De Nieuwe Communistische Partij Nederland is in 1992 opgericht door ex-leden van de CPN die tegen het opgaan van hun partij in Groen Links waren geweest en de orthodoxe communisten die reeds in 1984 uit de CPN waren getreden en het VCN hadden gevormd. De NCPN heeft voor het laatst deelgenomen aan landelijke verkiezingen in 2003 en het is (nog) niet bekend of zij op 9 juni de strijd aan zal gaan met de andere, iets gematigder, linkse partijen.

I Verlaging van de werkdruk met o.a. Arbeidstijdverkorting tot 32 uur met behoud van loon en volledige herbezetting.

Mensen worden dus gedwongen om alle werknemers die bij een werkweek van 32 uur geen productiviteit van 40 uur per week hebben te ontslaan en de extra gemaakte loonkosten door te berekenen in het product dat zij produceren. Gevolgen: duurdere prijzen van producten. Afname van het aantal mensen dat de producten afneemt. Verzwakking van de concurrentiepositie en uiteindelijk faillissement, waarop ook de mensen die wel hun 40 uurloon voor 32 uren werk waard zijn worden ontslagen. – 1 karaat

II Verhoging van het sociale minimum met minimaal 15 procent met een actualisering van alle bijstandsregelingen en bedragen.

Met het gevolg dat er meer mensen op het sociale minimum zullen komen. Meer werkeloosheid en improductiviteit. En dat alles op kosten van het productieve deel der bevolking. – 1 karaat

III Waardevaste AOW-uitkering, die minimaal gelijk is aan het wettelijk minimumloon, verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 60 jaar.

Natuurlijk dienen onethische gedrochten als de AOW en het wettelijk minimumloon te worden afgeschaft, maar de NCPN wil deze juist uitbreiden. – 1 karaat

IV Belastingheffing naar draagkracht.

Belasting heffen is het onder bedreiging (bedreiging met vuurwapens, ontvoering en detentie) afhandig maken van andermans geld. – 1 karaat

V De belasting op zware motorrijtuigen in Nederland moet verhoogd worden want deze is laag en levert de schatkist maar 0,1 procent van het totaal op.

De communisten willen anderen bestelen. – 1 karaat

VI De kansspelbelasting moet omhoog want die is in Nederland zeer laag en levert slechts 0,2 procent van het totale inkomen van Nederland op. Hiermee kunnen ook witwaspraktijken worden tegengegaan.

De communisten willen anderen bestelen. – 1 karaat

VII De invoerrechten over goederen uit ‘bevriende landen’ zijn over het algemeen laag. Daarentegen zijn de drempels op dit punt voor ontwikkelingslanden meestal heel hoog. De rijke landen moeten hogere invoerrechten betalen, waarmee de invoerrechten van derdewereldlanden zelfs omlaag kunnen. Per saldo levert deze wijziging een verhoging van de inkomsten op.

Het zou beter zijn om alle invoerrechten af te schaffen. – 1 karaat

VIII De dividendbelasting moet omhoog. De opbrengst is momenteel slechts 2,9 procent van de totale inkomsten. De bezittende klasse betaalt dus zeer veel minder dan de werkende klasse aan loonbelasting. Fiscale aanmoediging voor het bezit van aandelen moet worden afgeschaft, hogere belasting van winsten uit aandelen, obligaties en opties.

Alweer verhoging van belastingen. -1 karaat

IX Afroming van winsten van de geneesmiddelenindustrie en andere toeleveringsbedrijven.

Eufemisme voor het stelen van het geld dat volgens de communisten bepaalde succesvolle bedrijven teveel verdienen. Een ontmoediging om winst te maken. Gevolg zal zijn dat steeds minder bedrijven winst zullen willen maken. -1 karaat

X 10 % extra belasting voor afroming van de miljonairs.

Nog meer afroming. – 1 karaat

XI uitbreiding van de sociale zekerheid en collectieve voorzieningen strenge bestraffing van vreemdelingenhaat, discriminatie, racisme en fascisme.

Eigenlijk zou ik hier op z’n minst twee minpunten voor dienen te geven. Niet alleen dienen de sociale zekerheid en collectieve voorzieningen niet te worden uitgebreid. Sociale zekerheid en collectieve voorzieningen dienen uit handen van de staat te blijven. Omdat de staat niet op een eerlijke manier aan zijn geld komt.

Mensen behoren het recht te hebben te discrimineren. Bestraffing van discriminatie en racisme staat gelijk aan het schenden van eigendomsrechten en het recht op vrije meningsuiting. Fascisme streng willen bestraffen komt neer op het gebruiken van het staatsapparaat om de politieke tegenstanders van het communisme te bestrijden. Dat riekt naar fascisme. Maar dat is eigenlijk een compliment voor communisten, aangezien in de 20ste eeuw de communisten meer dan honderd keer zoveel mensen de dood in hebben gedreven dan de fascisten hebben gedaan. Communisten haten het fascisme niet op ethische gronden, maar haten concurrentie.

-1 karaat

XII Steun aan nationale bevrijdingsstrijd van door economische plundering belaagde volkeren.

