Hans Halkema studeerde elektrotechniek aan de toenmalige Technische Hogeschool in Delft. Dertig jaar lang werkte hij bij Brown Boveri Nederland, thans abb, in de energietechniek, -opwekking en -distributie. Als directielid was hij er verantwoordelijk voor verkoop, ontwerp, fabricage en montage.
Het boek is in die ene zin op de allereerste bladzijde samen te vatten, namelijk dat door het achterhouden van wezenlijke gegevens de bedoeling van de bevorderaars duidelijk wordt: men wil het publiek misleiden.

Hoe doelmatig is een windmolen?

Halkema: Een windmolen is tegenwoordig vaak een zeer ingenieuze machine, maar hij moet zijn energie halen uit een energie-arm en vluchtig medium, 1,22 kg/m3, dat zich bij windkracht 7 met slechts 54 km/uur voortbeweegt. Tot overmaat van ramp is zijn vermogen evenredig met de derde macht van de windsnelheid, wat wil zeggen dat die bij halve snelheid daalt tot 1/2 x 1/2 x 1/2 ofwel 12 procent en bij een-derde tot minder dan 4 procent, waardoor een groot aantal dagen per jaar helemaal geen stroom opgewekt zal worden. Bij de aanschaf moet echter voor zijn maximale vermogen betaald worden. Een ander zwak punt van windenergie is, dat er alleen bij windkrachten tussen 4 en 7 à 8 Beaufort stroom opgewekt zal worden. Boven deze windsterkte gaat een molen buiten bedrijf.
Een forse windmolen zal derhalve niet méér vermogen opleveren dan de motor van een middenklasse-auto of, niet zelden, een redelijk grote motorfiets kan opbrengen. Ik denk dat de voorstanders ook dit nooit zullen vertellen. De officiële cijfers staan in mijn boek: het effectieve vermogen, dus de productiefactor maal het geïnstalleerde vermogen, van 36 windparken met 442 turbines in het jaar 1997 bedroeg slechts 28040 kilowattjaar ofwel 16 procent. De productiefactor geeft in procenten van het maximale vermogen het gemiddelde vermogen aan waarmee geproduceerd wordt. Hij varieert in Nederland, afhankelijk van de standplaats, tussen de 20 en 25 procent met een enkele uitschieter naar 28.
Onze windmolens zijn dus maar voor één-vijfde deel van hun Vermogen effectief werkzaam en vaak voor nog minder. In 2010 moeten 80 windmolens in het Rijmondgebied 120 megawatt leveren. Dat klinkt indrukwekkend, maar effectief zal dat slechts 24 MW zijn. Voor dit project schermt men echter, zie nrc Handelsblad van 15 januari jl, met groene stroom voor bijna 100.000 huishoudens. Jammer alleen, dat zo’n «huishouden» geen enkele technische waarde aangeeft, waardoor dat nooit de controleren zal zijn.
Bovendien heeft een gemeenschap nog ook bedrijven, instellingen, tankstations, polder- en rioolbemaling.
Ook minister Jorritsma is sterk in het door elkaar haspelen van maximale en effectieve vermogens. Zij schreef mij eens dat die gelijkstelling ingeburgerd en handzaam is en daarmee bedondert ze ons dus. Een laatste aspect is het onderhoud. In het MER-rapport van het project Delfzijl-Zuidoost spreekt men van twee tot twaalf revisiebeurten per jaar per windmolen. Wanneer wekken die dingen dan stroom op?

Hoeveel energie kan men in Nederland met een flinke windmolen opwekken?

Halkema: Nog geen tienduizendste deel van wat één redelijk grote machine in een elektrische centrale kan presteren. De betrekkelijk kleine kerncentrale van Borsele kan, zonder enige CO2-uitstoot, evenveel energie produceren als 7250 grote windmolens van 600 kW. Sluiting zou dus buitengewoon onverstandig zijn. Logischerwijze zou men dan ook de invoer van atoomstroom uit België en Frankrijk moeten stoppen èn politieke druk op die landen uitoefenen om hun kerncentrales te sluiten. Nederland handelt hier zeer hypocriet. Verder was de toename van het verbruik in 1997 ten opzichte van 1996 301 MW-jaar; dat vergt de extra inzet van een redelijk grote turbine óf 2500 windmolens – dat zijn er zeven per dag ! – met een ruimtebeslag van circa 6000 hectare, jaar in jaar uit. Lijkt u dat reëel? Zijn we nu écht stapelgek geworden?’

