Vandaag is het 7 jaar geleden dat de Nato haar onschuld verloor en is een beruchte dag in haar geschiedenis geworden. 24 maart 1999 was de dag dat de NATO een land aanviel dat geen enkel land bedreigde en ook geen Nato-lid had aangevallen. Toch vielen er bommen op Joegoslavië. Hier beneden ziet u de brief aan de toenmalige Nederlandse premier Wim Kok en de illegale bombardementen uitgevoerd door o.a. de Nederlandse luchtmacht. Ook publiceer ik zijn laffe en zwakke respons.

Brief

Purmerend, 15 mei 1999

Geachte heer Kok,

Als Nederlands staatburger wens ik hierbij krachtig te protesteren tegen het beleid van uw regering inzake de Nato strategie jegens de staat Joegoslavië, waaraan de Nederlandse krijgsmacht ook deelneemt.

Allereerst beschuldig ik deze regering ervan Nederland te betrekken in een onrechtmatige daad van agressie ten aanzien van een soevereine en onafhankelije staat. Uw regering is in overtreding van de internationale rechtsorde, vanwege de grove schending van een soeverein grondgebied. Uw regering heeft de Verenigde Naties moedwillig genegeerd en besloten om eigenmachtig op te treden. In feite speelt uw regering eigen rechter, iets dat uw regering de Nederlandse staatsburger verbiedt.

Bovendien is deze regering medeplichtig aan moord op onschuldige burgers in Joegoslavië, door middel van bombardementen op woonwijken en civiele installaties en gebouwen, al dan niet moedwillig.

Ik ben woedend op uw regering, omdat u mij als Nederlander medeplichtig heeft gemaakt aan een schandelijke daad van militaire agressie. U kunt zich niet beroepen op het feit, dat wij lid zijn van het bondgenootschap de Nato, want in de statuten van de Nato staat duidelijk in artikel 5 van het Handvest, dat de Nato alleen militair zal optreden in het geval van een aanval of daad van agressie op een Nato-lid. Dit is pertinent niet het geval geweest. U kunt alles nalezen in de bijlage van The Economist, die ik als appendix heb toegezonden.

Ook de bewering van uw regering, welke zich beroept op humanitaire gronden, klinkt, op zijn zachtst gezegd, zeer ongeloofwaardig, omdat Turkije als Nato-lid ongestrat zijn gan kan gaan in Koerdistan (1,4 miljoen Koerden zijn op de vlucht voor het Turkse leger en 37.000 zijn gedood tijdens de onafhankelijkheidstrijd). Verder verbaast het mij dat uw regering nooit heeft ingegrepen tijdens de bezetting van het Turkse leger van Noord-Cyprus en nooit heeft geprotesteerd tegen de ethnische zuivering van Grieks-Cyprioten in 1974. De bezetting duurt heden ten dage nog voort, zonder enig woord van afkeuring van uw regering.

Voorts heeft uw regering nooit geprotesteerd tegen de ethnische zuivering van de Serviërs in Kroatië en Krajina (300.000 Serviërs zijn bij de verovering verdreven van huis en haard door de Kroatische regering). Het is zeer triest te moeten constateren, dat ik mijn vertrouwen in uw regering heb opgezegd. Ik eis daarom dat er meteen een halt wordt toegeroepen aan de misdadige bombardementen en dat er zorg wordt besteed aan echte humanitaire hulp ten aanzien van e Albanezen en de Servische burgerbevolking, die beide zeer te lijden hebben van deze afschuwelijke daden van agressie, welke o.a. worden gefinancierd door mijn zuur verdiende belastinggeld.

Hoogachtend,

Albert P. Spits

Antwoord

Hierop kreeg ik de volgende brief met het antwoord van Wim Kok:

‘s-Gravenhage, 8 juni 1999

Geachte heer Spits,

Uw brief, waarin u mijn aandacht vraagt voor de crisis in Kosovo, heb ik met belangstelling gelezen. De Nederlandse regering is zich zeer bewust van de tragedie die de vluchtelingen en ontheemden in Kosovo treft. De buurlanden van Kosovo hebben actieve ondersteuning nodig bij de opvang van de vluchtelingen. De Nederlanse regering heeft besloten om, naast de reeds in Nederland aangekomen 2.000 ethnische Albanezen uit Kosovo, aan nog eens 2.000 vluchtelingen opvang te bieden.