Sensationeel! Steun aan de bevolking van Venezuela, Cuba, Noord-Korea en andere landen die op grote schaal geplunderd worden door zijn potentaten. Hebben de communisten ten leste dan toch nog inzicht gekregen?

Bij nadere bestudering van de site http://www.ncpn.nl/ bleek de NCPN met ‘economische plundering’ echter iets anders te bedoelen. – 1 karaat

XIII Stoppen van het beleid tot bezuinigingen en privatisering van kunst en cultuur.

Kunst- en cultuuronderwijs terug op de basisschool.

Onafhankelijke ontwikkeling van kunst en cultuur en is tegen doordringing van kunst en cultuur door het kapitaal, door steeds grotere afhankelijkheid van sponsors. Kunst en cultuur moeten door de overheid in staat worden gesteld zich onafhankelijk te kunnen ontplooien.

Kunst en cultuur zijn geen staatsaangelegenheden. Kunst en cultuur kunnen zich slechter ontplooien als zij zich aan de staat verbinden. Kunstenaars die er toe doen hebben het socialisme nooit nodig gehad.

Scholen dienen zelf te bepalen of zij kunst- en cultuuronderwijs willen aanbieden of niet. – 1 karaat

XIV Uitbreiding van de toegang van de bevolking tot kunst en cultuur in het land. Prijzen van toegangskaarten tot kunst en cultuurmanifestaties (musea, concerten, theater, enz.) dienen drastisch te worden verlaagd.

Voor gratis toegang betalen we allen een hoge prijs. Door toegangsprijzen van concerten en theater te verlagen dwingt men niet alleen om de niet-concertbezoeker en de niet-theaterbezoeker mee te betalen aan de concerten en de toneelstukken van een ander, maar zorgt men er ook voor dat een bepaald cultureel segment als van minder waarde wordt beschouwt. – 1 karaat

XV Vergroting van de invloed van de bevolking op het kunst- en cultuurbeleid, om elitaire vormen van kunst te bestrijden. Plaatselijk moeten hiervoor formules worden gevonden om deze invloed gestalte te geven.

Kunst is elitair. Kunst is altijd voor de happy few geweest. Nog los van het feit dat boeken, toegangskaartjes en schilderijen geld kosten heeft niet iedereen genoeg intelligentie, gevoeligheid en smaak om van kunst te kunnen genieten. Mensen zijn nu eenmaal niet gelijk. Elitaire vormen van kunst willen bestrijden houdt het bestrijden van de kunst zelf in.

Niet-elitaire vormen van kunst kunnen, net als elitaire kunst, prima door de vrije markt worden aangeboden, maar ook daar is de NCPN tegen. – 1 karaat

XVI Geen privatisering veiligheidstaken en energiesector.

Niet liberaal. – 1 karaat

XVII Verhoging van de minimumjeugdlonen, betere Cao’s en rechten bij ziekte en werkloosheid vanaf 16 jaar.

Nog meer collectivisme en inkomensvoorzieningen voor de één ten koste van het inkomen van de ander. – 1 karaat

XVIII Meer investeringen in het openbaar vervoer. Daarbij moet aan de privatiseringswoede een eind worden gemaakt en geprivatiseerde openbaarvervoersbedrijven dienen weer collectief bezit te worden, met invloed van de reiziger op het beleid.

Nog meer collectivisering. – 1 karaat

XIX Betaalbare sport, recreatie en creatieve mogelijkheden op scholen en in de eigen wijk.

Aanbieders van sport, recreatie en creatieve mogelijkheden dienen zelf te bepalen in welke wijken zij hun diensten wensen aan te bieden en tegen welke prijzen. Scholen dienen zelf te bepalen of zij sport, recreatie en creatieve mogelijkheden wensen aan te bieden of niet. – 1 karaat

XX Voldoende geld voor de universiteiten om zowel het onderwijs als het onderzoek goed te kunnen doen, afschaffen van derdegeldstroom-activiteiten.

Onderwijsinstellingen dienen onafhankelijk te zijn van de overheid. – 1 karaat

XXI Kleinere klassen en kleinere scholen in het hele onderwijs.

Scholen dienen zelf te bepalen hoe groot zij willen worden en hoe groot de klassen zijn. – 1 karaat

XXII SLECHTS EEN PLANECONOMIE KAN EIGEN WAARDE MILIEU OPTIMAAL

RESPECTEREN!

Dit lijkt satire, maar het staat toch echt in het partijprogramma van de NCPN. Misschien denkt de NCPN dat door kapitalen (hmm…) te gebruiken er bij mensen geen gedachten zullen opkomen aan Tsjernobyl en Oost-Duitse bruinkoolcentrales. – 1 karaat

XXIII Afschaffing patenten van farmaceutische merken, die de prijzen van medicijnen zoals Aidsremmers opdrijven.

Men zal waarschijnlijk gepatenteerde samenstellingen van stoffen bedoelen. + 1 karaat

XXIV De strengst mogelijke straffen op seksueel misbruik en handel in kinderen.

Hoera! Communisten tegen de schendingen van eigendomsrechten! Eindelijk! + 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 2

Aantal karaat in de min: 22

Eindstand: – 20 karaat

Radicaal communistisch (het extreemste links)

Oscar