Waar komt het idee dan vandaan?

Halkema: Als gevolg van het klimaatverdrag van Kyoto van 1997 moet het aandeel van duurzame energie in ons land groeien naar 5 procent in 2010 en 10 procent van het totaal in 2020, maar volgens het ECN is dat bij het huidige beleid volgens het «best guess-scenario» 3,7 respectievelijk 5,4 procent.
Van het totale Nederlandse energieverbruik wordt overigens maar iets meer dan 10 procent gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het totale gebruik was in 1997 circa 9. 132 MW-jaar, waarvan het opwekkingsrendement ongeveer 44 procent was. Zelfs duizend behoorlijke windmolens van 600 kW per stuk produceren met een gemiddelde productiefactor van 0,20 met elkaar slechts 120 MW per jaar ofwel 1,3 procent van ons jaarlijkse gebruik aan elektriciteit.

Minder dan één-duizendste deel van het totale energiegebruik van Nederland. Nu bedraagt de uitstoot uit natuurlijke CO2-bronnen 95 tot 97 procent van het totaal en die door de mens dus 3 tot 5. Het is ondenkbaar dat Nederland door de plaatsing van windmolens daarop enige invloed kan uitoefenen. Het is bovendien de vraag, of de toenemende uitstoot van CO2 oorzaak of gevolg is van temperatuurstijgingen; die kan ook veroorzaakt worden door de al jaren durende verhoogde activiteit van de zon. Al die miljoenen kunnen beter besteed worden aan doelmatiger vormen van «duurzame energie». Ik wijdde daaraan een hoofdstuk.

Hoe haalbaar zijn Noordzeemolens?

Halkema: Die zullen een wat hogere productiefactor hebben dan landmolens, maar ze zullen ook nog veel duurder worden. Hoe die dingen regelmatig onderhouden moeten worden is mij een raadsel. Daarbij slaan de Von Münchhausen-verhalen van prof. Saris van het ECN in het Technisch Weekblad alles: een «stroomakker» met 81.000 molens waarvan er om de 46 seconden één moet worden nagezien, die onmogelijk onderling elektrisch kunnen worden verbonden en wier immens maximaal vermogen met geen mogelijkheid aan het Europese net kan worden aangesloten. Met dergelijke onzin worden hordes mensen om de tuin geleid. Op een brief aan ECN om technische uitleg kreeg ik taal noch teken. Verbaast mij niets.’

68 REACTIES

 1. Windmolens werken veel beter dan hier wordt aangehaald
  In mijn buurt is er een bedrijf dat volledig werkt op 1 windmolen . Deze windmolen draait bijna heel het jaar door ( alleen bij stormweer werkt hij niet ) en ze hebben zelfs energie over dat ze verkopen .

  Die windmolen beschikt over een systeem waardoor hij zich automatish draait in de richting waar hij het meeste wind kan opvangen

  Een windmolen aanschaffen kost veel , maar met de winst die je er mee maakt het na een paar jaar terugbetaald en dus een goede investering

 2. Hans, of bovenstaande info klopt kan ik niet beoordelen. Waar ik al enkele jaren mee worstel is echter een vraag, hopelijk kun je hier een antwoord op geven:
  Windmolens leveren energie tussen windkracht 4 en windkracht 7 op basis van de huidige constellatie.
  Vraag: is het niet mogelijk om op de turbine-as een hydraulische pomp te plaatsen, en vervolgens een samenstel van meerdere generatoren (op hun aandrijfassen ook weer voorzien van een hydraulische pomp), zodanig geconstrueerd (eventueel met een door een computer gestuurde afsluitersof afsluiters die werken op middelpuntvliedende kracht) dat bij elke windsnelheid altijd wel 1 of meerdere generatoren stroom leveren. Ik begrijp dat er mogelijk wat energieverlies is bij de pompen. Zeer gaarne reactie.

 3. Het is jammer dat u als “zogenaamde ingenieur” zo verschrikkelijk weinig verstand van zaken heeft. jammer dat zo’n persoon als u vele mensen een verkeerd verhaal doet geloven waar NIKS van klopt.

 4. Beste Diederik, wat klopt er dan niet ?. Wind is lucht, lucht weegt niets en heeft dus weinig energie waarde. Doordat een daling van de wind in m/s direct tot gevolg heeft dat het vermogen met een 3de macht wordt verlaagd. Het zijn gewoon natuurwetten en het waait nooit constant. Daarnaast kun je de energie behoefte niet regelen met een windmolen, je bent altijd afhankelijk.