In de buurlanden Macedonië en Albanië wordne inmiddels honderdduizenden vluchtelingen in tentenkampen, dorpen en bij families opgevangen. In nauwe samenwerking met andere landen en internationale organisaties doet de Nederlandse regering al het mogelijke om de mensen ter plaatse de helpende hand te bieden. Ook de Nederlandse bevolking heeft, zoals onder meer is gebleken tijdens een nationale inzamelingsactie op de televisie, laten merken dat het zich het lot van de vluchtelingen en ontheemden aantrekt. Nederlanse militairen in Macedonië en Albanië spelen een belangtijke rol bij het distribueren van voedsel en dekens, het bouwen van noodaccommodaties en het verlenen van medische zorg.

De Europese Unie heeft het initiatief genomen om te komen tot een Stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa. Daarover zal 27 mei a.s. te Bonn een aparte EU-Balkanconferentie worden gehouden. Het Stabiliteitspact heeft als doel, net zoals het Marshallplan voor West-Europa na de Tweede Wereldoorlog, de landen op de Balkan in vrede, veiligheid en – op termijn – in welvaart te laten leven. De internationale gemeenschap zal de buurlanden van Kosovo aanmerkelijke financiële steun verlenen. Ook economsiche samenwerking en het bevorderen van een deugdelijk openbaar bestuur zullen onderdeel uitmaken van het Stabiliteitspact. Tenslotte zullen de families in Macedonië en Albanië, die nu aan vele vluchtelingen onderdad verlenen, sociaal moeten worden ondersteund.

Intussen worden de pogingen om langs politieke en diplomatieke weg een oplossing voor het conflict in Kosovo te bereiken onverminderd voortgezet. De G8, waarin de Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Russische Federatie zitting hebben, heeft overeenstemming bereikt over zeven beginselen voor een politieke oplossing. Ten eerste moet de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) alle gevechtshandelingen en het moorden in Kosovo op controleerbare wijze dienen te staken. Ten tweede zullen de politie, het leger en de paramilitaire eenheden uit Kosovo moeten worden teruggetrokken. Voorts zal president Milosovic moeten instemmen met de komst van een internationale troepenmacht, zowel op civiel als op veiligheidsgebied. Die troepenmacht zal moeten opereren op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN. Ten vierde zal de Veiligheidsraad van de VN een tijdelijk bestuur voor Kosovo instellen en daarmee bevorderen dat de inwoners van Kosovo een vreedzaam en normaal leven kunnen leiden. Ten vijde zullen alle vluchtelingen onvoorwaardelijk moeten terugkeren en zullen de internationale hulporganisaties ongehinderd toegang moeten hebben tot Kosovo. Een politiek raamwerk, dat moet leiden tot een substantieel zelfbestuur van Kosovo binnen de FRJ en de ontwapening van het Kosovaarse bevrijdingsleger UCK, is de zesde voorwaarde. Tenslotte zal de economische ontwikkeling en de stabiliteit op de Balkan moeten worden bevorderd.

Om al deze afspraken uit te voeren zal op korte termijn een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN moeten worden aangenomen. Het uigangspunt van de Nederlandse regering is altijd geweest dat president Milosevic de resoluties van de Veiligheidsraad van de VN volledig dient na te leven. Nederland zet zich als lid van de Veiligheidsraad actief in om een oplossing te bereiken. Het is van groot belang dat de secretaris-generaal van de VN, de heer Kofi Annan, alsmede de regering van de Russische Federatie betrokken blijven bij initiatieven om een vreedzame oplossing te bereiken.

Met u hoop ik dat aan de dramatische ontwikkelingen in Kosovo zo spoedig mogelijk een einde komt. De internationale gemeenschap en ook de Nederlandse regering zullen daartoe alles in het werk stellen.

Met de meeste hoogachting.

W. Kok

Conclusie

Zoals men kan zien was de heer Kok niet in staat om mijn concrete betoog te weerleggen. In plaats daarvan keuvelde hij gewoon door over de ‘humanitaire hulp’ , die zoals we weten erbarmelijk is mislukt, want hele ethnische groeperen zijn ethnisch gezuiverd door de UCK-terroristen (Serviërs, joden, Turken, Macedoniërs, Roma). De ‘regering’ in Kosovo wordt nu geleid door een UCK-terrorist: Agim Ceku, die bloed aan zijn heeft en onschuldige burgers heeft vermoord. Tevens werd de UCK bewapend en gefinancierd door mensen als Bin Laden. Nee heer Kok, ik zeer ben blij dat uw regering, inclusief uw trawanten, zoals de VVD-socialisten Hans Dijkstal en Frank de Grave, in diepe schaamte is gevallen.

