”, dat niemand iets kan zeggen hierover en het waanzin vond om zich hierover druk te maken. Hiermee ben ik het volledig mee eens.

2 REACTIES

 1. Eerlijk is eerlijk, Albert Spits en Geert Wilders, hebben een punt. Het is tragisch hoe verstrekkend de vernietiging, van wat destijds -met China- de wetenschappelijk meest vooruitstrevende beschaving van de wereld was, door de Mongoolse veroveraars rond 1200 is geweest. Europa nam haar met name wiskundige erfenis over, waarmee (weliswaar zeer indirect) de basis werd gelegd voor de stoommechanische revolutie. Hiermee werd -zoals een vaardige voetballer ineens een tegenstander weet te passeren- de Europese beschaving op slag ‘superieur’ aan alle andere. Hierdoor kwam bijna de gehele Islamitische wereld in handen van Europese landen (bijvoorbeeld Indonesië in Nederlandse).
  Behalve dat de bal onvermijdelijk wordt teruggekaatst, waren er niet lang daarna slimme volkeren die wel degelijk in de gaten hadden wat op dat moment de grootste beschaving was, en trachten de westerse wetenschap sec technologie met succes over te nemen, zoals Europa destijds zich de erfenis van voorgaande beschavingen toeeigende (deze erfenis gaat terug tot Mesopotamië). Zo komt het dat de westerse beschaving niet meer exclusief de meest vooruitstrevende is, maar deze eer moet of binnenkort zal moet delen met een handvol, maar soms uiterst uitgestrekte en bevolkingsrijke Aziatische landen.
  Aan alles komt een eind, dus ook aan onze beschaving. Of in elk geval aan de vooraanstaande positie daarvan. Alle daarmee gepaard gaande ontwrichting en frustratie in ogenschouw genomen, zullen onze nakomelingen de ‘Islamieten’ van de toekomst zijn. En wat nog meer is: zij zullen een Goddelijke zegen in hun daden vinden. “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard” (Mat:10:34) zijn woorden van iemand die door Christenen als de heiland wordt gezien. En hij zegt elders dat we, om hem te volgen, onze familie moeten haten. En dat we de Oudtestamentische wetten moeten volgen; wetten die oproepen tot steniging voor betrekkelijk lichte vergrijpen en het doden van mensen die andere goden aanbidden. In een context dat slavernij niet verwerpt en vrouwen als minderwaardig neerzet.
  Onze van trots beroofde en gemarginaliseerde nakomelingen zullen dit als rechtvaardiging voor hun daden aandragen.
  Hou dit in uw achterhoofd als u de Koranfilm van Geert Wilders bekijkt.

 2. Schrijft de Koran geweld tegen ongelovigen voor?

  Er wordt wel eens gezegd dat sommige verzen in de Koran aanzetten tot geweld. Is dat zo?
  Wel, bekijken we eerst even het Oude Testament, een Heilig Boek van onder meer de Joden.
  “Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad. Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven.” (Numeri 31:17-18)

  “Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden. Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen. Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren. Als de HERE, uw God, de stad aan u heeft gegeven, dood dan iedere mannelijke inwoner; de vrouwen, kinderen, het vee en de buit mag u voor uzelf houden. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Want in die steden mag u niemand sparen; vernietig alle leven. U moet de Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten volledig vernietigen. Dit is het gebod van de HERE, uw God. Dit gebod moet voorkomen dat deze volken u verleiden tot het aanbidden van hun afgoden en het meedoen aan hun gruwelijke gebruiken. (Deuteronomium 20:10-18)

  En kijken we even naar het Nieuwe Testament, een Heilig Boek van de Christenen:
  “Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter.” (Matheus 10:34-35).

  “Wie veel heeft, krijgt er meer bij. Wie weinig heeft, raakt ook dat beetje nog kwijt. En breng nu mijn vijanden, die in opstand zijn gekomen, hier en dood hen voor mijn ogen!” (Lukas 19:26-27)