  Dus als je zegt dat er NIKS van klopt, geef aub argumenten

 5. > peter, je kunt nog zoveel technische oplossingen bedenken na de rotor. De rotor moet het vermogen overbrengen en deze wordt geleverd door de wind. En hier zit ‘m het probleem, lucht heeft geen energie waarde, het weegt niets en de windsnelheden zijn ook bij windkracht 7 a 8 relatief laag. Bij windmolens heeft men het dus over Kilo Watts (je niet laten bedotten door kWh (uren) die propagandisten opgeven) terwijl bij centrales wordt gesproken over Mega Watts. Het is niet en zal niet rendabel worden dat windenergie.

 6. Beste Martijn.

  Ik wil heus niet beweren dat een windmolen het beste alternatief is voor fossiele brandstoffen. ik heb het artikel hierboven gelezen en wat mij opvalt is dat mr halkema in dit artikel alleen al een heleboel feiten verdraait. (kan je nagaan hoe dat in zijn boek is!?)
  ik zul een aantal voorbeelden geven;

  Een windmolen haalt meer dan 12 procent van zijn vermogen uit de wind. voorbeeld: Molen 850 Kw x 24 x 365 = 7446000 kwj.
  Dit zou de molen theoretisch bij een maximale wind kunnen opwekken. maar de praktijk is anders. De molen doet maar 2100000 dus: dit is dus 28% en geen 16 zoals Halkema beweert.
  Dit verschil is “maar” 12% maar over al die turbines toch een heel stuk in de goede richting.

  een windmolen stopt niet bij windkracht 8. De nieuwe generatie stopt bij 30 m/sec, en dat is een zware storm. een windmolen hoeft maar 2 keer per jaar een onderhoudsbeurt te hebben dus niet 12(!?) keer zoals halkema denkt.

  Andere voordelen:
  -Goed voor het milieu
  -Werkgelegenheid (alleen al in De windmolenbranche werken er meer dan 25000 man)

  Maar goed, zo denk ik erover. ik vind het alleen jammer dat er een hoop negatieve publiciteit in de krant komt en dat er eigenlik weinig postieve stukjes over staan. Want, het is geen weggegooid geld.

 7. Beste Diederik,

  Ik ben het met je eens dat er misschien meer uit zijn totale vermogen valt te halen. Maar als we het hebben over jou molen als voorbeeld. Dan hebben we het nog maar over 240 kW op jaarbasis!. (immers 2100000 / 8750 (aantal uren in het jaar).

  En hier zitten we met een gigantische molen van meters hoog en levert slechts 240 kW! reken maar uit hoeveel molens je nodig bent en landschap om alleen nog maar de stijging op jaarbasis van de energie behoefte in Nederland te kunnen dekken. Dit kun je toch nooit verkopen!. En dan de kosten van een molen van rond 1,5 miljoen euro. Daarnaast zijn molens niet regelbaar, men kan dus niet naar energie behoefte regelen.

  En dat het werkgelegenheid verschaft, tsja, het kost ons heel wat belastingcentjes die we ook in nuttig dingen hadden kunnen stoppen (ook dus in andere vormen van duurzame energie).

 8. Beste martijn.

  Ik kan wel tegen argumenten blijven geven maar dat is van mezelf niet slim omdat ik ook er niet alles er vanaf weet.
  Omdat mijn vader zelf een windmolen heeft staan en ik ook wel eens mee ga naar vergaderingen van verenigingen van windturbines, kan ik eigenlijk alleen maar positief erover zijn.
  Maar, ik zou me er meer in moeten verdiepen (zoals jij waardschijnlijk) om een beter oordeel erover te geven.

  Dhr. Halkema had bij ons in een boerenkrant een stukje gepubliceerd waar ik het totaal mee oneens was. vandaar ook de respons op deze site. Ik zocht namenlijk zijn e-mail adres om erop te reageren. helaas nergens te vinden…

  groeten Diederik

 9. Leuke verhalen allemaal.

  Ik was laatst in Duitsland (januari) waar men op dat moment werdt opgeschrikt door de uitkomst van een onderzoek.