2 REACTIES

  1. De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw. Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was. Na de Osmaanse verovering van de Balkan trokken veel Albanezen naar Kosovo. Die verruilden het rooms-katholicisme massaal voor de islam. Tegelijkertijd sloegen veel Serviërs, na verschillende mislukte opstanden, op de vlucht in noordelijke richting. Van Servisch-orthodox werd Kosovo langzaam Albanees-islamitisch.De Albanese meerderheid in Kosovo, zelf het product van de anti-Servische bevolkingspolitiek van Mussolini en Tito en van recente Albanese terreur, is er vastbesloten om zich volledig van Servië los te maken. Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun groot-Albanië, wat hun de gelegenheid gaf om vele Serven te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië.In die oorlogsjaren werden de Serviërs in Kosovo vervolgd en verdreven. Er werden veertigduizend Serviërs per trein gedeporteerd.Na de oorlog werd Joegoslavië een communistische republiek, die met harde hand werd geregeerd door Tito. De Kroaat had veel begrip voor de wensen van de Kosovaarse Albanezen. Na etnische onlusten in de jaren ’60, verleende hij hun in 1974 een verregaande vorm van autonomie. Tito liet de Servische verdrevenen niet toe om terug naar hun haardsteden te trekken, terwijl onder zijn bewind de inwijking van Albanezen verder ging. En zo verloren de Serven hun Kosovo.De echte Albanezen leven sinds mensenheugenis op hun grondgebied, dat ongeveer het huidige Albanië omvat. Dit zijn de Zuid-Albanezen en Noord-Albanezen, correcter de Tosken en de Gegen. Zij spreken de twee basisdialekten Toskisch en Gegisch, die samen het Albanees vormen. Pas in 1972 werd er een algemene Albanese taal opgelegd, voornamelijk gebaseerd op het Toskisch. Tegenstanders (vooral Gegen) bestrijden dit, deels omdat dit voortgekomen zou zijn van de communistische leiders, die vooral Tosken waren. Fout echter, het is taalkundig relatief correct gebleken. Hoe dan ook – officieel Albanees, Toskisch of Gegisch dialect -, het gaat telkens om een taal die de ‘Albanese Kosovaar’ moeilijk verstaat en amper spreekt. Zij spreken wat ze zelf noemen Skip, afgeleid van de zichzelf toegekende eigennaam Skiptaren.Wie zijn de Skiptaren?Het zijn de afstammelingen van de Ottomaanse bloedlegers, die de Balkan gedurende eeuwen onderdrukten. Zij islamiseerden de streek zeer fanatiek en vestigden zich massaal in Noord-Albanië, Zuid-Kosovo en Noordwest-Macedonië. Skiptar betekent trouwens letterlijk ‘leger dat Skopje overwon’. De stad Skopje werd immers overmeesterd door de Turkse huurlingenlegers – veelal Turkmeense nomaden – en de heerschaar die de overwinning op zijn palmares schreef, werd de Skiptar genoemd. De Skiptaren zijn hiervan de niet bij de ingewikkelde volksverhuizingsoperatie in de jaren 1920 verdreven afstammelingen, toen de Turken het huidige Turkije van Grieken mochten zuiveren en dat dan ook naar hun kunnen zo grondig mogelijk deden. Minder grondig gingen de Joegoslaven en Albanezen te werk, met alle gevolgen vandien. Vandaag eisen deze Skiptaren – dus diegenen waarvan de meesten onder ons denken dat het Albanezen zijn – bijvoorbeeld niet alleen half Macedonië op, maar ook Noordwest-Griekenland en zelfs meer: de ideologen van het voormalige UCK vragen niet meer of niet minder dan de restauratie van het vroegere Ottomaanse rijk (met grenzen tot in Oekraïne!), onder de heerschappij der Skiptaren. Het is trouwens opvallend dat pas ná de val van Skopje (Scupi in het Latijn) het woord Skiptar in gebruik kwam als naam van volk en streek. Het zou tot een boeiende discussie kunnen leiden, maar niemand die ze voeren wil. Omdat het verhaal van de adelaar niet klopt? Het is tenslotte het symbool van een macht die aan Albanië vreemd was, net als de Ottomanen die het zeer dun bevolkte land overrompelden en grotendeels bevolkten.Welke taal spreekt het volk dat door het Westen voor Kosovaarse Albanezen versleten wordt? Kosovaars? Neen, want dat bestaat niet. Albanees? Neen, want dat begrijpen ze maar gedeeltelijk. Zoals