  Moeten we nu besluiten dat de Heilige Boeken van de Joden en van de Christenen aanzetten tot geweld tegen en moord van aanhangers van een ander geloof? Nee toch!
  Voor een tolerante, saamhorige, vredelievende wereld waarin iedereen als ware broeders met elkaar omgaan !!!
  Het punt dat hier naar voor komt, is dat men door het los citeren van verzen, een totaal verkeerd beeld kan krijgen.
  Hetzelfde zou gebeuren wanneer men een Westers Burgerlijk Wetboek ter hand neemt, waar men men kan lezen dat “doden niet bestraft wordt”. Moeten we daaruit besluiten dat het seculiere Westen moord aanmoedigt? Iedereen zal dit als onzin bestempelen, omdat men weet dat het hier om een uitzonderingsregel gaat, die met name enkel van toepassing is in het geval van wettelijke zelfverdediging. Door een verkeerde interpretatie, kan men uitzonderingsgevallen tot algemene regels verheffen en omgekeerd, waardoor men dus een beeld krijgt dat volkomen tegengesteld is aan hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.
  Wanneer men de Bijbel of de Koran leest, is dat niet anders: het theologisch model bestaat uit een reeks kernregels waarop al de rest verankerd zit. Deze kerngedachten worden dan uitgediept en verfijnd, beperkt, enz. in andere verzen. Het citeren van een vers, of van reeksen verzen die iets gelijkaardig lijken te zeggen, is nietszeggend. Men moet een vers plaatsen in het totale model dat een geheel is van grondregels, verfijningen, uitzonderingen, en verfijningen daarvan. Alleen dan wordt duidelijk of men te maken heeft met een algemene regel, dan wel met een uitzondering gebonden aan plaats, tijd, en bepaalde voorwaarden.

  De Islam moedigt geen geweld aan. De Islam is integendeel een model waarin vrede centraal staat, innerlijke vrede en vrede in de samenlevening.
  Geleerde worden in de Koran (openbaringen aan Mohammed) en Sunnah (leven en uitspraken van Mohammed), is voor Muslims zelf een specialisatie die vele jaren van hogere opleiding vergt. Zoals het ook bij ons vele jaren hogere studies vraagt om bijvoorbeeld jurist en theoloog te worden. Het is niet omdat men een wetboek in de kast staan heeft, dat men jurist is, of omdat men een atlas doorgenomen heeft dat men aardrijkskundige is. Het is ook niet omdat men een Koran of een collectie Hadith (uitspraken van Mohammed) in huis heeft, dat men Islamitisch theoloog is. De Koran stelt dat wanneer men iets niet weet, men het moet vragen aan diegenen die het wel weten. Muslims die zich in hun dagelijks leven willen laten leiden door de Koran en de Sunnah hebben dan ook de gewoonte een geleerde te vragen wat de Islam voorschrijft in deze of gene situatie in hun dagelijks leven of over om het even welk onderwerp. Het antwoord daarop is een fatwa.

  Sommige leiders van Islamitische splintergroepen misbruiken het vertrouwen dat hun volgelingen in hen stellen, en spiegelen hen een Koraninterpretatie voor die tegenstrijdig is met de Islam, maar die hun eigen politieke doeleinden kan dienen. Het zijn dus niet alleen sommige niet-Muslims die de zaken verkeerd voorstellen en die beweren dat de Islam geweld aanmoedigt. Dergelijke splintergroepen rukken soms verzen uit hun context om zo hun volgelingen aan te zetten tot geweld of geweld goed te praten. Dit fenomeneen is evenwel niet typisch voor de Islam. Ook in andere godsdiensten en in niet-godsdienstige seculiere modellen, komen splintergroepen voor die haat prediken. Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat dergelijke splintergroepen door het model zelf niet aanvaard worden en dus helemaal niet representatief zijn voor het model, in tegendeel, ze zijn er de tegenstelling van. Een vergelijking om dit te verduidelijken: een dief in het Westen, overtreedt de Wet. De daden van de dief halen misschien de pers, maar zijn daden zijn niet de algemene leer van het Westen, in tegendeel, zijn daden overtreden het model van het Westen, ze zijn er tegenstrijdig aan. In de Islam is dat ook zo. De Islam verkondigt vrede, heeft een multi-cultureel maatschappijmodel en verwerpt geweld. Maar die stille vreedzame meerderheid van een miljard Muslims, haalt de pers niet, net zoals de miljarden niet-stelende mensen ook het nieuws niet halen omdat ze niet stelen- het is de dief, die wel steelt die het nieuws haalt. Zo ook kunnen haatvolle uitspraken van de leider van een obscure splintergroep met een paar duizend leden wereldnieuws worden.
  Het is belangrijk zich voor ogen te blijven houden, dat de zulke groeperingen – net zoals de dief in het Westen – niet representatief zijn voor de Islam, maar er juist haaks tegenover staan.

Comments are closed.