  Het is namelijk zo dat zowel mensen als dieren helemaal gek worden van het voorbij komen van de schaduw van de wieken. (dieren in de wei onder de molens en/of molens te dicht bij bewoonde gebieden). Het plaatsen van molens dient dus duidelijk overdacht te worden. Helemaal als de schaduw over gebouwen heen kan vallen.

  In Duitsland worden dus nu windmolens verplaatst! en daarbij is het nog onduidelijk wat voor effecten het heeft op zeeleven (bij plaatsing op zee). Vooralsnog is kernenergie de enige schone en efficiente manier om grote hoeveelheden stroom op te wekken.

  Ook Co2/zwafel uitstoot beperken is natuurlijk een lachetje als je ooit een vulkaan uitbarsting hebt gezien. Persoonlijk ben ik van mening dat onze overheden ons op dit punt oplichten om belastingen te kunnen heffen. waarom wordt op oud en nieuw dan zonder morren de lucht vervuilt met vuurwerk?

  Windmolens zijn duur, niet efficient, onderhoudsgevoelig, lelijk, slecht voor de directe omgeving omdat ze als knipperende zonsverduistering werken en de opbrengst is onvoorspelbaar.

  We moeten investeren in de ontwikkeling van kernfusie, een methode om ZEER VEEL energie op te wekken zonder schadelijke bijprodukten. maar als we kernfusie hebben voordat de olie op is (Iedereen kan zijn eigen krachtcentrale thuis hebben, en in zijn auto) gaat natuurlijk de hele wereld economie ondersteboven als de invoering te snel gaat, sommige belastingen zijn overbodig etc. etc.

  Global warming ? Ja en nee. De uitstoot van zogenaamde broeikasgassen heeft niet of nauwelijks effect op de samenstelling van onze atmosfeer. Global warming is een natuurlijk verschijnsel, wat al sinds het leven op aarde schommelt( dus het is wachten tot iemand zich zorgen gaat maken over Global Cooling). Hoe denk je dat een ijstijd aan zijn einde komt? omdat onze voorouders hun berevel droogden boven een kampvuurtje? De temperatuur van de aarde is afhankelijk van een veelheid aan factoren waar de mens geen invloed op heeft, Alleen het toenemende gebruik van electronica (=warmteafgifte) op lange termijn als probleem aangemerkt kan worden. Zo blijkt in de jaren na een grote vulkaanuitbarsting de gemiddelde temperatuur te dalen, en dat terwijl er enorme hoeveelheden zwafel, CO, CO2, stof, roet etc. etc. de lucht wordt ingeslingert

  Onze energie behoefte is geen millieu probleem, maar een overheidsbeleid om (ten onrechte) belasting te kunnen heffen en een uitvloeisel van het functioneren van de wereld economie. Die maar een belangrijk standpunt heeft: wat is het meest rendabel zodat onze concurentie positie niet in gevaar komt.

  Groet! Martijn II

 10. ik wou wel is wat mee info hebben over windmolens en hun werking weet iemand een site van een fabrikant ?
  al vast bedankt voor de moeite

  groetjes lennart

 11. De heer Halkema, kraamt onzin uit in zijn artikel. Sommige deelbeweringen kunnen best kloppen, zoals het gewicht van lucht.
  Hij zegt eigenlijk lucht is zo licht daar is nooit veel energie uit te halen. Water is veel zwaarder en een waterturbine levert veel meer energie.
  De heer Halkema vergeet in zijn redeloze aantijgingen tegen windenergie te melden dat de wind overal in ons land waait en dat waterkracht maar op enkele plaatsen gewonnen kan worden.
  De werkelijkheid is dat het in Nederland op het land en op ons deel van de Noordzee voldoende waait om alle elektriciteit op te wekken met windmolens die we jaarlijks verbruiken.
  Tijdens luwe perioden zullen de conventionele centrales toch brandstof verstoken en in winderige perioden zullen we de stroom kunnen verkopen in het buitenland.
  Weliswaar is er niet minder kapitaal nodig maar zo is wel CO2 reductie te realiseren.
  Mensen die die CO2 reductie NIET realiseren moeten gaan sparen om te betalen voor het ondergelopen deel van ons land en alles wat daar aan kapitaal op staat.
  Dat zijn de kosten van fossiele brandstoffen.