vermeld is het Skiptaars, een mengtaal van Servo-Kroatisch, Turks, Albanees, Macedonisch, Grieks, Romane (taal van de Roma die wij gemakshalve én foutief zigeuners noemen) en Roemeens (vooral maritieme terminologie).Het Skiptaars is wel degelijk een absolute mengtaal en kan vandaag eventueel als een soort grof dialect van het Albanees beschouwd worden. Merkwaardig is trouwens dat sommige Skiptaren beweren dat zij het juiste Albanees spreken, terwijl de Tosken en Gegen alleen een dialect zouden spreken van het Kosovaarse Albanees. Ook een taalstrijd?Wie dit laatste goed begrijpt, ziet in dat de zogenaamde Kosovaarse Albanezen ook Albanië opeisen als hun gebied en de echte Albanezen niet dulden. Net zoals ze de Serviërs niet dulden en wegpesten. Net zoals ze de Romazigeuners soms zeer gewelddadig wegjagen. MILOSEVIC ,KARADZIC,MLADIC zijn de beschermers van Christelijk Europa.Waar was Bin Laden in de jaren ‘93 tot ‘99,juist ja in Bosnie en Kosovo,en tegen wie vocht hij,juist ja tegen de door de Westen veroordelde SERVISCHE HELDEN.De Amerikaanse kolonel Harry Summers zei in die tijd : De Amerikanen gedragen zich in Kosovo als de verdedigers van terroristische groepen, die nochtans onze aartsvijanden zijn.Ben Works van het SRI (Strategic Rechearch Institute) zegt duidelijk : de politiek van de VS bestaat in het helpen van Bin Laden. De officiële versie luidde: de VS en Europa vielen Joegoslavië aan om een “genocide” te stoppen. Heel discreet hebben ze intussen erkend dat dit een medialeugen was. Wie verzon ze? Alastair Campbell, de communicatieadviseur van Blair, die ook de leugens over de Iraakse massavernietigings-wapens uit zijn duim zoog. Feiten zijn feiten.Het is nu duidelijk vastgelegd, dat de oorlog werd gevoerd op een verzonnen humanitaire excuus en dat uitgebreide oorlogsmisdaden werden gepleegd door de NAVO en de VS. Sinds de machtsgreep van de Navo-troepen in 1999 in Kosovo verdwenen er 1.500 mensen,werden er 2.500 gedood en 250.000 verjaagd (Serviërs, Roma, Joden, Turken, muzelmannen, Goran, enz….,de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog).Het UCK steekt 150 orthodoxe kloosters in brand! Een enorme “etnische zuivering”,genocide, onder de bescherming van de “krachten van de vrijheid”.Pec was vroeger het centrum van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Er wonen geen Serviërs meer in de stad, maar vooral Albanezen. De Verenigde Staten die tot halfweg 1998 het UCK nog een “terroristische” organisatie hadden genoemd, gooiden het roer om.Eerst waren het “terroristen”, maar later heeft Washington ze gekocht en herdoopt tot “vrijheidsstrijders”. Het Kosovo terroristische organisatie UCK gebruikte in de jaren negentig drugs- en wapenhandel om de onafhankelijkheidsstrijd te financieren.Amerikaanse steun is slechts een van de geldbronnen van het UCK. Verscheidene islamitische organisaties hebben geld en militair materieel gedoneerd. Vóór de oorlog in 1999 werd gemeld dat Duitse, Turkse en Afghaanse instructeurs het UCK trainen in guerrillatactieken.Vrijwilligers van de modjaheddin uit diverse landen vochten samen met het UCK tegen de Servische veiligheidstroepen in Kosovo. Volgens de Sunday Times zijn de aanvallen in de regio Tetovo in Macedonië aangemoedigd door Afghanistan en Saudi-Arabië.Meer dan 40% van de wereld heroïnesmokkel wordt gecontroleerd door de Albanese maffia, en alleen in de VS, is 30% van de heroïne verkocht door de islamitische Albanese maffia kartel.Albanië en Kosovo zijn ook belangrijke heroïne doorvoer routes naar Europa. Kosovo is genoemd als een belangrijk punt voor de overdracht van heroïne uit Turkije en Afghanistan naar West-Europa.Volgens documenten van de Amerikaanse drugsbestrijding (DEA) hebben leden van de beruchte Albanese maffia banden met smokkelkartels in Pristina. Dit kartel staat onder leiding van etnische Albanezen die lid zijn van het Kosovo National Front (KNF). De gewapende tak van het KNF is het UCK. De documenten van de DEA laten ook zien dat het hier gaat om één van de machtigste organisaties op het gebied van heroïnesmokkel in de wereld en dat de winsten naar het UCK worden gesluisd die er vervolgens wapens van koopt. Interpol, Europol en vrijwel alle Europese inlichtingendiensten en drugsbestrijdingsorganisaties hebben dossiers over drugssyndicaten die direct naar het UCK leiden en direct naar de Albanese bendes in dit land. De nieuwe sterke man van Kosovo, Hashim Thaci, is geen onbesproken persoon. Er wordt in documenten van Interpol en van het Amerikaanse Congres verwezen naar banden tussen Thaci en de georganiseerde misdaad. De Washington Times publiceerde in mei 1999 volgende bevindingen. Bepaalde leden van de UCK, die haar oorlog financierde door heroïneverkoop, werden getraind in terroristenkampen onder leiding van Bin Laden in Afghanistan, maar ook in Bosnië-Herzegovina en elders. Er zouden islamitische terroristen meevechten met de UCK.Hashim Thaci werd in juli 2003 door Interpol opgepakt maar moest onmiddellijk worden vrijgelaten op vraag van UNMIK. Het hoofd van de Kosovaars politie tegen georganiseerde misdaad zegt dat zijn land tegenwoordig niet meer bedreigd wordt door Servie of enig ander land. “Onze rechtstaat wordt nu bedreigd door de georganiseerde misdaad, door drugssmokkel en door corruptie en misschien in een volgende fase door terrorisme”.Het voorbije halfjaar zijn trouwens dertig Serviërs, onder wie kinderen, vermoord, onder meer het werk van Ana, een fascistische groepering. Het enige tijdschrift in het cyrillisch alfabet dat in Pristina te koop is, is de Russische editie van Playboy. Pristina is een draaischijf van drughandel, wapensmokkel en vooral vrouwenhandel. De weg van de Macedonische hoofdstad Skopje naar Pristina staat vol hotels met “sex workers” uit Roemenië en Moldavië aangevoerd door de Kosovaarse maffiabazen onder bescherming van Thaci. De UCK-leiders hebben nu een droom: van Kosovo een fiscaal paradijs maken.Ondanks de tegemoetkoming van Belgrado en Skopje aan Washingtons wensen, is de Amerikaanse politiek erop gebaseerd uiteindelijk die landen te ontmantelen die de dominantie van de Verenigde Staten in de weg staan. Doel is om uiteindelijk wat overgebleven is van Joegoslavië op te delen in wat Carl Bildt noemde ‘een lappendeken van protectoraten’, gebaseerd op het ‘Kosovo-Bosnië model onder vredeshandhaving van de VN’, namelijk onder militaire bezetting.De NAVO verliest steeds meer haar geloofwaardigheid in de ogen van de wereldopinie. De leugens komen aan de oppervlakte en de bevolking van Joegoslavië is vast besloten haar soevereiniteit te behouden ondanks de Amerikaanse agressie.De politiek van de VS die gericht is tegen zogenaamde ‘schurkenstaten’ verliest haar geloofwaardigheid, zowel in de VS zelf als in de rest van de wereld. Overal kijken burgers naar Joegoslavië en de moed van zijn bevolking die het opleggen van de Nieuwe Wereldorde hebben weerstaan. De leugens over de oorlog tegen Joegoslavië zijn ontmaskerd voor miljoenen mensen. Serviërs zitten jaren opgesloten in een getto in Kosovo en hun bezittingen onrechtmatig afgepakt worden door hun voormalige landgenoten Albanesen,omringd door een uiterst vijandige Albanese meerderheid, maffia, criminelen, islamitische terroristen.Multi-etnisch Kosovo betekent prikkeldraad. Nu Serviërs in getto kregen iedere dag telefoontjes met het dringende verzoek hun woning te verkopen voor bodemprijzen.Maar benevens de criminele component is er in Kosovo ook een “islam op het oorlogspad”, iets wat volledig onderbelicht blijft in Westerse media…De Kosovaren komen openlijk uit voor hun goede relaties en nauwe banden met Saudische geldschieters, met extremisten van de Muslim Brotherhood en jihadi-warriors van Al Qaeda. De neerslag van dit salafistisch verbond zijn de 400 nieuwe moskeeën die het laatste decennium zijn gebouwd in Kosovo, terwijl tussendoor nog een honderdtal kerken en kloosters werd geplunderd en afgebrand, notabene onder toeziend oog van UNMIK en KFOR, de “vredesmacht” van de Verenigde Naties. Het zal ons op een dag nog zuur opbreken.Wakker worden morgen kan de hele Europa Kosovo worden…De Taliban gisteren, Kosovo morgen!