 12. Beste Henk,

  Tuurlijk heb je gelijk dat het overal waait maar er zit nauwelijks energie in lucht. Sterker nog de opwekking verminderd met een derde macht als de wind met 1 m/s daalt. Het probleem is dan ook niet dat het niet waait (overall nog te weinig slecht tussen windkracht 3 en 4), maar de molens wekken nauwelijks energie op (een paar effectieve kW’s !) en als jij beweerd dat we voldoende elektriciteit kunnen behalen uit windenergie die we jaarlijks verbruiken, zou ik dat graag getoest zien aan een berekening. Let daar bij ook even op het aantal molens die je nodig bent, en hoe je dit aantal wilt überhaupt wilt bouwen en plaatsen en onderhouden. Als je dit zou gaan berekenen zal je uitkomen op gemiddeld het plaatsen van 1 molen per uur. En dit is alleen nog maar om de dekking te krijgen voor de JAARLIJKSE TOENAME in onze energiebehoefte.

  Dus voordat je de heer Halkema redeloos noemt en zelf daarna een opsomming noemt die je nergens onderbouwt (technische haalbaarheid) o.a. Door het verkopen van stroom aan het buitenland? Je kunt stroom opgewekt uit windmolens niet eens opslaan!.

  Lees eerst het boekje van Halkema “fictie en feiten over windmolens”. Gek dat alle grote milieu “clubs” dit boekje nog nooit met feiten en onderbouwingen hebben weerlegd (en het allerleukste, ook de energie bedrijven niet!).

  En dat we schone energie nodig zijn dat ben ik met je eens (hoewel ik niet geloof in een door de mens gecreeerde broeikas effect) maar laten we dat a.u.b. niet zoeken in wind!.

 13. Leuke reactie hierboven. Als we allemaal zo dachten dan zou het slecht geteld zijn met de wereld!!!!

  ik hoop inderdaad ook dat er in de toekomst een energiebron komt die geen schade toebrengt aan het milieu. Zoals bijvoorbeeld kernfusie. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. De Nederlandse bevolking wordt veel voorgelogen. neem nou bijvoorbeeld de waterstofauto. Dit concept slaat nergens op want dit waterstof moet gecreerd worden en dat kost ook energie. Je gaat dus als het ware alleen het probleem verplaatsen.

  Windmolens zijn in mijn inziens goede alternatieven. Ze worden tegenwoordig steeds beter en groter en onderhoudsvriendelijker. ik vindt alleen wel dat ze op zee moeten met honderden tegelijk en dan geen 12 km uit de kust maar 500 meter want dat is ook van die onzin.

  Dit is mijn mening

  groeten Peter.

 14. Weet niet of je nou Jan of Peter heet, waarschijnlijk Jan-Peter….maar…

  Om waterstof te maken kost energie? Ja dat klopt….

  Maar wat dacht je van het fabriceren van windmolens, de energie die het kost om Aluminium te vervaardigen (en de uitstoot van CO2 hierbij, en dan nog maar te zwijgen over de winning van bauxiet!).

  En de energie die uit waterstof is te halen is vele malen groter dan de energie die je erin moet stoppen om het te verkrijgen en vele malen groter dan de (let op!) effectieve energie opbrengst van een windmolen.

  Door bovenstaande is waterstof al een beter alternatief dan een windmolen……………..

  En jou redenering dat ze steeds beter (?), groter en onderhoudsvriendelijker worden, snijdt gewoon technisch geen hout. Je bent afhankelijk van het aandrijvend vermogen en dat blijft nu en maal het zeer energie arme medium, wind!.

 15. Ja, inderdaad, Jan-Peter.

  Dat van waterstof is niet waar denk ik want als het waar is wat jij zegt dat er meer uitkomt dan dat er ingaat dan is het hele energieprobleem toch opgelost?

  Toch zou ik wel eens een onafhankelijk onderzoek naar windenergie uitgevoerd zien worden, want ik weet niet wat nou feiten zijn of fictie.

  Jan-Peter

 16. Ja, inderdaad, Jan-Peter.

  Dat van waterstof is niet waar denk ik want als het waar is wat jij zegt dat er meer uitkomt dan dat er ingaat dan is het hele energieprobleem toch opgelost?

  Toch zou ik wel eens een onafhankelijk onderzoek naar windenergie uitgevoerd zien worden, want ik weet niet wat nou feiten zijn of fictie.

  Jan-Peter

 17. PERPETUUM MOBILE ?

  Ik zou me er ook even tegenaan wilen bemoeien. Ik citeer Martijn: “… de energie die uit waterstof is te halen is vele malen groter dan de energie die je erin moet stoppen om het te verkrijgen en vele malen groter dan de (let op!) effectieve energie opbrengst van een windmolen.”

  Ik wil niet onaardig zijn, maar hiermee beweer je impliciet, dat een perpetuum mobile van de eerste soort zou bestaan (n.l. een proces, dat energie levert uit het niets): dat is de Graal, waar de hele mensheid al eeuwen naar op zoek is. Maar dat is strijdig met de Eerste Hoofdwet van de thermodynamica.

  Om wat meer inhoud aan de discussie te geven, lijkt het me dan ook wel handig zich eerst eens behoorlijk te verdiepen in de site van het ECN bijvoorbeeld: http://www.ecn.nl/
  en een paar rekensommetjes te maken om er achter te komen hoe relevant deze discussie is.

 18. Arnhem, 5 oktober 2004

  Geachte heer Halkema,

  Ik ben het wel met u eens. En ook met ABB dat in Afrika een dorp (Ngarambe) van een nieuw klein elektriciteitsnet en van stroom voorziet. Voorlopig eerst met een diesel, maar de windmolen komt er aan.

  Voor de andere schrijvers op dit forum heb ik ook begrip, natuurlijk is het meten met twee maten – meer dan twee zelfs! De eigen maat lijkt soms de belangrijkste te zijn, maar dat is natuurlijk niet zo.

  Het perpetuum mobile is zo groot als de aarde zelf. De zon schijnt erop en daar putten we dan uit, plantengroei en de uiteindelijk na jaren gevormde restanten ervan. De koolstofcyclus. De voorraad gebruiken we om ons voor te bereiden op het einde van dezelfde voorraad. Helpt u te investeren in de beste en “schoonste” alternatieven om met-of-zonder fossiele voorraad te kunnen overleven in komende (ijs?)tijden?

  De gemaakte energie goed en nuttig gebruiken, dat is een schone kunst. Doe nu uw computer uit en ga een blokje om. Dat spaart best veel en terwijl u loopt denkt u er nog maar eens over na. Over de energie uit verschillende bronnen.

  De levering van on-line wind lijkt me trouwens een heel aardig product voor mijn computer. Na de wandeling wanneer ik weer terug ben surf ik, gebruik makend van mijn op windenergie gestookte computer, dan uitgerust weer verder. Mits het waait natuurlijk.

  U schreef in de krant dat windenergie niet moet worden uitgedrukt in “huishoudens”, groot gelijk. In de officiële eenheid kWh is veel beter. Maar in Wattuur zou misschien nog beter zijn.

  Vrgr, Egbert

 19. In de Gelderlander stond een artikel geschreven door een medewerker van Nuon (onder het pseudoniem Projectbureau Duurzame Energie) waarin deze een zeer negatief beeld schilderde van de heer Halkema naar aanleiding van een eerder door hem geplaatst artikel in dezelfde krant.
  Ik was het met deze kritiek volstrekt niet eens en heb daarom onderstaand ingezonden stukje naar genoemde krant gestuurd maar dat is niet geplaatst. Vandaar dat ik mijn ei hier maar kwijt probeer te raken, wordt het misschien nog door enkele mensen gelezen.