  2. JOEGOSLAVIE: het is een mooi land met een rijke cultuur en traditie en een goed ontwikkelde bevolking.Sinds Turkse Rijk staat de Balkan namelijk open voor tegenstrijdige belangen van de grootmachten die daar een strategische voet proberen aan de grond proberen te krijgen. Dat de kleine Balkanlanden maar in zeer beperkte mate recht hadden op eigen nationale belangen is een feit dat ze enkel in hun voordeel konden keren door hun belangen bij een van de grootmachten te zoeken. De keuze was meestal beperkt tot twee mogelijkheden: een Westerse grootmacht aan de ene en Rusland aan de andere kant.Frankrijk, Italië, het VK, Rusland, Duitsland en vooral ook Oostenrijk-Hongarije bemoeiden zich regelmatig vanuit hun eigen belang met wat er op de Balkan gebeurde. De gevaren kwamen dus niet primair van de Balkan.1300 jaar geleden waren al dertienhonderd orthodoxe kerken en kloosters in Kosovo en Metochia. LATEN de Albanezen eens een van hun monumenten zien? De moskeeën? Dat zijn Turkse monumenten.Voor de goede orde Metochia betekent: Land van de kerk. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia.Joegoslavie was na WO II een communistisch land en door de VS werd Joegoslavië gezien als een soort bufferstaat tussen West Europa en het Sovjet blok. Nadat de USSR was ingestort, werd het tijd om Joegoslavië van de kaart te vegen.Er was maar één oorlog: die tegen Joegoslavië.Om voormalige Joegoslavie te begrijpen,bestaat geen enkel/zuiver/ gebied: overal leven er grote minderheden, het land opsplitsen is daardoor onmogelijk.Hoe staat in Nederland?Bij de erkenning van Kroatië, Slovenië en Bosnië besefte bijna niemand in het westen dat er in Kroatië circa 30 procent Serven woonden en in Bosnië naast Kroaten ook circa 30 procent Serven. In Serajevo bijvoorbeeld woonden in 1991 157.526 Serven, 35.867 Kroaten en 259.085 Moslims. Al de ‘minderheden’; zijn eenvoudig buitenspel gezet. Afscheiden kun je alleen op basis van vijwilligheid of als er 75, 85 of 95 procent echt voor is. Bij een fifty-fifty situatie (zoals in Bosnië) is afscheiden – volgens mij – misdadig. Dan krijg je automatisch volksverhuizingen en dus een etnische zuivering op je geweten. Hoe hebben de westerse media de oorlog in Joegoslavië voorgesteld? Als een gevolg van de Servische agressie waarop Slovenië en Kroatië ‘reageerden’ terwijl Duitsland er zich toe beperkte beide ‘slachtoffers’ te helpen. De Amerikaanse professor Gervasi weerlegt die uitleg over wat in 1991 gebeurde… In dat kruitvat van de Balkan hebben twee daden de huidige oorlog veroorzaakt: de Sloveense en Kroatische afscheuring en de tussenkomst van de Europese Gemeenschap. Het eerste had zonder het tweede niet gekund. Het is duidelijk dat Slovenië en Kroatië naar onafhankelijkheid gedreven werden, lang voor de gevechten tussen het Nationale Joegoslavische leger en de Sloveense territoriale strijdkrachten in de lente van 1991 uitbraken. Hun separatistische aspiraties werden zonder schroom door verschillende Europese mogendheden aangemoedigd, vooral dan door Duitsland en Oostenrijk, en dat geruime tijd voor de vijandelijkheden uitbraken.In maart, toen het duidelijk was dat Kroatië zich wilde afscheuren, begonnen de confrontaties tussen de Kroaten en de Servische minderheden. De Kroatische nationalisten organiseerden gewelddadige betogingen in Split en ze belegerden een militaire basis in Cospic. Op 5 mei gaf de federale regering het leger de toestemming in Kroatië tussenbeide te komen. Van dan af begon de Europese Gemeenschap druk uit te oefenen op Joegoslavië. Toen Slovenië en Kroatië hun onafhankelijkheid uitriepen op 25 juni 1991, kwam de Europese Gemeenschap opnieuw tussen om openlijk het separatisme aan te moedigen. Drie dagen nadat het Joegoslavische leger troepen gestuurd had naar de twee republieken, dreigde de Europese Gemeenschap ermee de voorziene hulp van 1 miljard dollar af te schaffen, tenzij Joegoslavië de Europese bemiddeling zou aanvaarden. Als dat niet gebeurd was, zouden Slovenië en Kroatië bezet zijn door Joegoslavische troepen en zou de afscheuring gestopt zijn.Zonder het Westen was Yugoslavië nog steeds een vreedzaam socialistisch paradijs waar alle mensen in vrede samenleefden,zonder naijver en jaloezië,vriendschappelijk, vol liefde voor volk en vaderland …maar zonder het Westerse huurlingenleger dat Al-Qa’ida heet,zonder Kroatische “Ustasha’,zonder Albanese terroristen [UCK],
    waren er nooit zulke misdaden gepleegd in Bosnie,Kroatie,Kosovo.De NAVO wil een vazalstaat in Joegoslavië vestigen, om zo een mogelijke terugkeer naar communisme in Rusland, Wit-Rusland, de Oekraïne en andere staten van de ex-USSR tegen te gaan. Daarom moet Kosovo bezet worden, als een centraal gebied op de Balkan, en daarom moet het huidige Joegoslavië worden opgedeeld in marionettenstaatjes en moet er een militaire basis op haar grondgebied worden gevestigd. Zo wordt een toekomstige USSR de toegang tot de Middellandse en Adriatische Zee belet. Daarom worden de problemen die bestaan tussen Serviërs en Albanezen buiten alle proporties opgeblazen.Met de onafhankelijkheidssteun voor Kosovo steunde de V.S. voornamelijk de strategische corridor voor transport, communicatie en (olie)leidingen door Bulgarije, Macedonië en Albanië.Voormalig minister van energie van de Verenigde Staten, Bill Richardson, verklaarde in 1998 voorafgaande aan het Kosovo conflict dat “Dit allemaal draait om de energie veiligheid van de Verenigde Staten. Niet voor niets schreef de Guardian in 1999 dat het belang van de westerse machten in Kosovo het NIET ging om de Kosovo-Albanezen, echter alleen maar om de beroemde Corridor Nr.8, oftewel de infrastuctuur van pijpleidingen.Zonder de burgeroorlog in Joegoslavië wordt aangevallen omdat het voor de NAVO nodig is om iedere staat, ieder volk te terroriseren die het waagt weerstand te bieden aan het Amerikaanse imperialisme, dat gevoed wordt door kapitalistische ondernemingen. Volgens de logica van de militaristen in Washington betekent dit dat iedereen die zich keert tegen het kapitalisme zich keert tegen de Verenigde Staten en de NAVO en daarom gestraft zal worden zoals Joegoslavië nu.Hoera, Europa heeft zijn eerste moslimsmaffiastaat,Kosovo!Geen enkele grens in de wereld is meer zeker . Er is geen algemeen verbod op eenzijdige onafhankelijkheidsverklaringen, stelden de rechters in hun niet-bindende opinie. Volgens Rusland betekent de uitspraak van het hof alleen dat bij de afscheiding geen wetten zijn overtreden en niet dat de afscheiding op zichzelf legaal was.Servië heeft met recht meer aanspraak op Kosovo dan Groot Brittannië op de Falkland eilanden (bij Argentinië).Worden de grenzen van andere voormalige Joegoslavië-republieken opnieuw in vraag gesteld door Albanezen van Macedonië, Albanezen in Montenegro, Kroaten en Serviërs in Bosnië-Herzegovina..? Wat met de ideeën rond Groot-Albanië? Feit: De Albanese Kosovaren hadden onder Tito een grote mate van autonomie, zoals eigen scholen, universiteiten en culturele instellingen. Nauwelijks twee maanden na de dood van Tito was er in Pristina een betoging van Albanese Kosovaren die onafhankelijkheid eisten.

Comments are closed.