  Geachte redactie,

  Gaarne wil ik een lans breken voor de heer Halkema die door de heer Belgers van Projectbureau Duurzame Energie beschuldigd wordt van misleiding. Het artikel van de heer Halkema mag dan weilswaar geen journalistiek hoogstandje zijn, zijn beweringen daarentegen zijn volkomen juist en duidelijk. Ik denk ook niet dat de heer Halkema zonodig kernenergie wil promoten, hij geeft alleen, terecht naar mijn mening, aan dat alleen kernenergie in staat zal zijn ons de komende decennia van energie te kunnen voorzien. Men kan nu wel beweren dat windturbines geen schade opleveren aan het milieu, keiharde bewijzen heeft men daar ook niet van. Want in hoeverre wordt het klimaat beïnvloedt als overal ter wereld massaal windparken opgesteld worden. Het zou heel goed mogelijk zijn dat wanneer men veel energie uit de wind betrekt dit wel degelijk consequenties kan hebben op ons klimaat. En men is blijkbaar ook genegen al die vogels die door de ronddraaiende bladen gemold worden op de koop toe te nemen. Het is dan ook nog eens te hopen dat de vogels een zodanige dreun krijgt dat ze meteen dood zijn, je moet er niet aan denken dat ze zodanig gewond raken dat ze in de loop van een paar dagen kreperen. En over misleiding gesproken, men suggereert nog steeds dat wanneer je een abonnement op Groene Stroom neemt, je er verzekerd van kunt zijn dat alle energie die je uit je stopcontact betrekt, puur en alleen opgewekt is in milieuvriendelijke opwekeenheden. Dit geeft de heer Belgers ook min of meer aan in zijn verhaal, drie miljoen huishoudens verbruiken 10.000 GWh aan energie welke opgewekt is dmv bio-energie, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Dit komt neer op 3333 kWh per gezin. Dit klopt wel zo ongeveer, maar het houdt ook dus in dat deze gezinnen enkel en alleen Groene Stroom in huis zouden krijgen. En dat is niet het geval, iedere inwoner in ons land, met of zonder abonnement, krijgt dezelfde energie in huis, een mengeling van energie welke door allerlei centrales opgewekt wordt. In ons land ligt slechts één distributienet, het is zodoende onmogelijk het ene huis enkel van Groene Stroom te voorzien en een ander van Grijze Stroom. Over misleiding gesproken.
  Daarnaast wordt de heer Halkema ook nog eens verweten geen getallen te noemen. Onze cijfers zijn openbaar, aldus de heer Belgers. Maar toen ik een aantal jaren geleden aan de Nuon vroeg of ik de productiecijfers van het aldaar opgestelde zonnepaneel kon krijgen werd mijn verzoek niet eens beantwoord. Aan pottenkijkers hebben ze blijkbaar een hekel, vooral aan mensen die hen proberen te ontmaskeren.

  B.J.G. Hamer
  Strobloemstraat 19
  6942 VR Didam
  e-mail: janfreak@xs4all.nl

 20. Peter, hoeveel subsidie ontvangt de windunie en iedereen die een windmolen plaatst?

  Natuurlijk wordt er een hoop duidelijk, windenergie is geen economisch alternatief. Ik heb zelf veel met windenergie gewerkt in het Middellandse Zeegebied en ik weet wel dat er een hoop EU-subsidie aan te pas kwam voordat er maar een windturbine kon worden geplaatst.

  Bij 3 Beaufort kunnen deze turbines pas draaien, anders is er te weinig wind en bij 6 Beaufort moeten ze worden uitgeschakeld, want ontstaat er schade. Als de turbines worden gestart onttrekken ze eerst veel stroom aan het net, dus de eerste paar uur zijn ze dus niet rendabel.

  Vandaar die subsidies. Ongeacht de enorme propaganda vanuit de milieuhoek en deze stichtingen.

 21. Alleen al het woord “sunsidie” die gebruikt wordt siert u niet.
  Het is namelijk geen subsidie, alleen maar een stimulering!!
  Wat zou je anders willen? Helemaal geen investeringen meer in duurzame energie? En wachten tot de fossiele brandstoffen op zijn? Nee, natuurlijk. er is nog geen goed alternatief, maar als wij niks doen dan gebeurt er ook niks. Nederland heeft al 1000 MW aan opgesteld vermogen staan. Per kw/h scheelt dit een half kuub gas!! Meneer Halkema Wil mensen doen geloven dat windenergie geldverspilling is. Maar dit is absolute onzin.!

  Alleen al de werkgelegenheid is een stimulering voor de economie. En die molens gaan er trouwens bij 26 m/s pas uit,
  De techniek wordt steeds beter en verfijnder.

  Eigenlijk zouden ze alle tegenstanders van windenergie is een week geen energie moeten leveren. Dan wordt er wel anders gepraat!!

 22. Peter, hoe meer mensen of bedrijven in duurzame energie willen steken, hoe beter het is.
  Als ze dat tenminste met hun eigen geld doen.
  Libertariers hebben er bezwaar tegen dat dit gebeurt met afgedwongen belastinggeld.
  Dat er dan nog velen zijn die er niet in geloven, is op zichzelf een bijkomend iets.

 23. HALKEMA LOOPT ACHTER

  Bijvoorbeeld:

  De meeste windturbines van de huidige generatie leveren energie vanaf windkracht twee tot en met windkracht tien. Echter er zijn ook al windturbines op de markt die tot en met windkracht twaalf door blijven leveren (bijv. Enercon)

  Halkema houdt zich niet voor niets bezig met cijfers uit 1997, ondertussen is de stand der techniek enorm verbeterd. Maar dat wi hij liever niet weten.

Comments are closed.